BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1385/XNK-CN
V/v Nhập khẩu mỡ bôi trơn bảo dưỡng thiết bị sản xuất

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH CCIPY Việt Nam
(Lô E8.1, E8.2 và E8.3, Khu công nghiệp An Phú, Xã Bình Kiến, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)

Trả lời công văn số 07-2017/CCIPY ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Công ty TNHH CCIPY Việt Nam đề nghị hướng dẫn nhập khẩu dầu bôi trơn của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) có ý kiến như sau:

Tại công văn số 3161/TCHQ-GSQL ngày 27 tháng 3 năm 2014, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố giải quyết thủ tục hải quan đối với nhập khẩu dầu, mỡ bôi trơn phục vụ sản xuất cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (sao gửi kèm theo).

Theo đó, Công ty TNHH CCIPY Việt Nam (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) làm thủ tục trực tiếp tại cơ quan Hải quan để nhập khẩu dầu bôi trơn để bảo dưỡng máy nén khí phục vụ sản xuất sản xuất linh kiện điện tử tại nhà máy của Công ty, không nhượng bán, kinh doanh hoặc sử dụng cho mục đích khác.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL về hải quan (TCHQ);
- Cục Hải quan tỉnh Phú Yên;
- Thứ trưởng Trần Quốc Khánh (để báo cáo);
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, CN khanhhg

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thanh Hải

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 11/10/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1385/XNK-CN năm 2017 về nhập khẩu mỡ bôi trơn bảo dưỡng thiết bị sản xuất do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Tên tiếng Anh Công văn 1385/XNK-CN năm 2017 về nhập khẩu mỡ bôi trơn bảo dưỡng thiết bị sản xuất do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
Số hiệu 1385/XNK-CN Ngày ban hành 11/10/2017
Ngày có hiệu lực 11/10/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục xuất nhập khẩu Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Công văn 1385/XNK-CN năm 2017 về nhập khẩu mỡ bôi trơn bảo dưỡng thiết bị sản xuất do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close