BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13245/BTC-TCDN
V/v Chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất của Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 818/KCNC-QLDN ngày 26/6/2018 của Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh về đề nghị chuyển thành doanh nghiệp chế xuất (DNCX) của Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại khoản 10 Điều 2 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế: “Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm đxuất khẩu hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Doanh nghiệp chế xuất không nằm trong khu chế xuất được ngăn cách với khu vực bên ngoài theo các quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu”.

- Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP nêu trên:

“1. Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất được áp dụng quy định đối với khu vực hải quan riêng, khu phi thuế quan trừ các quy định riêng áp dụng đối với khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu. Doanh nghiệp chế xuất được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc trong văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền trong trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan hải quan có thẩm quyền về khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, gm sát hải quan trước khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc xác nhận bằng văn bản cho nhà đầu tư.

2. Trong khu công nghiệp có thể có các phân khu công nghiệp dành cho các doanh nghiệp chế xuất. Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất hoặc phân khu công nghiệp dành cho doanh nghiệp chế xuất được ngăn cách với lãnh th bên ngoài bằng hệ thống tường rào, có cổng và cửa ra, vào, bảo đảm điều kiện cho sự kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan theo quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan, quy định tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu”.

Hiện nay, Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex được thành lập và hoạt động trong Khu công nghệ cao, không phải hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp hay khu kinh tế.

Mặt khác, tổng doanh thu chịu thuế GTGT từ 01/2016 đến 06/2018 là 165.613 tỷ đồng, trong đó doanh thu chịu thuế suất 0% (doanh thu xuất khẩu) là 124.262 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 75,03% (trong đó 2016 là 69%, 2017 là 78%, 6 tháng đầu năm 2018 là 76%). Như vậy, tỷ lệ xuất khẩu của Samsung CE chỉ đạt trung bình khoảng 75%, chưa đảm bảo điều kiện là doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm đ xuất khẩu hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo quy định tại khoản 10 Điều 2 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Căn cứ các quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP nêu trên và tình hình thực hiện thực tế tại doanh nghiệp, thì chưa có cơ sở cho phép Samsung CE chuyển thành DNCX.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính, đề nghị Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Bộ KHĐT;
- Các đơn vị: PC, CST, TCT, TCHQ;
- Lưu: VT, TCDN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG
CỤC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Hiền

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 13245/BTC-TCDN năm 2018 về chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất của Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện tử Samsung HCMC CE Complex do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 13245/BTC-TCDN Ngày ban hành 29/10/2018
Ngày có hiệu lực 29/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 13245/BTC-TCDN năm 2018 về chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất của Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện tử Samsung HCMC CE Complex do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close