THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1284/TTg-CN
V/v dừng chủ trương đầu tư dự án hoàn chỉnh QL3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên đáp ứng quy mô cao tốc và đoạn Chợ Mới - Bắc Kạn theo hình thức Hợp đồng BOT.

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 7674/BGTVT-ĐTCT ngày 13 tháng 7 năm 2018) và ý kiến của các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5406/BKHĐT-KCHTĐT ngày 07 tháng 8 năm 2018), Tài chính (văn bản số 10273/BTC-ĐT ngày 23 tháng 8 năm 2018), Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (văn bản số 3049/UBND-CNN ngày 07 tháng 8 năm 2018), Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn (văn bản số 4366/UBND-XDCB ngày 14 tháng 8 năm 2018) về việc dừng chủ trương đầu tư dự án hoàn chỉnh Quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên đáp ứng quy mô cao tốc và đoạn Chợ Mới - Bắc Kạn theo hình thức Hợp đồng BOT, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải quyết định việc dừng triển khai đầu tư hoàn chỉnh Quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên và đoạn Chợ Mới - Bắc Kạn theo hình thức hợp đồng BOT theo thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

2. Về đề nghị bố trí vốn dự phòng ngân sách Nhà nước trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để trả nợ đọng cho dự án Quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên: Sẽ được xem xét khi có chủ trương sử dụng nguồn vốn/.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2) hong

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh
Đình Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1284/TTg-CN năm 2018 về dừng chủ trương đầu tư dự án hoàn chỉnh QL3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên đáp ứng quy mô cao tốc và đoạn Chợ Mới - Bắc Kạn theo hình thức Hợp đồng BOT do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu 1284/TTg-CN Ngày ban hành 21/09/2018
Ngày có hiệu lực 21/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thủ tướng Chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1284/TTg-CN năm 2018 về dừng chủ trương đầu tư dự án hoàn chỉnh QL3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên đáp ứng quy mô cao tốc và đoạn Chợ Mới - Bắc Kạn theo hình thức Hợp đồng BOT do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close