THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1406/TTg-CN
V/v điều chỉnh tổng thể QHXD vùng tỉnh Trà Vinh đến năm 2030.

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tại văn bản số 3279/TTr-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2018, ý kiến của Bộ Xây dựng tại văn bản số 2465/BXD-QHKT ngày 03 tháng 10 năm 2018 về chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Trà Vinh đến năm 2030, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh và ý kiến của Bộ Xây dựng tại các văn bản nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc lập và trình phê duyệt Nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Trà Vinh đến năm 2030; trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định Nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Trà Vinh theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: XD, KH&ĐT, CT, GTVT, TN&MT, NN&PTNT, VH, TT&DL;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHĐP, NN;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa (18).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1406/TTg-CN năm 2018 về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu 1406/TTg-CN Ngày ban hành 15/10/2018
Ngày có hiệu lực 15/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thủ tướng Chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1406/TTg-CN năm 2018 về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close