VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 141/VPCP-CN
V/v Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8892/BKHĐT-QLĐT ngày 13 tháng 12 năm 2018) về việc hoàn thiện Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Thống nhất nội dung dự thảo Báo cáo do Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện sau khi đã tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ (bao gồm ý kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

2. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Báo cáo gửi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: GTVT, CT, TC, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, NN, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 141/VPCP-CN năm 2019 báo cáo tổng kết tình hình thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 141/VPCP-CN Ngày ban hành 07/01/2019
Ngày có hiệu lực 07/01/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 141/VPCP-CN năm 2019 báo cáo tổng kết tình hình thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close