VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11967/VPCP-CN
V/v báo cáo xử lý kiến nghị của Hiệp hội bảo vệ trách nhiệm dân sự của chủ tàu

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương.

Về đề nghị cửa Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 12197/BGTVT-PC ngày 26 tháng 10 năm 2018) về việc báo cáo xử lý kiến nghị của Hiệp hội bảo vệ trách nhiệm dân sự của chủ tàu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan tổ chức rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật về bắt giữ tàu biển; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

2. Trong khi chờ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoàn thiện các quy định của pháp luật về bắt giữ tàu biển, Bộ Giao thông vận tải chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bắt giữ tàu biển, không để xảy ra hoặc giảm thiểu các trường hợp bắt giữ tàu biển trái pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: ĐTCN, các PCN,
Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, QHQT, NC, PL, V.I, TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b). Hiền

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 11967/VPCP-CN năm 2018 về báo cáo xử lý kiến nghị của Hiệp hội bảo vệ trách nhiệm dân sự của chủ tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 11967/VPCP-CN Ngày ban hành 10/12/2018
Ngày có hiệu lực 10/12/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 11967/VPCP-CN năm 2018 về báo cáo xử lý kiến nghị của Hiệp hội bảo vệ trách nhiệm dân sự của chủ tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close