BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16162/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK (Đợt 162).

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT Vũ Tuấn Cường (để b/c);
- Phòng QL KDD (để phối hợp);
- Tổng Cục Hải Quan;
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK(N).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU ĐỢT 162
(Đính kèm công văn số 16162 /QLD-ĐK ngày 17 tháng 08 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

Tên thuốc
(1)

SĐK
(2)

Ngày hết hạn SĐK (dd/mm/yy)
(3)

Tên NSX
(4)

Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối …)
(5)

Tiêu chuẩn dược chất
(6)

Tên NSX nguyên liệu
(7)

Địa chỉ NSX sản xuất nguyên liệu
(8)

Nước sản xuất
(9)

Fabalofen 60 DT.

VD-30524-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Loxoprofen sodium hydrate

JP XVI

Weihai Disu Pharmaceutical Co., Ltd

No.55 Qilu Road, Economic & Technological. Development Zone, Weihai, Shandong, China.

China

Bicelor 375 DT.

VD-30513-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Cefaclor monohydrate

USP 38

DSM Sinochem Pharmaceuticals (Zibo) Co.Ltd.

Gongye Road. High & New Tech. Industrial Development Zone, Zibo Shandong, PRC

Factory: West of Baoshan Road, North of Beiling Road, High- Tech Zone, Zibo, Shandong Province,

China

Bicelor 375 DT.

VD-30513-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Cefaclor monohydrate

USP 35

Lupin Limited

198-202, New Industrial Area No.2, Mandideep-462 046 District Raisen (M.P), India

India

Cefadroxil 250mg

VD-30514-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Cefadroxil monohydrate compact

BP 2016

DSM Sinochem Pharmaceuticals Spain S.A

Calle Ripolles, 2 Poligono Industrial Urvasa, Sta Perpetus de Mogola, 08130 Barcelona, Spain

Spain

Cefadroxil 250mg

VD-30514-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Cefadroxil monohydrate compact

BP 2016

Lupin Limited

Works: Plot No: 09, 123, 123/1, 124 & 125, GIDC Estate, Ankleshwar 393002 (Gujarat), India

Regd. Office: Kalpataru Inspire, 3rd FLR, Santacruz (E), Mumbai- 400055. (Maharashtra) India

India

Cefadroxil 500mg

VD-30515-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Cefadroxil monohydrate compact

BP 2016

DSM Sinochem Pharmaceuticals Spain S.A

Calle Ripolles, 2 Poligono Industrial Urvasa, Sta Perpetus de Mogola, 08130 Barcelona, Spain

Spain

Cefadroxil 500mg

VD-30515-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Cefadroxil monohydrate compact

BP 2016

Lupin Limited

Works: Plot No: 09, 123, 123/1, 124 & 125, GIDC Estate, Ankleshwar 393002 (Gujarat), India

Regd. Office: Kalpataru Inspire, 3rd FLR, Santacruz (E), Mumbai- 400055. (Maharashtra) India

India

Claromycin 250

VD-30516-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Clarithromycin

USP 39

Ningxia Qiyuan Pharmaceutical Co., Ltd.

No.1 QiYuan Str. WangYuan Industrial Area,YinChuan NingXia,China

China

Claromycin 500

VD-30517-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Clarithromycin

USP 39

Ningxia Qiyuan Pharmaceutical Co., Ltd.

N0.1 QiYuan Str. WangYuan Industrial Area, YinChuan NingXia, China

China

Defechol 200

VD-30518-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Fenofibrate micronized

BP 2016

Kaifeng Pharmaceutical (Group) Co., Ltd

No.1 Yunan Street, Kaifeng, Henan, China,

China

Dercifera 125

VD-30519-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Deferasirox

NSX

MSN Laboratories Private Limited

Factory: Sy.No. 317&323, Rudaram (Village), Patancheru (Mandal), Medak (District), Telangana, Pincode: 502329, India.

India

Dercifera 250

VD-30520-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Deferasirox

NSX

MSN Laboratories Private Limited

Factory: Sy.No. 317&323, Rudaram (Village), Patancheru (Mandal), Medak (District), Telangana, Pincode: 502329, India.

India

Dercifera 500

VD-30521-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Deferasirox

NSX

MSN Laboratories Private Limited

Factory: Sy.No. 317&323, Rudaram (Village), Patancheru (Mandal), Medak (District), Telangana, Pincode: 502329, India.

India

Fabadroxil

VD-30522-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Cefadroxil monohydrate compact

BP 2013

DSM Sinochem Pharmaceuticals Spain S.A.

Calle Ripolles, 2 Poligono Industrial Urvasa, Sta Perpetua de Mogoda, 08130 Barcelona, Spain.

Spain

Fabadroxil

VD-30523-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Cefadroxil monohydrate compact

BP 2013

DSM Sinochem Pharmaceuticals Spain S.A

Calle Ripolles, 2 Poligono Industrial Urvasa, Sta Perpetus de Mogola, 08130 Barcelona, Spain

Spain

Fabapoxim

VD-30525-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Cefpodoxime proxetil micronized

USP 40

Covalent Laboratories Private Limited

Admin. Office: #8-3- 677/18, 2nd Floor, S.K.D Nagar, Yellareddy Guda, Hyderabad - 500 073, Telangana, India

Factory: Survey No. 374, Gundla Machanoor Village, Hathnoor Mandal, Sangareddy Dist - 502 296. Telangana

India

Fabapoxim 100

VD-30526-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Cefpodoxime proxetil micronized

USP 40

Covalent Laboratories Private Limited

Admin. Office: #8-3- 677/18, 2nd Floor, S.K.D Nagar, Yellareddy Guda, Hyderabad - 500 073, Telangana, India

Factory: Survey No. 374, Gundla Machanoor Village, Hathnoor Mandal, Sangareddy Dist - 502 296. Telangana

India

Fabapoxim 50

VD-30527-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Cefpodoxime proxetil micronized

USP 40

Covalent Laboratories Private Limited

Admin. Office: #8-3- 677/18, 2nd Floor, S.K.D Nagar, Yellareddy Guda, Hyderabad - 500 073, Telangana, India

Factory: Survey No. 374, Gundla Machanoor Village, Hathnoor Mandal, Sangareddy Dist - 502 296. Telangana

India

Fantilin

VD-30528-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Xylometazoline hydrocloride

EP 8

Ipochem Sp. zo.o

6, Annopol St., 03- 236 Warsaw, Poland

Poland

Fantilin

VD-30529-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Xylometazoline hydrocloride

EP 8

Ipochem Sp. zo.o

6, Annopol St., 03- 236 Warsaw, Poland

Poland

Folimed 5mg

VD-30530-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Folic acid

USP 35

Suzhou Leader Chemical Co., Ltd

No 2# Taishan Road, New District, 215129 Suzhou, P.R.China

China

Isoniazid 300mg

VD-30532-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Isoniazide

BP 2016

Amsal Chem Private Limited

Corporate Office : 11 Barrack Road, Kakad House, B Wing, 4th floor,, Mumbai, Maharashtra 400020 - India

Works: A-1, 401/2/3, GIDC Industrial Estate, Ankleshwar - 393 002 District Bharuch, Gujarat, India

India

Lifecita 400

VD-30533-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Piracetam

EP 8

Jiangxi Yue Hua Pharmaceutical Co., Limited

No 58, Changxi Road, Jingdezhen City, Jiangxi Province, China 333000.

China

Lifecita 800

VD-30534-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Piracetam

EP 8

Jiangxi Yue Hua Pharmaceutical Co., Limited

No 58, Changxi Road, Jingdezhen City, Jiangxi Province, China 333000.

China

Parazacol DT.

VD-30535-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Paracetamol

USP 38

Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co.,ltd

No. 368 Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province, 053000 P.R. China.

China

Phabacefen

VD-30536-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Ibuprofen

EP 8

BASF South East Asia Pte. Ltd.

