BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1333/LĐTBXH-QHLĐTL
V/v thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ quản lý ngành;
- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty nhà nước hạng đặc biệt.

Theo quy định tại Nghị định số 51/2016/NĐ-CP, số 52/2016/NĐ-CP, số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn số 26/2016/TT-BLĐTBXH, số 27/2016/TT-BLĐTBXH, số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì quý I hàng năm các công ty phải xác định quỹ tiền lương thực hiện năm trước, quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động và người quản lý để báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu (đối với Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty hạng đặc biệt thì đồng thời gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, giám sát chung); cơ quan đại diện chủ sở hữu phải xem xét, giám sát việc xác định quỹ tiền lương của người lao động; phê duyệt quỹ tiền lương của người quản lý và chậm nhất vào tháng 5 hàng năm tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tình hình thực hiện lao động, tiền lương của các công ty thuộc quyền quản lý. Tuy nhiên, đến nay nhiều công ty chưa triển khai các công việc nêu trên, vì vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị:

1. Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty hạng đặc biệt xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của người lao động và người quản lý báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu, đồng thời báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 51/2016/NĐ-CP và khoản 1 Điều 9 Nghị định số 52/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Cơ quan đại diện chủ sở hữu (Bộ quản lý ngành, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương):

a) Tiếp nhận, giám sát việc xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 đối với người lao động của các công ty thuộc quyền quản lý.

b) Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 đối với người quản lý công ty thuộc quyền quản lý theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 52/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

c) Chỉ đạo người đại diện phần vốn tại các công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước xác định quỹ tiền lương của người lao động và quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý theo đúng quy định tại Điều 10 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

d) Tổng hợp tình hình thực hiện lao động, tiền lương thực hiện năm 2018 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của người lao động và người quản lý công ty thuộc quyền quản lý gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, giám sát chung.

Đề nghị các cơ quan đại diện chủ sở hữu, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty hạng đặc biệt khẩn trương chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Lưu: VT, Cục QHLĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1333/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2019 thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu 1333/LĐTBXH-QHLĐTL Ngày ban hành 08/04/2019
Ngày có hiệu lực 08/04/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1333/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2019 thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Mục lục

Mục lục

Close