BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1487/BXD-KTXD
V/v Định mức dự toán cho công tác thi công cọc xi măng đất đường kính 800mm.

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty cổ phần BOT Cầu Bạch Đằng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 301/2017/CV-BOTCBĐ ngày 28/4/2017 của Công ty cổ phần BOT cầu Bạch Đằng đề nghị hướng dẫn áp dụng định mức trong công tác lập dự toán xây dựng cho công tác cọc xi măng đường kính 800mm thuộc Dự án cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến theo hình thức BOT. Về việc này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về hao phí xi măng cho 1m cọc xi măng đất đường kính 800mm bằng phương pháp phun ướt với hàm lượng xi măng 280 kg/1m3:

Việc xác định hao phí xi măng cho 1m cọc xi măng đất đường kính 800mm bằng phương pháp phun ướt với hàm lượng xi măng 280 kg/1m3 như Công ty cổ phần BOT cầu Bạch Đằng là phù hợp.

2. Về hao phí ca máy cho 1m cọc xi măng đất đường kính 800mm bằng phương pháp phun ướt:

Định mức dự toán xây dựng cho công tác cọc xi măng đường kính 800mm bằng phương pháp phun ướt đã được quy định trong Tập định mức dự toán công bố kèm theo Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Vì vậy, việc Công ty cổ phần BOT Cầu Bạch Đằng căn cứ vào Tập định mức này để xác định đơn giá (giá ca máy phải được xác định tương ứng với loại máy sử dụng trong định mức), lập dự toán cho công tác cọc xi măng đất đường kính 800mm bằng phương pháp phun ướt như nêu tại văn bản số 301/2017/CV-BOTCBĐ là phù hợp.

Công ty cổ phần BOT Cầu Bạch Đằng căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 29/06/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1487/BXD-KTXD năm 2017 về định mức dự toán cho công tác thi công cọc xi măng đất đường kính 800mm do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu 1487/BXD-KTXD Ngày ban hành 29/06/2017
Ngày có hiệu lực 29/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Xây dựng Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Công văn 1487/BXD-KTXD năm 2017 về định mức dự toán cho công tác thi công cọc xi măng đất đường kính 800mm do Bộ Xây dựng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close