Manufacturing site address: Highway 77 South, Bishop, Texas 78343 USA

Mỹ

Phataumine

VD-30539-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Dimenhydrinate

USP 38

Shanghai Wonder Pharmaceutical

Office: Room 705, ESIT Plaza,1877 Pudong Nan Rd,Shanghai 200122, China

Works: No.2068, JinZhang Road, Ganxiang Town, Jinshan District, Shanghai, 201518, China

China

Spiramycin 0.75 M.I.U

VD-30540-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Spiramycin

EP 8

Topfond Pharmaceutical Co., Ltd

No. 1199 Jiaotong Road (West), Yicheng District, Zhumadian, Henan Province, China

China

Tilmizin 150

VD-30541-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Netilmicin sulfate

USP 37

Wuxi Fortune Pharmaceutical Co., Ltd

No.2 Rongyang 1st road, Xishan Economic Zone, Wuxi City, Jiangsu Province, China

China

Tilmizin 300

VD-30542-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Netilmicin sulfate

USP 37

Wuxi Fortune Pharmaceutical Co., Ltd

No.2 Rongyang 1st road, Xishan Economic Zone, Wuxi City, Jiangsu Province, China

China

Tincocam

VD-30543-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Tenoxicam

EP 7

Nantong Jinghua Pharmaceutical Co. Ltd.

43 Yaogang Road, Nantong Jiangsu, China

China

Vigentin 500/125 DT.

VD-30544-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Amoxicilin trihydrate

USP 38

DSM Sinochem Pharmaceuticals India Private Limited

Bhai Mohan Singh Nagar, Toansa, Distt. Nawanshahr, Punjab 144 533, India.

India

Vigentin 500/125 DT.

VD-30544-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Amoxicilin trihydrate

USP 38

North China Pharmaceutical Group Semisyntech Co., Ltd.

No.20 Yangzi Road Shijiazhuang Economic & Technological Development Zone, Hebei

China

Vigentin 500/125 DT.

VD-30544-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Potassium clavulanate with avicel (1:1)

EP 8

CKD BiO Corporation

Head Office: 8, Chungjeong-ro, Seodaemun-gu, Seoul 120-756

Factory: 292, Sinwon- ro, Danwon-gu, Ansan- si, Gyeonggi-do 425- 100.

Korea

Vigentin 500/125 DT.

VD-30544-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Potassium clavulanate with avicel (1:1)

EP 8

Lek Pharmaceuticals d.d.,

Verovskova, 57 1526 Ljubljana, Slovenia.

Plant: Perzonali 47, 2391 Prevalje,

Slovenia

Vitamin B1 10m

VD-30545-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Thiamine nitrate (Vitamin B1)

BP 2013

Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co.,Ltd

Le’anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300, China

China

Wisdon 600

VD-30546-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Sterile Glutathione Sodium Lyophilized

NSX

Wuxi Jida Pharmaceutical Co., Ltd.

No.2, Quiancun Road, Chengchang Industry Park, Huangtu Town, Jiangyin, Jiangsu Province, 214445

China

Provictoria

QLĐB-708-18

05/07/2021

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Levonorgestrel

USP 38

Qinhuangdao Zizhu Pharmaceutical Co., Ltd

No.10, Longhai Road, Economic & Technological Development Zone, Qinhuangdao, Hebei,

China

Acedanyl

VD-30195-18

05/07/2023

Chi nhánh công ty cổ phần Armephaco - Xí nghiệp dược phẩm 150

Acetyl leucin

NSX

Ningbo Yuanfa Bioengineering Co., Ltd

Fanshidu Village, Jiangshan, Yinzhou District, Ningbo China

China

Cefadroxil 500mg

VD-30196-18

05/07/2023

Chi nhánh công ty cổ phần Armephaco - Xí nghiệp dược phẩm 150

Cefadroxil monohydrat

USP 37

DSM Sinochem Pharmaceuticals Spain S.A.

Calle Ripolles, 2 Poligon Industrial Urvasa 08130 Santa Perpetua De Mogoda, (Barcelona), Spain

Spain

Cophadroxil 250

VD-30197-18

05/07/2023

Chi nhánh công ty cổ phần Armephaco - Xí nghiệp dược phẩm 150

Cefadroxil monohydrat

USP 37

DSM Sinochem Pharmaceuticals Spain S.A.

Calle Ripolles, 2 Poligon Industrial Urvasa 08130 Santa Perpetua De Mogoda, (Barcelona), Spain

Spain

OTDxicam

VD-30198-18

05/07/2023

Chi nhánh công ty cổ phần Armephaco - Xí nghiệp dược phẩm 150

Meloxicam

EP 8.0

Techno Drugs & Intermediates PVT.LTD

C-1/B, 1914, GIDC Panoli, Dist Bharuch, Gujarat, India

India

Pedibufen

VD-30199-18

05/07/2023

Chi nhánh công ty cổ phần Armephaco - Xí nghiệp dược phẩm 150

Ibuprofen

USP 35

BASF

Highway 77 South, Bishop, TX 78343 USA

USA

Suproxicam

VD-30200-18

05/07/2023

Chi nhánh công ty cổ phần Armephaco - Xí nghiệp dược phẩm 150

Meloxicam

BP 2015

Zhejiang Excel Pharmaceutical Co., Ltd

9 Dazha Road, Huangyan Economic Devlopment Zone, Taizhou, Zhejiang,

China

Avodirat

VD-30827-18

05/07/2023

Chi nhánh công ty cổ phần Armephaco - Xí nghiệp dược phẩm 150

Dutasterid

EP 8.0

MSN Laboratories Pvt. Ltd

Sy No- 317& 323, Rudraram (Village ), Patancheru (Mandal), Medak Dist -502 329 Telangana, India

India

Acetylcystein

VD-30628-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược S.Pharm

Acetylcystein

USP 35

Zambon Chemicals

Via Lillo Del Duca, 10 - 20091 Bresso, Italia Tel no: 3902665241

Italia

Bromhexin 8 mg

VD-30629-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược S.Pharm

Bromhexin hydroclorid

BP 2010

Shanghai Shengxin Medicine Chemical Co.,Ltd

Room 701, Xiusen, Building 129 North Laiting Road, Tiuting Town, Songjiang Shanghai

China

Cefadroxil 250

VD-30630-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược S.Pharm

Cefadroxil monohydrat

EP 8.0

DSM Sinochem Pharmaceuticals Spain S.A

Carres Ripolles, 2-Santa Perpetua de Mogoda. 08130 Barcelona

Spain

Cefadroxil 500 mg

VD-30631-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược S.Pharm

Cefadroxil monohydrat

EP8.0

DSM Sinochem Pharmaceuticals Spain S.A

Carres Ripolles, 2-Santa Perpetua de Mogoda. 08130 Barcelona

Spain

Atorvastatin 20

VD-30253-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm 2/9

Atorvastatin calcium

USP 34

Morepen Laboratories Limited

Morepen Village, Nalagarh Road, Near Baddi, Distt. Solan, (H.P.) 173205

India

Fexnad 120

VD-30254-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm 2/9

Fexofenadine hydrochloride

USP 38

Vasudha Pharma Chem Limited

78/A Vengal Rao Nagar, Hyderabad-38 Andhra Pradesh

India

Captopril 25mg

VD-30571-18

05/07/2023

Công ty CPDP TV.PHARM

Captopril

USP38

Changzhou Pharmaceutical factory

No.518, Laodong East Road, Changzhou, Jiangsu Province, PR- China

China

CECOXIBE 100

VD-30572-18

05/07/2023

Công ty CPDP TV.PHARM

Celecoxib

EP 8.0

Aarti Drugs Limited

1/Factory W-60 (B), 61 (B), 62 (B), 71 (B), 72 (B), 73 (B), M.I.D.C. Tarapur, Tal. - Palghar, Dist. Thane-401 506 (MH), India

2/Corporate Office:Mahendra Industrial estate, Ground Floor, Plot No.29, sion( east), Mumbai-400 022

3/Regd.Office: Plot No.N-198, MIDCX, Tarapur, tal.Palghar, Dist.Thane- 4010506.(MH)

India

Cefadroxil TVP 250mg

VD-30573-18

05/07/2023

Công ty CPDP TV.Pharm

Cefadroxil monohydrat

USP38

Lupin limited

1/ Works: Plot No. 09, 123, 123/1, 124 & 125, GIDC Estate, Ankleshwar 393002 (Gujarat);

2/ Office: Kalpataru Inspire, 3rd floor, Santacruz 159, C.S.T.Road, Kalina, Santacruz (East), Mumbai - 400 055. (Maharashtra)

India

D-Cotatyl 500

VD-30574-18

05/07/2023

Công ty CPDP TV.Pharm

Mephenesin

NSX

Samanta Organics PVT.Ltd

1/Factory: T-119, M.I.D.C, Tarapur, Boisar, Dist.Thane- 401506

2/Regd.Office: 194, Arvind Chamber. Off.Western Express Hightway, Andheri( East), Mumbai

3/ Admn.Office: 27-J, Laxmi Industrial Estate, New link Road, Vesrova, Andheri(W)- Mumbai-400053

India

Meloxicam 7,5

VD-30575-18

05/07/2023

Công ty CPDP TV.Pharm

Meloxicam

DĐVN IV

Technodrugs & Intermediates Pvt.Ltd

1/Factory: C-1/B, 1914, GIDC Panoli, Dist Bharuch, Gujarat.India.

