BẢO HIỂM XÃ HỘI 
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 1431/BHXH-KHTC
V/v: thực hiện thanh toán phí chuyển tiền BHXH

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

Ngày 18 tháng 4 năm 2007 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam có văn bản số 1055/NHNo-TCKT quy định dịch vụ thu phí chuyển tiền áp dụng trong toàn hệ thống như sau:“Đối với các khoản chuyển tiền của Bảo hiểm xã hội, các chi nhánh NHNo&PTNT tiếp tục thực hiện thu phí dịch vụ bằng 35% mức phí theo quy định tại Biểu phí dịch vụ của NHNo&PTNT Việt Nam”. Thay cho mức phí chuyển tiền tại văn bản 461/NHNo-TCKT ngày 14/3/2007.

Đề nghị các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã làm việc với chi nhánh NHNo&PTNT nơi đăng ký mở tài khoản giao dịch thực hiện thu phí chuyển tiền theo mức quy định tại văn bản 1055/NHNo-TCKT Trường hợp đơn vị đã thanh toán với chi nhánh NHNo&PTNT theo văn bản 461/NHNo-TCKT thì đề nghị chi nhánh NHNo&PTNT hoàn lại khoản chênh lệch giữa văn bản 461/NHNo-TCKT và văn bản số 1055/NHNo-TCKT của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, KH-TC (2b).

TL/TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Nguyễn Phước Tường

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1431/BHXH-KHTC thực hiện thanh toán phí chuyển tiền bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu 1431/BHXH-KHTC Ngày ban hành 04/05/2007
Ngày có hiệu lực 04/05/2007 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bảo hiểm xã hội Việt Nam Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1431/BHXH-KHTC thực hiện thanh toán phí chuyển tiền bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close