THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1286/TTg-CN
V/v Lựa chọn nhà thầu phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam bên lề Hội nghị WEF ASEAN năm 2018

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 6363/BKHĐT-QLĐT ngày 11 tháng 9 năm 2018 về việc lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với gói thầu cung cấp các dịch vụ liên quan phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam bên lề Hội nghị WEF ASEAN năm 2018, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc áp dụng lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với việc lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ liên quan phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam năm 2018 bên lề hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới ASEAN năm 2018 như đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6363/BKHĐT-QLĐT ngày 11 tháng 9 năm 2018.

2. Văn phòng Chính phủ (Tiểu ban Vật chất và Hậu cần) chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm các yêu cầu về chất lượng, tiến độ, hiệu quả và tiết kiệm chi phí; Quá trình thực hiện lưu ý các kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6363/BKHĐT-QLĐT ngày 11 tháng 9 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: Ngoại giao, Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Tiểu ban VC&HC, các Vụ: QHQT, PL, KHTC, QT;
- Lưu: VT, CN (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trịnh Đình Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1286/TTg-CN về lựa chọn nhà thầu phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam bên lề Hội nghị WEF ASEAN năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu 1286/TTg-CN Ngày ban hành 21/09/2018
Ngày có hiệu lực 21/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thủ tướng Chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1286/TTg-CN về lựa chọn nhà thầu phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam bên lề Hội nghị WEF ASEAN năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close