2/Admn.Off:11/2 B, Ganshyam Industrial Estate, Off Veera Desai Road, Behind Fun Republic, Andheri (W), Mumbai - 53

India

Novazine

VD-30577-18

05/07/2023

Công ty CPDP TV.Pharm

Paracetamol (Acetaminophen)

BP 2014

Anqiu lu’an pharmaceutical co., ltd

No.35, Weixu North Road, Anqiu City, Shandong Province

China

TRAVIMUC

VD-30580-18

05/07/2023

Công ty CPDP TV.Pharm

AcetylCystein

USP35

Grand Hoyo Co, Ltd.

Add: No, Industrial park Gedian Economy Develop Zone, E'Zhou city, Hubei, China

China

Zanicidol

VD-30581-18

05/07/2023

Công ty CPDP TV.Pharm

Paracetamol (Acetaminophen)

BP 2014

Anqiu lu’an pharmaceutical co., ltd

No.35, Weixu North Road, Anqiu City, Shandong Province

China

Hemastop

VD-30320-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Carboprost tromethamin

BP 2014

Shaanxi Top Pharm Chemical Co., Ltd

Địa chỉ: No. 108 west sector, south er huan, Xi'an

China

Hemastop

VD-30320-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Carboprost tromethamine

USP 38/ BP2014

MSN Laboratories Pvt. Ltd.

Địa chỉ: Unit-II, Sy No:50, Kardanur (Village), Patancheru (Mandal), Medak District-502300, Telangana,

India

Hemastop

VD-30320-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Carboprost tromethamine

USP 38/ BP2016

Aspen Biopharma Labs Private Limited

Biotech Park, Phase- II, Plot No-10, Shameerpet, Lalgadi Malakpet, Ranga Reddy District, Hyderabad-500078, Telangana

India

Hepaphagen 10-BFS

VD-30321-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Glycyrrhizinate ammonium

EP 8

Lepro Herbals (P) Ltd.

Village Jhattipur, GT Road, Panipat- 132 101, Haryana, India

India

Hepaphagen 10-BFS

VD-30321-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Glycin

EP 8

Evonik Rexim (Nanning) Pharmaceutical Co., Ltd.

No 10, Wenjiang, Road, Wuming County, Nanning, Guangxi, PR China 530100.

China

Hepaphagen 10-BFS

VD-30321-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

L-cystein hydroclorid monohydrat

EP 8

Wacker Chemie AG.

Werk Burghausen, Qualitätskontrolllabo r, Dr. Klaus Hegemann, Germany.

Germany

Hycoba-bfs 5mg

VD-30322-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Hydroxocobalamin acetate

BP 2012

Interquim. s.a. de c.v.

Guillermo Marconi No. 16 Fracc. Parque Industrial Cuamatla 54730 Cuautitlán Izcalli, Edo. de México,

Mexico

Oralegic

VD-30323-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Fexofenadin HCl

BP 2014

Dipharma Francis S.r.l.

Via Origgio, 23 21042 Caronno Pertusella (VA) - Italy

Italy

Oralegic

VD-30323-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Fexofenadine Hydrochloride (Fexofenadine HCl)

EP 7

Virupaksha Organics Ltd.

Sy.No.10, Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, Sangareddy District-502319 Telangana

India

Oralegic

VD-30323-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Fexofenadine Hydrochloride (Fexofenadine HCl)

USP 38

Morepen Laboratories Ltd.

Village Masulkhana, Parwanoo, District Solan, Himachal Pradesh, India

India

Oralegic

VD-30323-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Fexofenadine Hydrochloride (Fexofenadine HCl)

USP 38

Hetero Drugs Limited.

Unit IX, Plot No. 1, Hetero Infrastructure Ltd.-SEZ, N. Narasapuram (Vill.), Nakkapally (Mandal), Visakhapatnam (Dist.)- 531 081, A.P.,

India

Tobrameson

VD-30324-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Tobramycin Sulfate

USP 38

Biovet JSC.

68а Aprilsko Vastanie Blvd., 7200 Razgrad, Bulgaria

Bulgaria

Tobrameson

VD-30324-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Dexamethasone Sodium Phosphate

BP 2014

Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd

No.1 Xianyao Road, Xianju, Zhejiang, China

China

Tobrameson

VD-30324-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Dexamethasone Sodium Phosphate

USP 38

Symbiotica Speciality Ingredients Sdn. Bhd.

No. 518, Jalan Waja 4, Taman Industri Waja, 09000 Kulim, Kedah Darul Aman, Malaysia.

Malaysia

Trainfu

VD-30325-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Iron (II) cloride tetrahydrat (Ferrous chloride tetrahydrate)

NSX

American Elements

1093 Broxton Ave. Suite 2000, Los Angeles, CA 90024

USA

Trainfu

VD-30325-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Zinc cloride

USP38

Yanggu Zhongtian Zinc Industrial Co., Ltd

Minying Industry Zone, Yanggu, Shandong

China

Trainfu

VD-30325-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Mangan (II) clorid tetrahydrat

USP38

Tianjin Flourish Chemical Co., Ltd

No.189 Xinda Road, Heibei Distric, Tianjin P

China

Trainfu

VD-30325-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Copper (II) clorid dihyrat

USP38

Tianjin Flourish Chemical Co., Ltd

No.189 Xinda Road, Heibei Distric, Tianjin P

China

Trainfu

VD-30325-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Crom (III) clorid hexahydrat

USP38

Tianjin Flourish Chemical Co., Ltd

No.189 Xinda Road, Heibei Distric, Tianjin P,

China

Trainfu

VD-30325-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Natri molypdat dihydrat

BP2014

Lubon Industry Co., Ltd

2308, Bldg. 02, Shazhuxiang xiaoqu District, Nanjing

China

Trainfu

VD-30325-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Sodium selenit pentahydrat

BP2014

Alpha Chemika

102, B-Wing, Savgan Heights, RTO Lane, Andheri (W), Mumbai, Maharashtra

India

Trainfu

VD-30325-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Natri fluorid

BP2014

Zouping Changshan Zefeng Fertilizer Co., Ltd

Qianhuai Village, Changshan Town, Zouping County, Binzhou, Shandong

China

Trainfu

VD-30325-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Kali iodid

BP2014

Zouping Changshan Zefeng Fertilizer Co., Ltd

Qianhuai Village, Changshan Town, Zouping County, Binzhou, Shandong

China

Zentason

VD-30326-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Mometason furoat

NSX

SYMBIOTEC PHARMALAB PVT. LIMITED

385/2, Pigdamber, Rau, Indore - 453 331 (M.P.).

India

Zoledro-BFS

VD-30327-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Acid zoledronic

IP 2010

Maprimed S.A

Murguiondo 2011, C1440CNS Buenos Aires, Argentina

Argentina

Zoledro-BFS

VD-30327-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Acid zoledronic

USP 40

SHANDONG NEW TIME PHARMACEUTICA L CO., LTD

No.1 North Outer Ring Road, Feixian, Shangdong, China

China

Zoledro-BFS

VD-30327-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Acid zoledronic

NSX

KEKULE LIFE SCIENCES LIMITED

Plot No.171&181, IDA Kondapally, Ibrahimpatnam, Krishna District, India.

