VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12537/VPCP-V.I
V/v xử lý kết qu kiểm tra phn ánh của báo chí về Dự án Khu đô thị Khai Sơn City (quận Long Biên, TP Hà Nội)

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Thanh tra Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Văn bản số 4642/UBND-KH&ĐT ngày 01 tháng 10 năm 2018 và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 8067/BKHĐT-TTr ngày 13 tháng 11 năm 2018), Bộ Tài nguyên và Môi trường (Văn bản số 6698/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 07 tháng 12 năm 2018), Bộ Tài chính (Văn bản số 14871/BTC-QLCS ngày 28 tháng 11 năm 2018), Bộ Xây dựng (Văn bản số 2750/BXD-HĐXD ngày 01 tháng 11 năm 2018), Bộ Giao thông vận tải (Văn bản số 11934/BGTVT-ĐTCT ngày 19 tháng 10 năm 2018), Thanh tra Chính phủ (Văn bản số 1788/TTCP-C.I ngày 18 tháng 10 năm 2018) về kết quả kiểm tra phản ánh của báo chí liên quan đến việc bàn giao 180ha đất đối ứng cho Công ty cổ phần Khai Sơn thực hiện Dự án Khu đô thị Khai Sơn City và việc cấp giấy phép xây dựng 26 căn biệt thự tại Dự án này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Thanh tra Bộ thanh tra việc thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (hợp đồng BT) và việc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp đối ứng đất để thực hiện Dự án Khu đô thị Khai Sơn City tại quận Long Biên theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 01 tháng 4 năm 2019.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTgTT Trương Hòa Bình (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng; các Vụ: CN, NN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3), VTH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 12537/VPCP-V.I năm 2018 về xử lý kết quả kiểm tra phản ánh của báo chí về Dự án Khu đô thị Khai Sơn City (quận Long Biên, thành phố Hà Nội) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 12537/VPCP-V.I Ngày ban hành 26/12/2018
Ngày có hiệu lực 03/01/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 12537/VPCP-V.I năm 2018 về xử lý kết quả kiểm tra phản ánh của báo chí về Dự án Khu đô thị Khai Sơn City (quận Long Biên, thành phố Hà Nội) do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close