BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1361/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế nhập khẩu đối với gói thiết bị nhận tài trợ

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi:

- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học - Đại học Quốc gia Hà Nội
(S144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội).

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 10/CNSH ngày 16/01/2019 của Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học (trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội) đề nghị gia hạn thời gian miễn thuế đối với gói thiết bị do Cơ quan giảm thiểu các mối đe dọa sinh học - Mỹ biếu tặng, tài trợ cho Viện (kèm theo bản chụp Quyết định số 94/QĐ-ĐHQGHN ngày 14/01/2019 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 cho Viện. Về vấn đề này, sau khi trao đổi với Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp - Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Quyết định số 94/QĐ-ĐHQGHN ngày 14/01/2019 của Đại học Quốc gia Hà Nội là quyết định giao dự toán chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo cho Viện do Viện có đào tạo tiến sĩ, không phải chi sự nghiệp khoa học và công nghệ. Do đó, chưa có cơ sở xác định Viện được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động năm 2019 để gia hạn miễn thuế đối với gói thiết bị do Cơ quan giảm thiểu các mối đe dọa sinh học - Mỹ tài trợ cho Viện trong năm 2019.

Trường hợp Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học có văn bản chứng minh là đơn vị được ngân sách nhà nước đảm bảo phí hoạt động năm 2019 theo quy định về hồ sơ miễn thuế tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016, Tổng cục Hải quan sẽ xem xét, xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Viện Vi sinh vật & Công nghệ sinh học và Đại học Quốc gia Hà Nội được biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Vụ Tài chính HCSN (để p/hợp);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1361/TCHQ-TXNK năm 2019 về miễn thuế nhập khẩu đối với gói thiết bị nhận tài trợ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 1361/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 11/03/2019
Ngày có hiệu lực 11/03/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1361/TCHQ-TXNK năm 2019 về miễn thuế nhập khẩu đối với gói thiết bị nhận tài trợ do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close