THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1598/TTg-CN
V/v tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường Bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 10421/BGTVT-ĐTCT ngày 14 tháng 9 năm 2017) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8266/BKHĐT-QLĐT ngày 09 tháng 10 năm 2017) về tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 của Luật Đấu thầu năm 2013 như ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu và chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng quy định; đồng thời, chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc lựa chọn nhà thầu, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí và xung đột lợi ích./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN(2).Ha

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1598/TTg-CN năm 2017 về tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường Bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu 1598/TTg-CN Ngày ban hành 23/10/2017
Ngày có hiệu lực 23/10/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thủ tướng Chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1598/TTg-CN năm 2017 về tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường Bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close