THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1531/TTg-CN
V/v gia hạn thời gian trình dự thảo Nghị định ban hành quy chế quản lý hoạt động nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải, vùng nước cảng biển và tuyến luồng đường thủy nội địa

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 10985/BGTVT-KCHT ngày 27 tháng 9 năm 2017) về việc gia hạn thời gian trình dự thảo Nghị định ban hành quy chế hoạt động nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải, vùng nước cảng biển và luồng đường thủy nội địa, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải khẩn trương tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định ban hành quy chế quản lý hoạt động nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải, vùng nước cảng biển và luồng đường thủy nội địa, trình Chính phủ theo quy định để triển khai thực hiện từ năm 2018 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 325/TB-VPCP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng;
- Các Cục: Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KTTH, KGVX, NC, TH, V.I, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b). Hiền

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1531/TTg-CN năm 2017 về việc gia hạn thời gian trình dự thảo Nghị định ban hành quy chế quản lý hoạt động nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải, vùng nước cảng biển và tuyến luồng đường thủy nội địa của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/10/2017

Số hiệu 1531/TTg-CN Ngày ban hành 10/10/2017
Ngày có hiệu lực 10/10/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thủ tướng Chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1531/TTg-CN năm 2017 về việc gia hạn thời gian trình dự thảo Nghị định ban hành quy chế quản lý hoạt động nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải, vùng nước cảng biển và tuyến luồng đường thủy nội địa của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/10/2017
Mục lục

Mục lục

Close