VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11886/VPCP-QHĐP
V/v xem xét, giải quyết một số kiến nghị của tnh Đắk Lắk

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải.

Về một số kiến nghị của Tỉnh ủy Đắk Lắk tại buổi làm việc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ngày 10 tháng 11 năm 2018 (Công văn số 8193-CV/VPTW ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Trung ương Đảng - sao gửi kèm theo), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị được hưởng chính sách giá điện theo Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ đến hết năm 2020: Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xem xét, giải quyết đề nghị của Tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

2. Về đề nghị sớm đầu tư cơ sở hạ tầng để đưa cửa khẩu Đắk Ruê, tỉnh Đắk Lắk vào hoạt động: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, cơ quan liên quan xem xét, giải quyết theo quy định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

3. Về các đề nghị: Tạo điều kiện đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của Tỉnh, nhất là Quốc lộ 29 nối cảng Vũng Rô, tỉnh Phú Yên đến cửa khẩu Đắk Ruê; Đồng thời xem xét việc hỗ trợ đầu tư thông tuyến ở hai phía cặp cửa khẩu Đắk Ruê (từ cửa khẩu Đắk Ruê đến huyện Cô Nhéc, tỉnh Mondulkiri, Campuchia và từ cửa khẩu Đắk Ruê đến huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk): Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan xem xét, giải quyết theo quy định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Lắk;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: TH, TKBT, CN, KTTH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b). Ch

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 11886/VPCP-QHĐP năm 2018 về xem xét, giải quyết kiến nghị của tỉnh Đắk Lắk do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 11886/VPCP-QHĐP Ngày ban hành 06/12/2018
Ngày có hiệu lực 06/12/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 11886/VPCP-QHĐP năm 2018 về xem xét, giải quyết kiến nghị của tỉnh Đắk Lắk do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close