THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1319/TTg-CN
V/v thực hiện Dự án đầu tư lô CC1, Khu Đô thị mới Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - Bộ Xây dựng (văn bản số 1809/CV-HUD ngày 30 tháng 7 năm 2018), ý kiến của Bộ Xây dựng (văn bản số 2212/BXD-QLDN ngày 04 tháng 9 năm 2018) và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (văn bản số 3961/UBND-ĐT ngày 27 tháng 8 năm 2018) về việc tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư lô đất CC1, Khu Đô thị mới Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hướng dẫn Chủ đầu tư - Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị thực hiện đầu tư xây dựng công trình tại lô đất CC1, Khu Đô thị mới Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm theo thẩm quyền và theo đúng quy hoạch./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Tcty Đầu tư phát triển nhà và đô thị;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NN;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trnh Đình Dũng

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1319/TTg-CN năm 2018 thực hiện Dự án đầu tư lô CC1, Khu Đô thị mới Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu 1319/TTg-CN Ngày ban hành 28/09/2018
Ngày có hiệu lực 28/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thủ tướng Chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1319/TTg-CN năm 2018 thực hiện Dự án đầu tư lô CC1, Khu Đô thị mới Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close