India

Zoledro-BFS

VD-30327-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Acid zoledronic

NSX

ASSIA CHEMICAL INDUSTRIES Ltd.

5 Basel Street, P.O.Box 3190 Petach- Tikva 4951033, Israel.

Trụ sở: TEVA TECH SITE NOET HOVAV ECO- IND. PARK, EMEK SARA, POB 2049, BE’ER SHEVA 8412316, ISRAEL.

Israel

ACANTAN 16

VD-30296-18

05/07/2023

Công ty CPDP An Thiên

Candesartan cilexetil

USP 38

MACLEODS PHARMACEUTICA LS Ltd.

304 Atlanta Arcade, Marol Church Road, Andheri East, Mumbai, Maharashtra,

India

ACANTAN 8

VD-30297-18

05/07/2023

Công ty CPDP An Thiên

Candesartan cilexetil

USP 38

MACLEODS PHARMACEUTICA LS Ltd.

304 Atlanta Arcade, Marol Church Road, Andheri East, Mumbai, Maharashtra,

India

ACANTAN HTZ 16-12.5

VD-30298-18

05/07/2023

Công ty CPDP An Thiên

Candesartan cilexetil

USP 38

MACLEODS PHARMACEUTICA LS Ltd.

304 Atlanta Arcade, Marol Church Road, Andheri East, Mumbai, Maharashtra,

India

ACANTAN HTZ 16-12.5

VD-30298-18

05/07/2023

Công ty CPDP An Thiên

Hydroclorothiazide

USP 38

SUZHOU LIXIN PHARMACEUTICA L CO., Ltd.

No.21, Tangxi road, Suzhou New District, Suzhou Jiangsu Province,

China

ACANTAN HTZ 8-12.5

VD-30299-18

05/07/2023

Công ty CPDP An Thiên

Candesartan cilexetil

USP 38

MACLEODS PHARMACEUTICA LS Ltd.

304 Atlanta Arcade, Marol Church Road, Andheri East, Mumbai, Maharashtra,

India

ACANTAN HTZ 8-12.5

VD-30299-18

05/07/2023

Công ty CPDP An Thiên

Hydroclorothiazide

USP 38

SUZHOU LIXIN PHARMACEUTICA L CO., Ltd.

No.21, Tangxi road, Suzhou New District, Suzhou Jiangsu Province,

China

ANTILUS 8

VD-30300-18

05/07/2023

Công ty CPDP An Thiên

Lornoxicam

NSX

Glenmark Pharmaceuticals Limited

Plot No. 3109/C Estate, Ankleshwar, Gujarat- 393 002,

India

ATICOLCIDE 4

VD-30301-18

05/07/2023

Công ty CPDP An Thiên

Thiocolchicoside

NSX

INDIA GLYCOLS LIMITED

Plot No. 3-4, Pharmacity, Selaqui, 248197,Dehradun (Uttarakhand), India.

India

ATICOLCIDE 8

VD-30302-18

05/07/2023

Công ty CPDP An Thiên

Thiocolchicoside

NSX

INDIA GLYCOLS LIMITED

Plot No. 3-4, Pharmacity, Selaqui, 248197,Dehradun (Uttarakhand).

India

ATIPIRACETA M plus

VD-30303-18

05/07/2023

Công ty CPDP An Thiên

Piracetam

EP 7.0

Northeast General Pharmaceutical Factory

No. 37 Zhonggong Bei Street, Tiexi District, Shenyang, P.R

China

ATIPIRACETA M plus

VD-30303-18

05/07/2023

Công ty CPDP An Thiên

Cinnarizine

EP 7.0

Ray Chemicals pvt. Ltd

No. 41, KBH Industrial Area, Yelahanka, Bangalore - 560 106

India

PANCREZYM

VD-30202-18

05/07/2023

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phong Phú-Nhà máy sản xuất Dược Phẩm Usarichpharm

Acid Ursodeoxycholic

USP 40

Sichuan Xieli Pharmaceutical. Co., Ltd

Pharmaceutical Industrial Park, Pengzhou, Sichuan, China

China

PARACETAM OL USAR

VD-30203-18

05/07/2023

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phong Phú-Nhà máy sản xuất Dược Phẩm Usarichpharm

Paracetamol

BP 2013

Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd

No. 368 Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province, 053000 P.R. China

China

USARVUDIN

VD-30204-18

05/07/2023

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phong Phú-Nhà máy sản xuất Dược Phẩm Usarichpharm

Lamivudin

USP 38

Anhui Biochem United Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 108 Shahe Road, Taihe Anhui, China

China

DURITEX

VD-30411-18

05/07/2023

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phong Phú-Nhà máy sản xuất Dược Phẩm Usarichpharm

Deferasirox

NSX

FARMAK, a.s.

Na Vicinci 16/3 77117 Olomouc, Czech republic

Czech republic

LECHIVI

QLĐB-700-18

05/07/2021

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phong Phú-Nhà máy sản xuất Dược Phẩm Usarichpharm

Tenofovir disoproxil fumarat

NSX

Acebright (India) Pharma Pvt. Ltd

Plot No. 77D & 116/117, KIADB Industrial Area, Jigani, Bangalore - 560 105, Karnataka, India

India

LECHIVI

QLĐB-700-18

05/07/2021

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phong Phú-Nhà máy sản xuất Dược Phẩm Usarichpharm

Lamivudine

USP 40

Hetero Labs Limited (Unit-IX)

Plot No.2, Hetero infrastructure Ltd.- SEZ,N. Narasapuram (Vill.), Nakkapally (Mandal), Visakhapatnam (Dist)-531081, A.P.

India

LECHIVI

QLĐB-700-18

05/07/2021

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phong Phú-Nhà máy sản xuất Dược Phẩm Usarichpharm

Efavirenz

USP 40

Hetero Labs Limited (Unit-IX)

Plot No.2, Hetero infrastructure Ltd.- SEZ,N. Narasapuram (Vill.), Nakkapally (Mandal), Visakhapatnam (Dist)-531081, A.P.

India

VIFAGIS

QLĐB-698-18

05/07/2021

Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú - Nhà máy sản xuất Dược phẩm Usarichpharm

Emtricitabine

NSX

Shanghai Desano Chemical Pharmaceutical Co., Ltd.

No.417 Binhai Road, Pudong, Shanghai 201302

China

VIFAGIS

QLĐB-698-18

05/07/2021

Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú - Nhà máy sản xuất Dược phẩm Usarichpharm

Tenofovir disoproxil fumarate

NSX

Acebright Pharma Pvt. Ltd.

77D & 116/117, KIADB Industrial Area, Jigani, Bangalore - 560 105 India

India

Codcerin AC 200

VD-30566-18

05/07/2023

Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ

Acetylcysteine

EP8

Wuhan grand hoyo Co., LTD

No 1 Industrial Park Gedian Economy Development Zone E’Zhou City Hubei China

China

Glucosamin sulfat 500

VD-30567-18

05/07/2023

Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ

Glucosamine sulphate potassium chloride

USP38

Yangzhou Rixing Biotech Co., Ltd

No 58 Wuan Road, Gaoyou city, Jiangsu, China

China

Pagalin 150

VD-30568-18

05/07/2023

Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ

Pregabalin

NSX

ELIXIR PHARMA

164-A, Phase-II, Opp. Lathia Industries, G.I.D.C., Naroda. Ahmedabad - 382330. Gujarat, India.

India

Tomethrol 16mg

VD-30569-18

05/07/2023

Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ

Methylprednisolone

USP40

ZHEJIANG XIANJU PHARMACEUTICA L CO., LTD

No.3 Donghai Fourth Avenue Duqiao Medical and Chemical Industry Zone Linhai, Taizhou, Zhejiang, China.

