BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1196/LĐTBXH-ATLĐ
V/v triển khai hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ năm 2019 và chi phí quản lý từ quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ quy định tại Điều 56 của Luật An toàn, vệ sinh lao động , Điều 36 của Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016, Quyết định số 51/2018/QĐ-TTg ngày 25/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/9/2017 quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc, Thông tư số 42/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Để kịp thời lập kế hoạch triển khai nguồn kinh phí hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 từ Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho các doanh nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai một số nội dung như sau:

1. Về triển khai hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

a) Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2017 và năm 2018 của địa phương (theo mẫu 01 kèm theo).

b) Đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tiến hành rà soát, đề xuất kế hoạch hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 bảo đảm điều kiện và mức hỗ trợ theo quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định số 37/2016/NĐ-CP (theo mẫu 02 kèm theo).

Báo cáo và đề xuất kế hoạch gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10/5/2019.

2. Về chi phí quản lý bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch dự toán chi tiết về chi phí quản lý bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2019 theo một số nội dung sau:

- Chi tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Chi tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định của pháp luật về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Chi phí phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và các hoạt động phối hợp trong thanh tra, kiểm tra, giám sát gồm: Hỗ trợ công tác phối hợp chỉ đạo, chế độ công tác phí, làm đêm, thêm giờ, chi phí xăng xe hoặc thuê phương tiện phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

- Chi hỗ trợ công tác quản lý đối tượng tham gia, đối tượng thụ hưởng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như: Chi phí in ấn, phô tô tài liệu, biểu mẫu, thông báo, báo cáo, văn phòng phẩm, phí bưu chính.

Vì đây là nội dung mới, vì vậy Bộ đề nghị với Bộ tài chính tạm tính mức dự toán 210 triệu đồng/ một Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho các nội dung trên.

b) Ngoài các nội dung trên, trong quá trình thực hiện, nếu còn những chi phí liên quan đến công tác quản lý bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bổ sung và nêu rõ lý do. Thời gian báo cáo về Bộ chậm nhất đến ngày 30/3/2019, nếu không có báo cáo trên, xem như Sở Lao động - Thương binh và Xã hội không có nhu cầu sử dụng kinh phí quản lý đối với các nội dung trên.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố liên hệ với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Cục An toàn lao động. Địa chỉ: Tòa nhà Liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngõ 7, Phố Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội; Điện thoại 024.39362922, 024.39365754) để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ KHTC, Vụ BHXH;
- Lưu: VT, ATLĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tấn Dũng

 

Mẫu số 01

Biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm từ quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

(kèm theo công văn số 1196/LĐTBXH-ATLĐ ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Stt

Hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm từ quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Năm 2017

Năm 2018

Số người

Số tiền

Số người

Số tiền

1

Nhóm 1

 

 

 

 

2

Nhóm 2

 

 

 

 

3

Nhóm 3

 

 

 

 

4

Nhóm 5

 

 

 

 

5

Nhóm 6

 

 

 

 

 

Mẫu 02: Bảng tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

(kèm theo công văn số 1196/LĐTBXH-ATLĐ ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

UBND tỉnh (thành phố)
SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

, ngày  tháng  năm ….

BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU KINH PHÍ HỖ TRỢ HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2019

TT

Tên doanh nghiệp

Lĩnh vực hoạt động chủ yếu

Tổng số lao động tham gia bảo hiểm

Số người đề nghị hỗ trợ huấn luyện

Tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ

Tổng số

Nhóm 1

Nhóm 2

Nhóm 3

Nhóm 5

Nhóm 6

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BẢNG

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 28/03/2019

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1196/LĐTBXH-ATLĐ triển khai hỗ trợ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2019 và chi phí quản lý từ quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu 1196/LĐTBXH-ATLĐ Ngày ban hành 28/03/2019
Ngày có hiệu lực 28/03/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Công văn 1196/LĐTBXH-ATLĐ triển khai hỗ trợ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2019 và chi phí quản lý từ quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Mục lục

Mục lục

Close