BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13496/BTC-ĐT
V/v xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014 do không đủ hồ sơ quyết toán

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại văn bản số 8884/VPCP-KTTH ngày 22/8/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo quyết toán của Bộ Tài chính; để xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014 do không đủ hồ sơ quyết toán, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các nội dung như sau:

1. Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp để xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án:

- Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước.

- Làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chậm trễ xử lý dứt điểm quyết toán các dự án do thiếu hồ sơ; thực hiện các chế tài xử lý đã được hướng dẫn tại các văn bản pháp lý hiện hành.

- Đưa nội dung thực hiện công tác xử lý dứt điểm quyết toán các dự án do thiếu hồ sơ làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể có liên quan.

2. Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương rà soát tất cả các dự án đã hoàn thành và các dự án dừng thực hiện vĩnh viễn từ năm 2005 đến năm 2014 chưa phê duyệt quyết toán, chưa làm thủ tục tất toán tài khoản với Kho bạc nhà nước; ngoài các biện pháp đã được hướng dẫn tại công văn số 4819/BTC-ĐT ngày 08/4/2016 của Bộ Tài chính; các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp sau:

(1). Đối với các dự án/hạng mục/gói thầu đã được các cơ quan thanh tra, Kiểm toán Nhà nước thực hiện thanh tra, kiểm toán đầy đủ các nội dung về các loại chi phí; các Bộ, ngành, địa phương thẩm tra, phê duyệt quyết toán trên cơ sở kết quả thanh tra, kiểm toán.

(2). Đối với các dự án thuộc nhóm 1 (không có hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công): Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị thi công, tư vấn xác nhận việc thất lạc hồ sơ, không tìm được; cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán trên cơ sở hồ sơ hiện có.

(3). Đối với các dự án thuộc nhóm 2 (hồ sơ trình duyệt quyết toán theo quy định phải là bản chính hoặc bản sao, tuy nhiên hồ sơ hiện có chỉ là các bản photo): chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện các giải pháp, biện pháp phù hợp để xác định tính chính xác của số liệu, nội dung của bản photo (như trao đổi đối chiếu với các đơn vị, các hồ sơ có liên quan đến số liệu, nội dung tài liệu photo,...), đóng dấu xác nhận vào hồ sơ, chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung hồ sơ; cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán trên cơ sở hồ sơ hiện có.

(4) . Đối với các dự án thuộc nhóm 3 (không có hồ sơ nghiệm thu):

- Trường hợp thiếu một số biên bản nghiệm thu bộ phận, có biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án đưa vào khai thác sử dụng: Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm phối hợp với đơn vị tư vấn xác nhận việc đã lập biên bản nghiệm thu bộ phận, nhưng thất lạc, không tìm được.

+ Dự án có hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công, hồ sơ thanh toán: cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán sử dụng hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công, hồ sơ thanh toán để thực hiện thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

+ Dự án thất lạc cả hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công, hồ sơ thanh toán: đối với dự án/hạng mục theo hình thức hợp đồng trọn gói, cơ quan có thẩm quyền xem xét thẩm tra, phê duyệt quyết toán trên cơ sở hồ sơ quyết toán hiện có; đối với dự án/hạng mục theo hình thức hợp đồng khác, không đủ điều kiện để quyết toán, thực hiện tất toán tài khoản theo số dư trên, tài khoản của dự án.

- Trường hợp dự án có đầy đủ các biên bản nghiệm thu bộ phận, thiếu biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án đưa vào khai thác, sử dụng:

+ Trường hợp thiếu biên bản nghiệm thu hoàn thành do chưa đủ điều kiện nghiệm thu hoàn thành (như thiếu nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy, không đảm bảo chất lượng nghiệm thu): chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thiện các nội dung công việc đảm bảo chất lượng để lập biên bản nghiệm thu hoàn thành làm cơ sở thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

+ Trường hợp biên bản nghiệm thu hoàn thành bị thất lạc: chủ đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn và các cơ quan có liên quan xác nhận việc đã nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, nhưng bị thất lạc, trên cơ sở hồ sơ thực tế, cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán xem xét quyết toán dự án.

- Trường hợp thiếu các nghiệm thu bộ phận, thiếu biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án đưa vào khai thác, sử dụng: không đủ điều kiện để quyết toán, thực hiện tất toán tài khoản theo số dư trên tài khoản của dự án.

(5). Đối với các dự án thất lạc hồ sơ còn lại (hồ sơ pháp lý, dự toán, hợp đồng, toàn bộ hồ sơ, ...): không đủ điều kiện để quyết toán. Đơn vị thẩm tra phê duyệt quyết toán phối hợp với chủ đầu tư, thực hiện tất toán tài khoản theo số dư trên tài khoản của dự án.

3. Đối với các dự án không đủ điều kiện để quyết toán, thực hiện tất toán tài khoản theo số dư trên tài khoản của dự án tại điểm 2 nêu trên: đơn vị thẩm tra phê duyệt quyết toán phối hợp với chủ đầu tư, Kho bạc nhà nước và các đơn vị khác có liên quan lập biên bản tình trạng hồ sơ. Chủ đầu tư đề nghị Kho bạc nhà nước tất toán tài khoản bằng văn bản kèm theo biên bản tình trạng hồ sơ. Kho bạc nhà nước thực hiện tất toán toàn bộ số dư tài khoản của dự án.

4. Về quản lý tài sản hình thành sau đầu tư đối với các dự án không đủ điều kiện phê duyệt quyết toán, thực hiện tất toán tài khoản theo số vốn đã thanh toán tại Kho bạc nhà nước tại điểm 2 nêu trên: lấy giá trị số vốn tất toán tại Kho bạc nhà nước thay cho giá trị quyết toán được duyệt để điều chỉnh giá trị tài sản cố định.

Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương thực hiện xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014 theo hướng dẫn nêu trên chậm nhất đến ngày 31/12/2017, Hết thời hạn trên mà dự án vẫn chưa được phê duyệt quyết toán thì Kho bạc nhà nước sẽ tất toán tài khoản theo số dư trên tài khoản của dự án đó; mọi chi phí phát sinh (nếu có) sau thời điểm tất toán, các Bộ, ngành, địa phương phải hoàn toàn chịu trách nhiệm xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Kho bạc Nhà nước;
- Kho bạc nhà nước các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, ĐT, (300).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 13496/BTC-ĐT năm 2017 về xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014 do không đủ hồ sơ quyết toán do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 13496/BTC-ĐT Ngày ban hành 09/10/2017
Ngày có hiệu lực 09/10/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 13496/BTC-ĐT năm 2017 về xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014 do không đủ hồ sơ quyết toán do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close