BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1463/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn thực hiện hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 54KTKH/L18.6 ngày 12/6/2017, văn bản số 57/KTKH/18.6 ngày 16/6/2017, văn bản số 58KTKH/L18.6 ngày 16/6/2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6 đề nghị hướng dẫn thực hiện hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện trong hợp đồng mà các bên đã ký kết, không trái với quy định hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu) và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

2. Hợp đồng thi công xây dựng số 09/2016/HĐ-XL ký ngày 01/9/2016 giữa Ban quản lý dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Thái Nguyên là hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh; phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng đối với các công tác xây lắp thuộc gói thầu căn cứ Phụ lục hợp đồng số 01 ký ngày 01/3/2017 là phương pháp dùng hệ số điều chỉnh. Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 28 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì nhà thầu được thay đổi các biện pháp thi công sau khi được bên giao thầu chấp thuận nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả công trình trên cơ sở giá hợp đồng đã ký kết.

3. Theo nội dung văn bản số 58KTKH/L18.6 ngày 12/6/2017 thì trong quá trình triển khai thi công, nhà thầu đã đề xuất thay đổi biện pháp thi công khác so với hồ sơ dự thầu (từ biện pháp thi công dưới nước sang biện pháp thi công kè rọ đá, đắp đảo thi công...), việc thay đổi biện pháp thi công này đã được chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận.

4. Căn cứ mục 1, mục 2 và mục 3 nêu trên, trường hợp việc thay đổi biện pháp thi công của nhà thầu đảm bảo an toàn thi công, hiệu quả công trình, đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng của hợp đồng và được chủ đầu tư, tư vấn giám sát nghiệm thu thì:

a) Việc nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo khối lượng thực tế được nghiệm thu và đơn giá hợp đồng hoặc điều chỉnh theo phương pháp quy định trong hợp đồng.

b) Không phải lập lại đơn giá do thay đổi biện pháp thi công.

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6 căn cứ hướng dẫn trên tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KTXD (G).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1463/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn thực hiện hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu 1463/BXD-KTXD Ngày ban hành 27/06/2017
Ngày có hiệu lực 27/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Xây dựng Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1463/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn thực hiện hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close