BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11889/BTC-CST
V/v chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Integration Point

Bộ Tài chính nhận được công văn số 9176/VPCP-ĐMDN ngày 21/9/2018 của Văn phòng Chính phủ đề nghị xem xét, xử lý và trả lời kiến nghị của Công ty Integration Point (sau đây gọi chung là Công ty) về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa nhập khẩu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam quy định: Danh mục Biểu thuế GTGT được chi tiết theo mã hàng 08 chữ số, mô tả hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính.

- Ngày 27/6/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 65/2017/TT-BTC ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam thay thế Thông tư số 156/2011/TT-BTC. Theo đó, Danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu đã được thay đổi do bãi bỏ hoặc bổ sung một số mặt hàng dẫn đến mã số HS tại Danh mục cũng thay đổi.

Do vậy, việc áp dụng thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu không còn thực hiện theo Danh mục biểu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC mà thực hiện theo quy định tại các văn bản thuế GTGT hiện hành, cụ thể:

- Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT;

- Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư số 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành;

- Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế;

- Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty căn cứ vào mặt hàng nhập khẩu cụ thể của Công ty, đối chiếu với quy định về thuế GTGT tại các văn bản nêu trên để xác định thuế GTGT cho phù hợp.

Bộ Tài chính trả lời Công ty Integration Point để biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);
- Lưu: VT, CST(07b).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Phạm Đình Thi

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 11889/BTC-CST năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 11889/BTC-CST Ngày ban hành 01/10/2018
Ngày có hiệu lực 01/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 11889/BTC-CST năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close