China

Tomethrol 4mg

VD-30570-18

05/07/2023

Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ

Methylprednisolone

USP40

ZHEJIANG XIANJU PHARMACEUTICA L CO., LTD

No.3 Donghai Fourth Avenue Duqiao Medical and Chemical Industry Zone Linhai, Taizhou, Zhejiang, China.

China

Pyrazinamid

VD-30446-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà

Pyrazinamid

BP 2013

Jiangsu Sihuan Bioengineering Pharmaceutical Co., Ltd

No.10 Dingshan Road Binjiang Development Zone, Jiangyin, Jiangsu Province, China

China

Ubiheal 100

VD-30447-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà

Alpha lipoic acid

USP 34

Suzhou Fushilai Pharmaceutical Co., Ltd.

No.16, Haiwang Rd, Changshu Advanced Material Industrial Park, Jiangsu, China

China

Naphacogyl - EX

VD-30445-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà

Spiramycin

EP7.0

Wuxi Fortune Pharmaceutical Co., Ltd

No. 2 Rongyang 1st Road, Xishan Economic Zone, Wuxi City, Jiangsu Province, P. R. China

China

Naphaceptiv

VD-30444-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà

Levonogestrel

BP 2015

Qinhuangdao Zhizhu pharmaceutical Co., Ltd

No. 10, Longhai Road, Economic & Technological Development Zone, Qinhoangdao, Hebei, P.R.China

China

Naphaceptiv

VD-30444-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà

Ethinylestradiol

BP 2015

Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd

No 1 Xianyao Road, Xianju, Zhejiang, China

China

Agibeza 200

VD-30269-18

05/07/2023

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

Bezafibrate

EP 8.0

Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co., Ltd.

Waisha road 99, Jiaojiang, Taizhou city, Zhejiang, China 318000

China

Agi- Bromhexine 16

VD-30270-18

05/07/2023

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

Bromhexine hydrochloride

EP 8.0

Orex Pharma Pvt. Ltd.

Văn phòng: Pisal House, Nakhwa compound, Stadium Road, Nr.CIDCO Bus Std., Thane (WEST)- 400601

Nhà máy: N-31, Additional M.I.D.C., Ambernath, Ambernath-421506 Taluka: Dombivali City Dist: Dombivali City

India

Agimesi 15

VD-30271-18

05/07/2023

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

Meloxicam

USP 38

Unimark Remedies Ltd,Vapi

Văn phòng: Enterprise Centre, 1st Floor, Off. Nehru Road, Landmark - Hotel Orchid Lane, Vile Parle (East), Mumbai - 400 099. India

Nhà máy: 41/42, GIDC, 1st Phase, Vapi - 396 195. Dist. : Valsad, Gujarat

India

Agimidin

VD-30272-18

05/07/2023

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

Lamivudine

USP 35

Shijiazhuang Lonzeal Pharmaceuticals Co., Ltd.

No.16, West Ring Road, Shenze, Shijiazhuang, Hebei Province - 052560, China

China

Agimstan 80

VD-30273-18

05/07/2023

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

Telmisartan

EP 8.0

Glenmark Pharmaceuticals Ltd.

Văn phòng: B/2, Mahalaxmi Chambers, 22, Bhulabhai Desai Road, Post box No.26511, Mumbai - 400 026

Nhà máy: Plot No. 3109, GIDC Industrial Estate, Ankleshwar- 393002, Dist. - Bharuch, Gujarat,

India

Agimstan-H 80/25

VD-30274-18

05/07/2023

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

Telmisartan

EP 8.0

Glenmark Pharmaceuticals Ltd.

Văn phòng: B/2, Mahalaxmi Chambers, 22, Bhulabhai Desai Road, Post box No.26511, Mumbai - 400 026

Nhà máy: Plot No. 3109, GIDC Industrial Estate, Ankleshwar- 393002, Dist. - Bharuch, Gujarat,

India

Agimstan-H 80/25

VD-30274-18

05/07/2023

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

Hydrochlorothiazide

USP 36

Suzhou Lixin Pharmaceutical Co., Ltd

No 21. Tangxi Road, Suzhou New District, 215151, P.R China

China

Allermine

VD-30275-18

05/07/2023

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

Chlorpheniramine maleate

BP 2013

Supriya Lifescience Ltd.

Văn phòng: 207/208, Udyog Bhavan, Sonawala Road, Goregaon (East), Mumbai 400 063. Maharashtra,

Nhà máy: A-5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C., Tal.- Khed, Dist.- Ratnagiri, Pin: 415 722, Maharastra,

India

Aucardil 12,5

VD-30276-18

05/07/2023

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

Carvedilol

EP 7.0

Pharmaceutical Works Polpharma S.A.

Pelplinska 19, 83 - 200 Starogard Gdanski, Poland

Poland

Crybotas 100

VD-30277-18

05/07/2023

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

Cilostazol

USP 38

Glenmark Pharmaceuticals Ltd.

Văn phòng: B/2, Mahalakshmi Chambers, 22 Bhulabhai Desai Road, Mumbai 400026

Nhà máy: Plot No. 3109, GIDC Industrial Estate, Ankleshwar, 393002, Gujarat

India

Fenagi 50

VD-30278-18

05/07/2023

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

Diclofenac sodium

BP 2012

Henan Dongtai Pharm Co., Ltd

East Changhong Road, Tangyin, Henan, China

China

Fenagi 75

VD-30279-18

05/07/2023

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

Diclofenac sodium

BP 2016

Henan Dongtai Pharm Co., Ltd

East Changhong Road, Tangyin, Henan, China

China

Idomagi

VD-30280-18

05/07/2023

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

Linezolid

NSX

Symed Labs Limited (Unit-I)

Văn phòng: 8-2- 293/174/3, Beside BN Reddy Colony, Road No.14, Banjara Hills, Hyderabad-34, Telangana,

Nhà máy: Survey No. 353, Domadugu (Village), Jinnaram (Mandal), Medak (Dist), Telangana,

India

Lercanipin 10

VD-30281-18

05/07/2023

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

Lercanidipine hydrochloride

NSX

Glenmark Pharmaceuticals Ltd.

Văn phòng: B/2, Mahalakshmi Chambers, 22 Bhulabhai Desai Road, Mumbai 400026

Nhà máy: Plot No. 3109, GIDC Industrial Estate, Ankleshwar, 393002, Gujarat

India

Magaltab

VD-30282-18

05/07/2023

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

Dried Aluminum hydroxide gel

USP 36

Nitika Pharmaceutical Specialities Pvt. Ltd., Nagpur

85, Wanjra Layout, Pilli Nadi Industrial Area, Kamptee Road, Nagpur - 440026, Maharashtra,

India

Magaltab

VD-30282-18

05/07/2023

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

Magnesium hydroxide

USP 36

Nitika Pharmaceutical Specialities Pvt. Ltd., Nagpur

85, Wanjra Layout, Pilli Nadi Industrial Area, Kamptee Road, Nagpur - 440026, Maharashtra

India

Naturimine

VD-30283-18

05/07/2023

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

Dimenhydrinate

USP 36

S.S. Pharmachem

Plot No: K-44/45 M.I.D.C, Tarapur, Boisar dist. Palghar - 401 506, Maharashtra, India

India

Nicarlol 2,5

VD-30284-18

05/07/2023

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

Nebivolol hydrochloride

NSX

Abhilasha Pharma Pvt. Ltd.

