VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1211/VPCP-CN
V/v chủ trương lập điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn, tnh Thanh Hóa đến năm 2040.

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại văn bản số 15374/UBND-CN ngày 06 tháng 12 năm 2018, ý kiến của các Bộ: Xây dựng (văn bản số 46/BXD-QHKT ngày 10 tháng 01 năm 2019), Tư pháp (văn bản số 118/BTP-VĐCXDPL ngày 09 tháng 01 năm 2018), Nội vụ (văn bản số 6287/BNV-CQĐP ngày 26 tháng 12 năm 2018) về chủ trương lập điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp tại các văn bản nêu trên, tổ chức lập và phê duyệt Điều chỉnh mở rộng Quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn theo thẩm quyền, bảo đảm theo quy định pháp luật về quy hoạch đô thị.

- Bộ Xây dựng hướng dẫn và thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong quá trình lập và phê duyệt Điều chỉnh mở rộng Quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn theo quy định pháp luật về quy hoạch đô thị.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, CT, GTVT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa (16).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1211/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương lập điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 1211/VPCP-CN Ngày ban hành 14/02/2019
Ngày có hiệu lực 14/02/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1211/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương lập điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close