BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1451/LĐTBXH-TTTT
V/v gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số qua Trục liên thông văn bản Quốc gia

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, trong thời gian qua, Bộ đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ và các đơn vị liên quan triển khai việc liên thông, kết nối với văn bản điện tử với Trục liên thông văn bản Quốc gia và hạ tầng chữ ký số chuyên dùng phục vụ gửi, nhận văn bản có chữ ký điện tử.

Từ ngày 21/3/2019, Văn phòng Chính phủ sẽ phát hành tất cả văn bản có chữ ký số đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ trên Trục liên thông văn bản Quốc gia, không gửi văn bản giấy đối với văn bản của Văn phòng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện ký số tất cả các văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản Quốc gia, trừ văn bản hệ mật.

Để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc triển khai ký số văn bản điện tử và gửi, nhận văn bản qua Trục liên thông văn bản Quốc gia, Bộ yêu cầu các đơn vị triển khai một số công việc cụ thể sau:

1. Phối hợp với Trung tâm Thông tin để trang bị chứng thư số chuyên dùng cá nhân cho lãnh đạo đơn vị và chứng thư số chuyên dùng của đơn vị.

2. Đối với văn bản do đơn vị soạn thảo, trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành, đơn vị có trách nhiệm gửi file mềm đã hoàn chỉnh, định dạng Microsoft Word (định dạng .doc/.docx) về Văn phòng Bộ. Đối với văn bản do đơn vị ký ban hành theo thẩm quyền đóng dấu của Bộ, đơn vị có trách nhiệm gửi văn bản đã ký số của người ký văn bản định dạng .pdf, phiên bản 1.4 trở lên, về Văn phòng Bộ.

3. Sử dụng Hệ điều hành tác nghiệp của Bộ (eMolisa) để tiếp nhận văn bản điện tử của Văn phòng Chính phủ, văn bản điện tử của các đơn vị khác gửi qua Trục Liên thông văn bản Quốc gia và văn bản chỉ đạo điều hành của Bộ. Từ 01/7/2019, Bộ sẽ không gửi văn bản giấy đối với văn bản do Bộ phát hành tới các đơn vị, chỉ gửi văn bản điện tử có chữ ký số qua eMolisa.

4. Văn phòng Bộ có trách nhiệm phát hành các văn bản điện tử đã có chữ ký số của người có thẩm quyền và chữ ký số của Bộ đến Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan qua Trục liên thông văn bản Quốc gia theo quy định.

5. Trung tâm Thông tin có trách nhiệm phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ để cấp chứng thư số cho các đơn vị thuộc Bộ và các cá nhân theo quy định; hướng dẫn sử dụng chữ ký số cho các đơn vị thuộc Bộ.

Bộ yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TTTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quân

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1451/LĐTBXH-TTTT năm 2019 về gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số qua Trục liên thông văn bản Quốc gia do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu 1451/LĐTBXH-TTTT Ngày ban hành 12/04/2019
Ngày có hiệu lực 12/04/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1451/LĐTBXH-TTTT năm 2019 về gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số qua Trục liên thông văn bản Quốc gia do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Mục lục

Mục lục

Close