BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1361/LĐTBXH-KHTC
V/v báo cáo kết quả thực hiện các chính sách năm 2017 và kế hoạch năm 2018 theo Quyết định số 2195/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi:

- Vụ Pháp chế;
- Vụ Bảo hiểm xã hội;
- Cục Bảo trợ xã hội;
- Văn Phòng quốc gia về giảm nghèo
- Cục Việc làm;
- Cục An toàn Lao động;
- Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp.

Theo quy định tại điểm d, mục 3 Quyết định số 2195/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô tại Việt Nam đến năm 2020, Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội có nhiệm vụ:

- Có các chính sách khuyến khích các tổ chức tài chính vi mô tham gia các chương trình xóa đói, giảm nghèo.

- Có các chính sách khuyến khích các tổ chức tài chính vi mô tham gia các chương trình an sinh xã hội

- Đề xuất ban hành các chính sách phù hợp đối với cán bộ làm việc trong các tổ chức tài chính vi mô.

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo thường kỳ theo quy định tại Quyết định số 2195/QĐ-TTG ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị các đơn vị rà soát, báo cáo kết quả thực hiện các chính sách nêu trên trong năm 2017 gắn với chức năng, nhiệm vụ được Bộ giao, kế hoạch triển khai thực hiện năm 2018 và gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) để tổng hợp, báo cáo trước ngày 15/4/2018./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KH-TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1361/LĐTBXH-KHTC năm 2018 về báo cáo kết quả thực hiện chính sách năm 2017 và kế hoạch năm 2018 theo Quyết định 2195/QĐ-TTg về hệ thống tài chính vi mô do Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội ban hành

Số hiệu 1361/LĐTBXH-KHTC Ngày ban hành 09/04/2018
Ngày có hiệu lực 09/04/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1361/LĐTBXH-KHTC năm 2018 về báo cáo kết quả thực hiện chính sách năm 2017 và kế hoạch năm 2018 theo Quyết định 2195/QĐ-TTg về hệ thống tài chính vi mô do Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội ban hành
Mục lục

Mục lục

Close