THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1316/TTg-CN
V/v báo cáo Quốc hội về tình hình triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 10493/BGTVT-KHĐT ngày 17 tháng 9 năm 2018) về việc báo cáo Quốc hội về tình hình triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo quy định tại Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Thông qua nội dung báo cáo Quốc hội về tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo quy định tại Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội (nội dung báo cáo kèm theo).

2. Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ ký Báo cáo của Chính phủ báo cáo Quốc hội về tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHĐP, NC, TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2 b). Hiền

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1316/TTg-CN năm 2018 báo cáo Quốc hội về tình hình triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu 1316/TTg-CN Ngày ban hành 27/09/2018
Ngày có hiệu lực 27/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thủ tướng Chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1316/TTg-CN năm 2018 báo cáo Quốc hội về tình hình triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close