THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1446/TTg-CN
V/v Dự án xây dựng 02 nút giao khác mức trên tuyến nối Tân Tạo - Chợ Đệm theo hình thức hợp đồng BOT.

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 8740/BGTVT-ĐTCT ngày 09 tháng 8 năm 2018 và số 10434/BGTVT-ĐTCT ngày 17 tháng 9 năm 2018), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 6125/BKHĐT-KCHTĐT ngày 31 tháng 8 năm 2018), Tài chính (văn bản số 11105/BTC-ĐT ngày 12 tháng 9 năm 2018) về việc dừng thực hiện đầu tư Dự án xây dựng 02 nút giao khác mức giữa tuyến nối Tân Tạo - Chợ Đệm với Tỉnh lộ 10B và đường Trần Đại Nghĩa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức hợp đồng BOT (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên, phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh rà soát các công việc đã thực hiện để quyết định theo thẩm quyền việc dừng thực hiện đầu tư Dự án, bảo đảm không phát sinh khiếu kiện, vướng mắc, hài hòa lợi ích, trách nhiệm giữa các bên và tính toán phương án đầu tư 02 nút giao theo hình thức phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT;
các Vụ: KTTH, PL, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1446/TTg-CN năm 2018 về dự án xây dựng 02 nút giao khác mức trên tuyến nối Tân Tạo - Chợ Đệm theo hình thức hợp đồng BOT do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu 1446/TTg-CN Ngày ban hành 22/10/2018
Ngày có hiệu lực 22/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thủ tướng Chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1446/TTg-CN năm 2018 về dự án xây dựng 02 nút giao khác mức trên tuyến nối Tân Tạo - Chợ Đệm theo hình thức hợp đồng BOT do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close