Văn phòng: 11, Chaudhari Co. Op. Society Ltd., Paldi Gam, Paldi, Ahmedabad-380 007, Gujarat, INDIA

Nhà máy: Plot No. 1408, 1409, GIDC, Ankleshwar - 393002. Gujarat INDIA

India

Niztahis 150

VD-30285-18

05/07/2023

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

Nizatidine

USP 38

Korea Biochem Pharm

204 Sandan-gil, Jeonui-myeon, Sejong-si, South Korea 30003

Korea

Spas-Agi

VD-30286-18

05/07/2023

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

Alverine citrate

EP 8.0

Procos

Via Matteotti n.249 - 28062 Cameri - Novara - Italy

Italy

Sutagran 25

VD-30287-18

05/07/2023

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

Sumatriptan succinate

USP 38

SMS Pharmaceuticals Limited

Văn phòng: Plot No. 19-III, Road No. 71, Opp. Bharatiya Vidya Bhavan Public School, Jubilee Hills, Hyderabad, Telangana - 500 096, INDIA

Nhà máy: Unit-II, Plot No. 24 & 24B and 36 & 37, S.V. Co-Operative Industrial Estate, Bachupally, Ranga Reddy District, Hyderabad, Telangana - 500 090,

India

Urdoc 100

VD-30288-18

05/07/2023

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

Ursodeoxycholic Acid

EP 8.0

ICE S.p.A

42122 Reggio Emilia - Italy-Via Sicilia 8/10

Italy

Agidopa

VD-30201-18

05/07/2023

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

Methyldopa

EP 7.0

Zhejiang Chiral Medicine Chemicals Co., Ltd.

Nanyang Economy Development Zone, Xiaoshan, Hangzhou, Zhejiang, China

China

Cefdinir 150mg/5ml

VD-30434-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Cefdinir

USP 38

Qilu Antibiotics Pharmaceutucal Co., Ltd

No. 849 Dongjia Town, Licheng District, Jinan, Shandong Province

China

Benzathin penicilin G 2.400.000 IU

VD-30433-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Benzathine benzylpenicillin sterile

EP 7

North China Pharmaceutical Group Semisyntech co., Ltd.

No.8 Xingye Street, Shijiazhuang Economic & Technical Development Zone, China

China

Fluvastatin 40mg

VD-30435-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Fluvastatin sodium

EP 7

Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co., Ltd

46 Waisha road, Jiaojiang district, Taizhou city, Zhejiang province, China. Địa chỉ cơ sở sản xuất: 56 Binhai Road, Jiaojiang district, Taizhou city, Zhejiang Province,

China

Loxoprofen 60mg

VD-30436-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Loxoprofen sodium

JP 16

Sci Pharmtech, Inc

186 -2, Hai - Hu - Tsun, Lu - Chu - Hsiang, Taoyuan, Taiwan 338

Taiwan

Midafenac 20/25

VD-30438-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Lisinopril dihydrate

USP 36

Hetero drugs limited

S.No.s, 213, 214 & 225, Bonthapally village, Jinnaram Mandal, Medak district, Andhra Pradesh, India.

India

Midafenac 20/25

VD-30438-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Hydochlorothiazide

USP 36

CTX Lifesciences Pvt. Ltd

No. 251-252, Sachin Magdalla Road, G.I.D.C, Sachin, Surat, Gujarat 394230, India

India

Quinapril 10mg

VD-30439-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Quinapril hydrochloride

USP 36

Aarti Industries Limited.

Unit - IV, Plot No. E - 50, MIDC, Tarapur, Tal.- Palghar, Dist.- Thane, Pin-401506, Maharashtra,

India

Quinapril 40mg

VD-30440-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Quinapril hydrochloride

USP 36

Aarti Industries Limited.

Unit - IV, Plot No. E - 50, MIDC, Tarapur, Tal.- Palghar, Dist.- Thane, Pin-401506, Maharashtra, India

India

Vipocetine 10mg/2ml

VD-30441-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Vinpocetine

EP 7

Chedom pharmaceutical Co., Ltd.

Beitai industrial zone, Benxi, Liaoning, China.

China

Bostacet

VD-30311-18

05/07/2023

C.ty CPDP Boston Việt Nam

Paracetamol

USP 38

Granules India Limited

2nd floor, 3rd block, my home hub, Madhapur, Hyderabad-500081, AP

India

Bostacet

VD-30311-18

05/07/2023

C.ty CPDP Boston Việt Nam

Paracetamol

USP 38

Anqiu Lu'an Pharmaceutical Co., Ltd.

No.35 Weixu North Road, Anqiu, Shandong, China

China

Bostaflam

VD-30312-18

05/07/2023

C.ty CPDP Boston Việt Nam

Diclofenac potassium

BP 2014

Aarti Drug Limited

Plot No. G-60, MIDC, Tarapur, Biosar, Tal. Paighar, Dist. Thane, India

India

Clorpheboston

VD-30313-18

05/07/2023

C.ty CPDP Boston Việt Nam

Chlorpheniramine maleate

BP 2014

Supriya Lifescience LTD - India.

207/208. Udyong Bhavan, Sonawala road, Goregaon (East), Mumbai- 40006, Maharashtra

India

Effer-paralmax 250

VD-30314-18

05/07/2023

C.ty CPDP Boston Việt Nam

Paracetamol

USP 38

Granules India Limited

2nd floor, 3rd block, my home hub, Madhapur, Hyderabad- 500081, AP

India

Effer-paralmax 325

VD-30315-18

05/07/2023

C.ty CPDP Boston Việt Nam

Paracetamol

USP 38

Granules India Limited

2nd floor, 3rd block, my home hub, Madhapur, Hyderabad- 500081, AP

India

Lamiffix 100

VD-30316-18

05/07/2023

C.ty CPDP Boston Việt Nam

Lamivudine

USP 38

Shijiazhuang Lonzeal Pharmaceutical Co., Ltd

No.16, West Ring Road, Shenze, Shijiazhuang, Hebei Province - 052560, China

China

Mepheboston 250

VD-30317-18

05/07/2023

C.ty CPDP Boston Việt Nam

Mephenesin

BPC 73

Synthokem Labs Private Limited

P.B.No 1911, B-5, Industrial Estate, Sanathnagar, Hyderabad-500 018, Telangana state, India.

India

Nexipraz 40

VD-30318-18

05/07/2023

C.ty CPDP Boston Việt Nam

Esomeprazole magnesium pellets 22.5% w/w

NSX

Metrochem API private limited

Plot No. D- 69/A(Part)&D-69, Phase-I, IDA Jeedimetla, Hyderabad - 500055, Telangana State, India.

India

Bromhexin

VD-30227-18

05/07/2023

Công ty Cổ phần Dược Becamex

Bromhexine hydrochloride

EP 8.0

OREX PHARMA PVT Ltd

Plot No. N-31, Additional MIDC, Anandnagar, Ambernath, Dist. Than-421506

India

CORNEIL

VD-30337-18

05/07/2023

Công ty CPDP Đạt vi Phú

Bisoprolol fumarate

USP 39

ZEON - HEALTH INDUSTRIES

101, Sai Siddhi Bldg., Sector - 3, Airoli, Navi Mumbai - 400 708, Maharashtra, India

India

DASARAB

VD-30338-18

05/07/2023

Công ty CPDP Đạt vi Phú

Clopidogrel bisulfate

USP 39 + NSX

AARTI DRUGS LIMITED

Plot No. G-60, M.I.D.C., Tarapur, Boisar, Tal. Palghar, Dist. Thane

India

DIVASERC

VD-30339-18

05/07/2023

Công ty CPDP Đạt vi Phú

Betahistine dihydrochloride

USP 38

JIANGSU GUOTAI INTERNATIONAL GROUP CO., LTD

10 - 14F, Guotai Bldg, Renmin road (M), Zhangjiagang City, Jiangsu Prov, China

China

GON SA ATZETI

VD-30340-18

05/07/2023

Công ty CPDP Đạt vi Phú

Atorvastatin calcium

USP 39

ZEON - HEALTH INDUSTRIES

101, Sai Siddhi Bldg., Sector - 3, Airoli, Navi Mumbai - 400 708, Maharashtra, India

India

GON SA ATZETI

VD-30340-18

05/07/2023

Công ty CPDP Đạt vi Phú

Ezetimibe

NSX

ZEON-HEALTH INDUSTRIES

101, Sai Siddhi Bldg., Sector - 3, Airoli, Navi Mumbai - 400 708, Maharashtra, India

India

JIMENEZ

VD-30341-18

05/07/2023

Công ty CPDP Đạt vi Phú

Tenofovir disoproxil fumarate

IP 2014

ARCADIA BIOTECHNOLOGY LTD.

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang RD, Shangahi 200011, China

China

KAGAWAS- 150

VD-30342-18

05/07/2023

Công ty CPDP Đạt vi Phú

Nizatidine

USP 38

XIAMEN FINE CHEMICAL IMPORT & EXPORT CO., LTD.

