THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1399/TTg-CN
V/v báo cáo Quốc hội về tình hình triển khai thực hiện Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 11034/BGTVT-KHĐT ngày 01 tháng 10 năm 2018) về việc báo cáo Quốc hội về tình hình triển khai thực hiện Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Thông qua nội dung báo cáo Quốc hội về tình hình triển khai thực hiện Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh như dự thảo của Bộ Giao thông vận tải kèm theo văn bản nêu trên.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Báo cáo của Chính phủ báo cáo Quốc hội về tình hình triển khai thực hiện Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHĐP, TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b).Ha

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1399/TTg-CN năm 2018 báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu 1399/TTg-CN Ngày ban hành 12/10/2018
Ngày có hiệu lực 12/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thủ tướng Chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1399/TTg-CN năm 2018 báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close