THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1285/TTg-CN
V/v Triển khai xây dựng tiêu chí đô thị văn minh.

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (văn bản số 1667/BXD-PTĐT ngày 09 tháng 7 năm 2018), ý kiến của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (văn bản số 5212/MTTW-BTT ngày 04 tháng 7 năm 2018), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (văn bản số 3283/BVHTTDL-VHCS ngày 26 tháng 7 năm 2018) và Bộ Tư pháp (văn bản số 2910/BTP-VĐCXDPL ngày 08 tháng 8 năm 2018) về triển khai xây dựng tiêu chí đô thị văn minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, các cơ quan liên quan và đề nghị sự tham gia của Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng tiêu chí đô thị văn minh theo Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 07 tháng 10 năm 2016./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Thường trực UBTWMTTQ Việt Nam;
- Các Bộ: XD, CT, NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, NN, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (3b) Nghĩa

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trịnh Đình Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1285/TTg-CN năm 2018 về triển khai xây dựng tiêu chí đô thị văn minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu 1285/TTg-CN Ngày ban hành 21/09/2018
Ngày có hiệu lực 21/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thủ tướng Chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1285/TTg-CN năm 2018 về triển khai xây dựng tiêu chí đô thị văn minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close