1402, 14/F, Fund building, 20 South Hubin Road, Xiamen, China

China

KAUSKAS-200

VD-30343-18

05/07/2023

Công ty CPDP Đạt vi Phú

Lamotrigine

USP 40

ZEON - HEALTH INDUSTRIES

101, Sai Siddhi Bldg., Sector - 3, Airoli, Navi Mumbai - 400 708, Maharashtra, India

India

MAGRAX

VD-30344-18

05/07/2023

Công ty CPDP Đạt vi Phú

Etoricoxib

NSX

HETERO DRUGS LIMITED

S.No.s, 213, 214 & 255, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal, Medak District, Andhra Pradesh,

India

MASAK

VD-30345-18

05/07/2023

Công ty CPDP Đạt vi Phú

Calcitriol

USP 38

UNITED PHARMA INDUSTRIES CO.,LTD.

4th Floor, Block C, Vantone Center, No. 189 Daguan Road, Hangzhou, Zhejiang, China, 310015

China

REINAL-5

VD-30346-18

05/07/2023

Công ty CPDP Đạt vi Phú

Flunarizine dihydrochloride

EP 8.0

UNITED PHARMA INDUSTRIES CO.,LTD.

4th Floor, Block C, Vantone Center, No. 189 Daguan Road, Hangzhou, Zhejiang, China, 310015

China

RIZAX

VD-30347-18

05/07/2023

Công ty CPDP Đạt vi Phú

Donepezil HCl

USP 38

UNITED PHARMA INDUSTRIES CO.,LTD.

4th Floor, Block C, Vantone Center, No. 189 Daguan Road, Hangzhou, Zhejiang, China, 310015

China

SCHAAF

VD-30348-18

05/07/2023

Công ty CPDP Đạt vi Phú

Doxazosin mesylate

USP35

PARTH OVERSEAS

107, New Sonal Link Industrial Estate, Bldg. No.2, Opp. Movie Time Theatre, Link Road, Malad (West), Mumbai - 400 064, India

India

SCHUSTER

VD-30349-18

05/07/2023

Công ty CPDP Đạt vi Phú

Leflunomide

USP 39

JINTAN QIANYAO PHARMACEUTICA L RAW MATERIAL FACTORY

Zhuangcheng, Baita Town, Jintan City, Jiangsu, China (Mainland)

China

SCHUSTER-10

VD-30350-18

05/07/2023

Công ty CPDP Đạt vi Phú

Leflunomide

USP 39

JINTAN QIANYAO PHARMACEUTICA L RAW MATERIAL FACTORY

Zhuangcheng, Baita Town, Jintan City, Jiangsu, China (Mainland)

China

TABAREX

VD-30351-18

05/07/2023

Công ty CPDP Đạt vi Phú

Valsartan

USP35

TAIZHOU TIANRUI PHARMACEUTICA L CO., LTD

Baiyunshan South Road, Jiaojiang, Taizhou, Zhejiang, China

China

TEPIRACE

VD-30352-18

05/07/2023

Công ty CPDP Đạt vi Phú

Clonidine HCl

USP 38

UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD

4th Floor, Block C, Vantone Center, No. 189 Daguan Road, Hangzhou, Zhejiang, China, 310015

China

TIVOGG-1

VD-30353-18

05/07/2023

Công ty CPDP Đạt vi Phú

Warfarin sodium

USP 39

QILU ANTIBIOTICS (LINYI) PHARMACEUTICA L CO., LTD.

North of Huayuan Road(W), Linyi County, Shandong, P.R. China

China

TIVOGG-2

VD-30354-18

05/07/2023

Công ty CPDP Đạt vi Phú

Warfarin sodium

USP 39

QILU ANTIBIOTICS (LINYI) PHARMACEUTICAL CO., LTD.

North of Huayuan Road(W), Linyi County, Shandong, P.R. China

China

TIVOGG-5

VD-30355-18

05/07/2023

Công ty CPDP Đạt vi Phú

Warfarin sodium

USP 39

QILU ANTIBIOTICS (LINYI) PHARMACEUTICAL CO., LTD.

North of Huayuan Road(W), Linyi County, Shandong, P.R. China

China

ZOKORA- HCTZ 20/12,5

VD-30356-18

05/07/2023

Công ty CPDP Đạt vi Phú

Olmesartan medoxomil

USP 38

VERDANT LIFE SCIENCES PVT. LTD.

Plot No. 55, JNPC, Parawada, Visakhapalnam- 531019, Andhra Pradesh, India.

India

ZOKORA- HCTZ 20/12,5

VD-30356-18

05/07/2023

Công ty CPDP Đạt vi Phú

Hydrochlorothiazide

USP 39

UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD

4th Floor, Block C, Vantone Center, No. 189 Daguan Road, Hangzhou, Zhejiang, China, 310015

China

Giannia-5

QLĐB-702-18

05/07/2021

Công ty CPDP Đạt vi Phú

Solifenacin succinate

NSX

UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD

4th Floor, Block C, Vantone Center, No. 189 Daguan Road, Hangzhou, Zhejiang, China, 310015

China

Viên Hộ Tâm OPCARDIO

VD-30462-18

05/07/2023

CN Công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy Dược phẩm OPC

BORNEOL

ChP 2010

Jiangxi cedar natural pharmaceutical Oil Co., LTD

Jizhou Industrial park, jian city, Jiangxi province, China

China

Alenax 70

VD-30463-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Alendronate sodium

USP 35/NF 30

Cadila Pharmaceuticals Limited

294, G.I.D.C. Estate, Ankleshwar - 393 002, Gujarat, India

India

Broncemuc 200

VD-30464-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Acetylcysteine

EP 7.0

F.I.S - Fabbrica Italiana Sintetici SPA

Via Dovaro, snc - 36045 LONIGO (VI) - Italy.

Italy

Bronsolvin 0,08%

VD-30465-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Bromhexine hydrochloride

BP 2017

OREX PHARMA PVT Ltd

B-5, Phase-1, MIDC, Dombivli (East), Dist. Thane - 421203, India.

India

Lipidorox 20

VD-30466-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Rosuvastatin calcium

EP 8.4

Glenmark Pharmaceuticals Ltd.

Plot No 3109, GIDC, Industrial Estate, Ankleshwar - 393 002, Bharuch, Gujarat State, India

India

Motalv Plus

VD-30467-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Alverine citrate

EP 7

Procos S.p.A.

via G. Matteotti, 249-28062 Cameri - Novara - Italy

Italy

Motalv Plus

VD-30467-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Simethicone (simethicone powder)

NSX

Dasan Pharmaceutical Co., Ltd.

342, Deogamsan-ro, Dogo-myeon, Asan- si, Chungcheongnam- do, Korea

Korea

Numed

VD-30468-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Sulpiride

EP 8.0

Jiangsu Tasly Diyi Pharmaceutical Co., Ltd

No.168, West Chaoyang Road, Qingpu Industrial Park, Huai’an Jiangsu, China

China

Opesopril 5

VD-30469-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Bisoprolol fumarate

EP 8.0

Harman Finochem Ltd

E-7, E-8, E-9, M.I.D.C, Industrial area, Chikal Thana, Aurangabad, India

India

Rosnacin 3,0 MI

VD-30470-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Spiramycin

EP 7.0

Topfond Pharmaceutical Co,Ltd

Western, Jiaotong Road, Yicheng District, Zhumadian, China

China

Salbucare Plus

VD-30471-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Guaifenesin

USP 36/NF31

Synthokem Labs Private Limited (Unit- II)

Plot no 222 to 224 & 235 to 237, Phase -II, IDA Pashamylaram- 502319, Medak District, Telangana State, India

India

Star Sore Throat

VD-30472-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Tyrothricin

USP 39/NF34

Xellia Pharmaceuticals Ltd

Szállás u. 3 1107 Budapest Hungary

Hungary

Star Sore Throat

VD-30472-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Cetrimonium bromide

