TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1463/TXNK-CST
V/v khai báo tờ khai trên VNACCS

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 175/HQGLKT-NV ngày 27/2/2018 của Cục Hải quan Gia Lai-KonTum đề nghị hướng dẫn về khai mã miễn thuế nhập khẩu. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Về việc khai mã miễn thuế nhập khẩu, Cục Thuế xuất nhập khẩu đã có công văn số 939/TXNK-CST ngày 12/2/2018 hướng dẫn Cục Hải quan Gia Lai- KonTum (điểm 2 công văn số 939/TXNK-CST).

Trường hợp thông báo Danh mục miễn thuế đối với hàng hóa là tổ hợp, dây chuyền, khi đăng ký tờ khai nhập khẩu trên hệ thống VNACCS đối với các hàng hóa này, tại chỉ tiêu “Mã miễn/ giảm/ không chịu thuế nhập khẩu” khai mã XN 920 (Bảng mã Biểu thuế nhập khẩu, bảng mã miễn, giảm, không chịu thuế được đăng tại website Tổng cục Hải quan: https://www.customs.gov.vn)

Đề nghị Cục Hải quan Gia Lai-KonTum căn cứ các quy định trên để thực hiện, trong quá trình thực hiện có vướng mắc liên quan đến việc khai báo trên hệ thống VNACCS thì liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Tổng cục Hải quan để được giải quyết hoặc gửi vào hòm thư: [email protected] để được hướng dẫn.

Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời để Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (03 bản).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1463/TXNK-CST năm 2018 về khai báo tờ khai trên VNACCS do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu 1463/TXNK-CST Ngày ban hành 26/03/2018
Ngày có hiệu lực 26/03/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế xuất nhập khẩu Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1463/TXNK-CST năm 2018 về khai báo tờ khai trên VNACCS do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close