TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1472/TXNK-PL
V/v đường kính lõi của cáp điện nhiều lõi

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại NTD Việt Nam.
(Phòng 206, Số 6 Vũ Ngọc Phan, Đống Đa, Hà Nội)

Cục Thuế nhận được công văn số 1911/CV ngày 19/11/2018 của Công ty TNHH Thương mại NTD Việt Nam về việc áp mã HS các mặt hàng cáp điện Công ty nhập khẩu. Về vướng mắc của Công ty liên quan đến đường kính lõi của cáp điện nhiều lõi, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Mặt hàng nhập khẩu của Công ty là loại dây cáp điện nhiều lõi (multicore). Đối với loại dây cáp này, tiêu chí đường kính lõi (a core diameter) trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được xác định theo đường kính của một lõi dây.

Cục Thuế XNK có ý kiến để Công ty TNHH Thương mại NTD Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PL (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trịnh Mạc Linh

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1472/TXNK-PL năm 2019 về áp mã HS các mặt hàng cáp điện do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu 1472/TXNK-PL Ngày ban hành 19/02/2019
Ngày có hiệu lực 19/02/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế xuất nhập khẩu Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1472/TXNK-PL năm 2019 về áp mã HS các mặt hàng cáp điện do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close