BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12407/BTC-QLCS
V/v xử lý tài sản bán đấu giá công khai

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 2181/HQHCM-CBLXL ngày 13/8/2018 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc xử lý tài sản bán đấu giá công khai; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Tại Điều 52 Luật Đấu giá năm 2016 quy định các trường hợp đấu giá không thành; đồng thời quy định việc xử lý tài sản đấu giá không thành được thực hiện theo quy định của pháp luật hoặc đấu giá lại theo thỏa thuận giữa người có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản.

- Tại Khoản 5 Điều 4, Khoản 3 Điều 13, Khoản 1 Điều 106 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 quy định:

“Điều 4. Phân loại tài sản công

5. Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định của pháp luật bao gồm: tài sản bị tịch thu;...

Điều 13. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ

3. Quy định chi tiết về: ...; xử lý tài sản công trong trường hợp đấu giá không thành;...

Điều 106. Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

1. Tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật bao gồm:

a) Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu;

b) Vật chứng vụ án, tài sản khác bị tịch thu theo quy định của pháp luật về hình sự, pháp luật về tố tụng hình sự.”

- Tại Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ đã quy định việc xử lý tài sản công trong trường hợp đấu giá không thành.

Căn cứ quy định trên, trường hợp tài sản bị tịch thu đã thực hiện đấu giá theo đúng quy định Luật Đấu giá tài sản năm 2016 mà đấu giá không thành thì việc xử lý trong trường hợp này được thực hiện theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

Bộ Tài chính đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo đúng chế độ quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, QLCS.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
La Văn Thịnh

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 12407/BTC-QLCS năm 2018 xử lý tài sản bán đấu giá công khai do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 12407/BTC-QLCS Ngày ban hành 09/10/2018
Ngày có hiệu lực 09/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 12407/BTC-QLCS năm 2018 xử lý tài sản bán đấu giá công khai do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close