BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1605/TCT-KK
V/v vướng mắc trong hạch toán nộp tiền vào NSNN đối với Chi cục Thuế khu vực.

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Yên Bái

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 877/CT-KK&KTT ngày 26/03/2019 của Cục Thuế tỉnh Yên Bái về việc vướng mắc trong hạch toán nộp tiền vào NSNN đối với Chi cục Thuế khu vực. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điểm 2 (khoản a, d, đ) và Điểm 3 (khoản b, d, đ) Điều 5 Thông tư 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa quy định trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước.

- Căn cứ Thỏa thuận hợp tác tổ chức phối hợp thu NSNN giữa Kho bạc Nhà nước Yên Bái, Cục Thuế tỉnh Yên Bái và các Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái ký ngày 14/2/2011.

- Căn cứ công văn số 5077/KBNN-THPC ngày 18/10/2018 của Kho bạc Nhà nước về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác thu NSNN gửi KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Căn cứ công văn số 478/KBYB-KTNN ngày 31/10/2018 của Kho bạc Nhà nước Yên Bái về việc tài khoản chuyên thu và tài khoản thanh toán gửi các Ngân hàng thương mại.

- Căn cứ công văn số 2305/NHNo-TTKH ngày 19/3/2018 của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam về việc triển khai chức năng quản lý phí, thu hộ và xử lý lệnh thu NSNN chuyển đi liên ngân hàng trên hệ thống Agritax.

Căn cứ các quy định nêu trên và hồ sơ do Cục Thuế tỉnh Yên Bái cung cấp, Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Yên Bái như sau:

1. Về vướng mắc trong việc hạch toán nộp tiền vào NSNN đối với Chi cục Thuế khu vực.

Việc cơ quan thuế thay đổi cơ quan quản lý thu của NNT (trước là Chi cục Thuế huyện Văn Chấn, nay là Chi cục Thuế khu vực Nghĩa Văn) không ảnh hưởng đến quy trình phối hợp thu NSNN giữa ngân hàng, cơ quan Thuế và Kho bạc Nhà nước. Đồng thời, việc sáp nhập chi cục Thuế cũng không làm thay đổi chính sách thu phí cung cấp dịch vụ thu NSNN của hệ thống ngân hàng Agribank.

Trường hợp, NHNo&PTNT thị xã Nghĩa Lộ không truyền thông tin thu nộp NSNN về KBNN huyện Văn Chấn, đề nghị Cục Thuế tỉnh Yên Bái có văn bản đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái có văn bản hướng dẫn NHNo&PTNT trên địa bàn tỉnh Yên Bái thực hiện theo quy định về công tác phối hợp thu NSNN như đã được nêu tại công văn số 5077/KBNN- THPC và công văn số 478/KBYB-KTNN; và quy định tại Thông tư 84/2016/TT- BTC về hướng dẫn thu nộp NSNN đối với các khoản thuế và thu nội địa.

2. Về mức phí cung ứng dịch vụ của Ngân hàng Agribank.

Việc thông báo mức phí dịch vụ áp dụng đối với khách hàng nộp thuế trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh tỉnh Yên Bái đã tuân thủ theo Thỏa thuận hợp tác tổ chức phối hợp thu NSNN giữa Kho bạc Nhà nước Yên Bái, Cục Thuế tỉnh Yên Bái và các Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái ký ngày 14/2/2011 và theo công văn số 2305/NHNo-TTKH ngày 19/3/2018 của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam về việc triển khai chức năng quản lý phí, thu hộ và xử lý lệnh thu NSNN chuyển đi liên ngân hàng trên hệ thống Agritax.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Yên Bái được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Tổng cục Trưởng Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Ngọc Sơn

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1605/TCT-KK năm 2019 vướng mắc trong hạch toán nộp tiền vào ngân sách nhà nước đối với Chi cục Thuế khu vực do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 1605/TCT-KK Ngày ban hành 23/04/2019
Ngày có hiệu lực 23/04/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1605/TCT-KK năm 2019 vướng mắc trong hạch toán nộp tiền vào ngân sách nhà nước đối với Chi cục Thuế khu vực do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close