BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13439/BTC-HCSN
V/v hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thường xuyên triển khai Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các hội, đoàn thể ở Trung ương,

Thực hiện điểm c Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”; Bộ Tài chính hướng dẫn việc xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”, cụ thể như sau:

1. Nội dung chi thường xuyên và mức chi:

a) Chi rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật:

Thực hiện theo mức chi quy định tại Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

b) Chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

c) Chi tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, công chức về chế độ báo cáo, yêu cầu, nhiệm vụ thực hiện việc đơn giản hóa chế độ:

Thực hiện theo mức chi quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính về việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

d) Chi tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị, sơ kết, tổng kết; chi đi công tác kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Đề án:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

đ) Chi công tác khen thưởng:

Thực hiện theo hình thức khen thưởng và mức chi khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng, các Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan.

e) Chi các hoạt động khác liên quan trực tiếp đến triển khai thực hiện Đề án (nếu có): Thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Nguồn kinh phí thực hiện Đề án:

a) Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Đề án được bố trí trong dự toán hàng năm của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có).

b) Kinh phí bảo đảm cho việc xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia được bố trí trên cơ sở Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

3. Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án:

Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho triển khai “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước” thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) và các văn bản hướng dẫn Luật; cụ thể:

a) Lập dự toán:

Căn cứ kế hoạch triển khai Đề án tại các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương; căn cứ chế độ chi tiêu hiện hành; các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán kinh phí thường xuyên triển khai Đề án tổng hợp chung trong dự toán của cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp trình các cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật NSNN và văn bản hướng dẫn Luật.

b) Giao, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án:

Căn cứ số dự toán được giao, các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện phân bổ kinh phí thực hiện Đề án theo quy định của Luật NSNN và văn bản hướng dẫn Luật.

Việc quyết toán kinh phí thực hiện Đề án thực hiện theo quy định của Luật NSNN, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn.

4. Tổ chức thực hiện:

Khi các văn bản quy định về chế độ, định mức chi dẫn chiếu để áp dụng tại công văn này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Bộ Tài chính hướng dẫn Bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Vụ NSNN, Vụ PC;
- Lưu: VT, HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Xuân Hà

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 13439/BTC-HCSN năm 2017 về hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thường xuyên triển khai Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 13439/BTC-HCSN Ngày ban hành 06/10/2017
Ngày có hiệu lực 06/10/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 13439/BTC-HCSN năm 2017 về hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thường xuyên triển khai Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close