BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12140/BQP-TM
V/v thực hiện dự án phát triển nhà ở gia đình từ quỹ đất quốc phòng chuyển mục đích sử dụng

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã quan tâm tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị Quân đội triển khai thực hiện các dự án phát triển nhà ở từ quỹ đất quốc phòng chuyển mục đích sử dụng, góp phần quan trọng ổn định hậu phương gia đình cán bộ quân đội. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện một số cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư chưa chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng và triển khai dự án đầu tư phát triển nhà ở (chưa hoàn thành chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng đã tiến hành thi công công trình; tự quyết định lựa chọn chủ đầu tư và giao đất quốc phòng cho chủ đầu tư...).

Để khắc phục những tồn tại trên, Bộ Quốc phòng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, chấn chỉnh các sai phạm (nếu có) của Chủ đầu tư trong triển khai dự án phát triển nhà ở gia đình quân nhân từ quỹ đất quốc phòng chuyển mục đích sử dụng; chỉ cấp phép xây dựng khi Chủ đầu tư đã hoàn thành các thủ tục về đất đai và đầu tư xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng BQP và CNTCCT;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP;
- C46, C41, C51, C54, C85;
- Vụ Pháp chế BQP;
- Lưu: VT, PC; VD139.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Phan Văn Giang

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 12/10/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 12140/BQP-TM năm 2017 thực hiện dự án phát triển nhà ở gia đình từ quỹ đất quốc phòng chuyển mục đích sử dụng do Bộ Quốc phòng ban hành

Tên tiếng Anh Công văn 12140/BQP-TM năm 2017 thực hiện dự án phát triển nhà ở gia đình từ quỹ đất quốc phòng chuyển mục đích sử dụng do Bộ Quốc phòng ban hành
Số hiệu 12140/BQP-TM Ngày ban hành 12/10/2017
Ngày có hiệu lực 12/10/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Quốc phòng Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Công văn 12140/BQP-TM năm 2017 thực hiện dự án phát triển nhà ở gia đình từ quỹ đất quốc phòng chuyển mục đích sử dụng do Bộ Quốc phòng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close