THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1262/TTg-CN
V/v giải thể Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 6997/BGTVT-TC ngày 29 tháng 6 năm 2018) và ý kiến của các Bộ: Tư pháp (văn bản số 2937/BTC-PLDSKT ngày 08 tháng 8 năm 2018), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5108/BKHĐT-KCHTĐT ngày 26 tháng 7 năm 2018), Tài chính (văn bản số 9844/BTC-HCSN ngày 15 tháng 8 năm 2018) về việc báo cáo xem xét giải thể Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc giải thể Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp tại các văn bản nêu trên. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2012 quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 9 năm 2018.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tư pháp và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ Bảo trì đường bộ; đồng thời nghiên cứu, đề xuất phương án tổng thể về Quỹ bảo trì đường bộ, bảo đảm phù hợp, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư;
- Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, TCCV, KTTH;
- Lưu: VT, CN (2) pvc

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1262/TTg-CN năm 2018 về giải thể Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu 1262/TTg-CN Ngày ban hành 18/09/2018
Ngày có hiệu lực 18/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thủ tướng Chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1262/TTg-CN năm 2018 về giải thể Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close