TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1251/GSQL-GQ5
V/v thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu từ kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nagase Việt Nam
(Địa chỉ: P12.03, tầng 12, tòa nhà Cornerstone, số 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trả lời công văn số N17-01/CV-NVN ngày 23/05/2017 của Công ty TNHH Nagase Việt Nam đề nghị hướng dẫn thủ tục xuất kho ngoại quan để nhập khẩu vào nội địa, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo trình bày tại công văn dẫn trên, Công ty TNHH Nagase Việt Nam bán hàng hóa trong kho ngoại quan cho Công ty Nagase Wahlee Taiwan và chỉ định giao hàng cho Công ty Fuhong Bắc Giang (hợp đồng 3 bên) là đã có phát sinh việc chuyển quyền sở hữu trong kho ngoại quan từ Công ty TNHH Nagase Việt Nam sang Công ty Nagase Wahlee Taiwan. Theo đó, chủ kho ngoại quan thực hiện việc thông báo theo quy định tại khoản 8 Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

2. Đối với hàng hóa xuất kho ngoại quan để nhập khẩu vào nội địa, thực hiện thủ tục xuất kho theo quy định tại khoản 4 Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Khi Công ty Fuhong Bắc Giang nhập khẩu hàng hóa từ kho ngoại quan (theo Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty Fuhong Bắc Giang ký với Công ty Nagase Wahlee Taiwan), thì thực hiện thủ tục hải quan như đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc từng loại hình theo quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và Thông tư số 38/2015/TT-BTC và các văn bản pháp luật khác nếu có.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Công ty biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ. TP. Hà Nội (để phối hợp);
- Lưu: VT, GQ5 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nhất Kha

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1251/GSQL-GQ5 năm 2017 về thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu từ kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 1251/GSQL-GQ5 Ngày ban hành 23/06/2017
Ngày có hiệu lực 23/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1251/GSQL-GQ5 năm 2017 về thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu từ kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close