BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 157/BXD-HĐXD
V/v trả lời kiến nghị Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Ninh Bình

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 8882/VPCP-ĐMDN ngày 14/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Ninh Bình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thì được tham gia hoạt động xây dựng phù hợp với lĩnh vực và hạng năng lực ghi trên chứng chỉ hành nghề được cấp. Theo đó, trường hợp cá nhân thuộc tổ chức có đủ điều kiện về chuyên môn, thời gian kinh nghiệm tham gia công việc, đã được cấp chứng chỉ hành nghề đối với một hoặc một số lĩnh vực hoạt động xây dựng thì được đảm nhận vai trò cán bộ chủ chốt của tổ chức đối với các lĩnh vực hoạt động xây dựng đó.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp trả lời doanh nghiệp theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu: VT, HĐXD (PMT).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Hoàng Quang Nhu

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 157/BXD-HĐXD năm 2018 trả lời kiến nghị về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu 157/BXD-HĐXD Ngày ban hành 28/09/2018
Ngày có hiệu lực 28/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Xây dựng Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 157/BXD-HĐXD năm 2018 trả lời kiến nghị về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close