BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 158/BXD-HĐXD
V/v giải đáp vướng mắc của tổ chức và cá nhân

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 9186/VPCP-ĐMDN và công văn số 9157/VPCP-ĐMDN ngày 01/8/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nhất Nguyên và Bà Nguyễn Thị Trúc Linh. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến sau:

1) Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nhất Nguyên (email: [email protected])

Theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ “Việc thực hiện dịch vụ tư vấn về lập danh mục và xây dựng cấu hình, tính năng kỹ thuật trang thiết bị y tế phải được thực hiện bởi cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận đã qua đào tạo về tư vấn kỹ thuật trang thiết bị y tế. Theo đó, khi tổ chức tư vấn lập danh mục và xây dựng cấu hình, tính năng kỹ thuật trang thiết bị y tế phải phải đáp ứng yêu cầu về năng lực theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP.

2) Bà Nguyễn Thị Trúc Linh (email: [email protected])

Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành được thực hiện đối với dự án có cấu phần xây dựng; Đối với dự án không có cấu phần xây dựng, trình tự lập, thẩm định, quyết định dự án thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 44 Luật Đầu tư công.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Văn phòng Chính phủ công khai trên Cổng thông tin điện tử của chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (để tổng hợp);
- Lưu: VP, HĐXD. (PXL-3b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Hoàng Quang Nhu

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 158/BXD-HĐXD năm 2018 giải đáp vướng mắc về trình tự lập, thẩm định, quyết định dự án đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu 158/BXD-HĐXD Ngày ban hành 01/10/2018
Ngày có hiệu lực 01/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Xây dựng Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 158/BXD-HĐXD năm 2018 giải đáp vướng mắc về trình tự lập, thẩm định, quyết định dự án đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close