Văn bản "Công văn 1540/BHXH-KHTC thông báo mức xử lý vi phạm về đóng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 26/07.2013 và được thay thế bởi Quyết định 832/QĐ-BHXH năm 2013 Phê duyệt phương án xử lý kết quả rà soát văn bản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành, có hiệu lực từ 26/07/2013

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1540/BHXH-KHTC
V/v Thông báo mức xử lý vi phạm về đóng BHXH

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương   

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo mức phạt xử lý vi phạm đối với người sử dụng lao động chưa đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội nêu tại khoản 3 điều 138 Luật Bảo hiểm xã hội là 14%/năm.

Mức phạt này áp dụng từ ngày 01/6/2008.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo để Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (2b)
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Ban Thu BHXH;
- Ban Kiểm tra;
- Lưu: VT, KHTC (2b)

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH 
Nguyễn Phước Tường

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 26/07/2013

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1540/BHXH-KHTC thông báo mức xử lý vi phạm về đóng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu 1540/BHXH-KHTC Ngày ban hành 30/05/2008
Ngày có hiệu lực 01/06/2008 Ngày hết hiệu lực 26/07/2013
Nơi ban hành Bảo hiểm xã hội Việt Nam Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Công văn 1540/BHXH-KHTC thông báo mức xử lý vi phạm về đóng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close