BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 155/BXD-HĐXD
V/v trả lời kiến nghị của Công ty CP Tư vấn Đô thị Việt Nam - Vinacity

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 5807/VPCP-ĐMDN ngày 06/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Công ty CP Tư vấn Đô thị Việt Nam - Vinacity. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định của pháp luật, trường hợp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hết hạn thì cá nhân phải thực hiện thủ tục cấp lại chứng chỉ để đảm bảo điều kiện năng lực và không gián đoạn công việc thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

2. Theo quy định tại Khoản 39 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014, trường hợp cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị công trình thì được thực hiện việc giám sát lắp đặt thiết bị điều hòa không khí hoặc mạng thông tin liên lạc.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, kính báo cáo Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, trả lời doanh nghiệp theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Lê Quang Hùng (để b/c);
- Phòng TM&CN Việt Nam;
- Lưu: VT, HĐXD(PMT).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Hoàng Quang Nhu

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 155/BXD-HĐXD năm 2018 trả lời kiến nghị về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu 155/BXD-HĐXD Ngày ban hành 26/09/2018
Ngày có hiệu lực 26/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Xây dựng Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 155/BXD-HĐXD năm 2018 trả lời kiến nghị về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close