BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1454/BXD-KTXD
V/v điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2017

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án Phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghệ cao Hòa Lạc

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 463/BQLDA-KT ngày 25/5/2017 của Ban quản lý dự án Phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghệ cao Hòa Lạc về điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng. Theo nội dung văn bản số 463/BQLDA-KT thì Hợp đồng số CONS.001/HĐ-BQLDA là hợp đồng theo giá kết hợp. Theo đó các hạng mục trọn gói (lumpsum) không điều chỉnh thì không điều chỉnh giá cho các hạng mục công việc này. Chủ đầu tư và nhà thầu thi công căn cứ nội dung hợp đồng ký kết giữa các bên để điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng phù hợp với quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng.

Ban quản lý dự án Phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghệ cao Hòa Lạc căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD (S)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 26/06/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1454/BXD-KTXD năm 2017 điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu 1454/BXD-KTXD Ngày ban hành 26/06/2017
Ngày có hiệu lực 26/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Xây dựng Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Công văn 1454/BXD-KTXD năm 2017 điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close