TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC CNTT & THỐNG KÊ
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1318/CNTT-PTUD
V/v nâng cấp chức năng kiểm tra tờ khai qua khu vực giám sát trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Căn cứ Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tại mục a, điểm 7, điều 1 quy định nguyên tắc khai hải quan: “Người khai hải quan phải khai đầy đủ các thông tin trên tờ khai hải quan theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 01 hoặc mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này và gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan quy định tại Điều 16 Thông tư này theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này cho cơ quan hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan có thể ở dạng dữ liệu điện tử hoặc chứng từ giấy được chuyển đổi sang chứng từ điện tử (bản scan có xác nhận bằng chữ ký số)”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục, Cục CNTT & Thống kê Hải quan sẽ thực hiện nâng cấp chức năng kiểm tra tờ khai qua khu vực giám sát có đính kèm chứng từ điện tử lên Hệ thống hải quan với nội dung như sau:

- Đối với những tờ khai có ngày đăng ký từ ngày 05/06/2018 khi Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 có hiệu lực sẽ bổ sung điều kiện kiểm tra chỉ cho phép xác nhận hàng qua khu vực giám sát khi tờ khai có chứng từ điện tử khai lên hệ thống Hải quan (áp dụng đối với tờ khai xuất khẩu và tờ khai nhập khẩu);

- Thời gian thực hiện nâng cấp: từ ngày 17/09/2018.

Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thông báo tới cộng đồng doanh nghiệp được biết.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đề nghị liên hệ về Cục CNTT & Thống kê Hải quan thông qua số điện thoại nội bộ: (024) 39440833 - 8697 để được hỗ trợ xử lý.

Cục CNTT & Thống kê Hải quan thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL (để p/h);
- Lưu: VT, PTUD.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Đức Thành

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1318/CNTT-PTUD năm 2018 về nâng cấp chức năng kiểm tra tờ khai qua khu vực giám sát trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan do Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan ban hành

Số hiệu 1318/CNTT-PTUD Ngày ban hành 12/09/2018
Ngày có hiệu lực 12/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Công nghệ thông tin Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1318/CNTT-PTUD năm 2018 về nâng cấp chức năng kiểm tra tờ khai qua khu vực giám sát trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan do Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close