BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 120/BXD-HĐXD
V/v hướng dẫn giấy phép xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2018.

 

Kính gửi: Ban quản lý khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 817/KKT-QLQHXD ngày 10/7/2018 của Ban quản lý khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa đề nghị hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 tại khu kinh tế Vân Phong, xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã được Bộ Công Thương phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 967/QĐ-BCT ngày 03/3/2011 và phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 4190/QĐ-BCT ngày 06/11/2017; Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2166756752 ngày 09/11/2017.

Do đó, các công trình xây dựng thuộc dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban quản lý khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa nghiên cứu, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu: VT, HĐXD (NLĐ - 03).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Dưỡng

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 120/BXD-HĐXD năm 2018 hướng dẫn giấy phép xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu 120/BXD-HĐXD Ngày ban hành 06/08/2018
Ngày có hiệu lực 06/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Xây dựng Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 120/BXD-HĐXD năm 2018 hướng dẫn giấy phép xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close