USP 38/NF33

Sigma-Aldrich Ireland Ltd

No.259023 Vale road, Arklow, Co.Wicklow, Ireland

Ireland

Star Sore Throat

VD-30472-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Lidocaine

EP 7.0

Moehs Ibérica, S.L

Polígono industrial Rubí Sur C/César Martinell I Brunet, 12A-08191 Rubi (Barcelona-Spain)

Spain

COLOCOL CẢM CÚM

VD-30480-18

05/07/2023

CT CPDP Sao Kim

Paracetamol

EP 8.0

SpecGx LLC Raleigh, North Carolina Manufacturing Plant

8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616, USA

USA

COLOCOL CẢM CÚM

VD-30480-18

05/07/2023

CT CPDP Sao Kim

Cafein anhydrous

EP 9.0

Shandong Xinhua Pharmaceutical Co., Ltd

East Chemical Zone of Zibo High & New Technology Development Zone, Zibo City, Shandong Province,

China

COLOCOL CẢM CÚM

VD-30480-18

05/07/2023

CT CPDP Sao Kim

Phenylephrin hydroclorid

USP 39

Shenzhen Happy Pharmaceutical Ltd

Room 1506 WaiMao QingGong Building, #1002 AiGuo Road, LuoHu District, Shenzhen,

China

COLOCOL sachet 250

VD-30481-18

05/07/2023

CT CPDP Sao Kim

Paracetamol

EP 7.0

Mallinckrodt Inc

Raleigh pharmaceutical plant, 8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616-3116, USA

USA

COLOCOL suppo 150

VD-30482-18

05/07/2023

CT CPDP Sao Kim

Paracetamol

EP 8.0

SpecGx LLC Raleigh, North Carolina Manufacturing Plant

8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616, USA

USA

COLOCOL suppo 80

VD-30483-18

05/07/2023

CT CPDP Sao Kim

Paracetamol

EP 8.0

SpecGx LLC Raleigh, North Carolina Manufacturing Plant

8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616, USA

USA

Ceftibiotic 2000

VD-30505-18

05/07/2023

Công ty CPDP Tenamyd

Ceftizoxim sodium

USP38

Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Limited

Orchid Towers, 313, Valluvar Kottam High Road, Nungambakkam, Chennai - 600 034,

India

Auclatyl 500mg/125mg

VD-30506-18

05/07/2023

Công ty CPDP Tipharco

Amoxicillin trihydrate compacted

BP 2016 + NSX

Sinopharm Weiqida Pharmaceutical Co Ltd

Economic & Technological Development Zone,First Medical Zone, Datong, Shanxi,

China

Auclatyl 500mg/125mg

VD-30506-18

05/07/2023

Công ty CPDP Tipharco

Potassium clavulanate with avicel 1:1, powder

EP 8.0

Lek Pharmaceuticals d.d. Penicillin Production Plant

Perzonali 47 SI - 2391 Prevalje, Slovenia

Slovenia

Cefalexin 500m

VD-30507-18

05/07/2023

Công ty CPDP Tipharco

Cefalexin monohydrate, compacted

BP 2014

Zhejiang Anglikang Pharmaceutical Co., Ltd

1000 North Shengzhou Avenue, Shengzhou, Zhejiang,

China

Tafurolac

VD-30510-18

05/07/2023

Công ty CPDP Tipharco

Ketorolac tromethamine

USP 36

Saurav Chemicals Limited

Plot No.370, Industrial Area, Phase-II Panchkula-34109, (Haryana) India

India

Tiphaprim 480

VD-30511-18

05/07/2023

Công ty CPDP Tipharco

Sulfamethoxazole

BP 2012

Virchow Laboratories Limited

Plot No. 4 to 10, S.V. Co-op. Industrial Estate, IDA. Jeedimetla, Hyderabad-500 055, India

India

Tiphaprim 480

VD-30511-18

05/07/2023

Công ty CPDP Tipharco

Trimethoprim

BP 2013

Shouguang Fukang Pharmacetical Co., Ltd

North - East of Dongwaihuan Road, Dongcheng Industrial Area, Shouguang City, Shangdong Province P.R of China

China

Vitamin C 250mg

VD-30512-18

05/07/2023

Công ty CPDP Tipharco

Ascorbic Acid

EP 8.0

DSM Jiangshan Pharmaceutical (Jiangsu) Co., Ltd

Jiangshan Road, Jingjiang, Jiangsu (214500) P.R China

China

Maxibumol

VD-30599-18

05/07/2023

Công ty CPDP Tipharco

Paracetamol

BP 2014

Anqiu Lu’an Pharmaceutical Co., Ltd

No. 35, Weixu North Road, Anqiu, Shandong China

China

Maxibumol

VD-30599-18

05/07/2023

Công ty CPDP Tipharco

Ibuprofen

BP2014

Iol Chemicals and Pharmaceuticals Limited

85. Industrial Area ‘A’, Ludhiana, 141 003 (Pb.)

India

AUGXICINE 500mg/62,5mg

VD-30557-18

05/07/2023

Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA Bình Dương

Amoxicillin trihydrate

EP 8.0

DSM Anti-Infective India Ltd

Bhai Mohan Singh Nagar, Toansa. Distt. Nawanshahr, Punjab 144 533.

India

AUGXICINE 500mg/62,5mg

VD-30557-18

05/07/2023

Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA Bình Dương

Kali clavulanate (Potassium clavulanate)

BP 2013

CKD BiO Corporation

368. 3-ga, Chungjeong-ro, seodaemun-gu, seoul 120-756

Korea

CERABES

VD-30558-18

05/07/2023

Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA Bình Dương

Cefpodoxime proxetil

USP38

AUROBINDO PHARMA LTD.

Unit XI, Survey No.1/22, 2/1 to 5,6 to 18, 61 to 69, Pydibhimavaram- 532 409, Ranasthalam, Srikakulam Dist, A.P,

INDIA

NATRI BICARBONAT 5g

VD-30559-18

05/07/2023

Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA Bình Dương

Natri bicarbonate (Sodium bicarbonate)

USP39

Church & Dwight Co., INC

325 W. Alchem Road, Green River, Wyoming 82935 USA

USA

TETRACYCLI N 500mg

VD-30563-18

05/07/2023

Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA

Tetracycline hydrocloride

EP 8.0

Ningxia Qiyuan Pharmaceutical Co., Ltd

No.1 Qiyuan Street,Wangyuan Industrial Area, Yinchuan, Ningxia, China.

CHINA

VIFAMOX 250

VD-30564-18

05/07/2023

Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA

Amoxicillin trihydrate

EP 8.0

DSM SINOCHEM PHARMACEUTICA LS INDIA PVT., LTD

Bhai Mohan Singh Nagar, Toansa. Distt. Nawanshahr, Punjab 144 533 India.

India

Sismyodine

VD-30602 - 18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Eperisone hydrochloride

JP XVI

Sharon Bio-Medicine Ltd

W-34 & 34/1, MIDC, Taloja, Dist- Raigad, Maharashtra (lndia)

India

Vinpoic 200

VD-30604 - 18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Thioctic acid

EP 7.0

Olon S.p.A

Strada Rivoltana km 6/7, 20090 Rodano (Milano), Italy.

Italy

Vintolox

VD-30607 - 18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Pantoprazole sodium sesquihydrate

USP 37

SMS Pharmaceuticals Ltd

Sy.No.180/2, Kazipally Village, Jinnaram (M), Medak Dist-502319. A.P., India

India

Nelcin 300

VD-30601 - 18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Netilmicin sulfate

USP 38

Wuxi Fortune Pharmaceutical Co. Ltd

No.2, Xicheng Road, Wuxi, Jiangsu 21404, China

China

Vincozyn plus

VD-30603 - 18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Thiamine hydrochloride

EP 8.0

DSM Nutritional Products GmbH

Postfach 1145, D- 79629 Grenzach- Wyhlen, Germany

Germany

Vincozyn plus

VD-30603 - 18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Riboflavin sodium phosphate

EP 8.0

DSM Nutritional Products France SAS

BP170 F68 305 Saint-Louis Cedex, France

France

Vincozyn plus

VD-30603 - 18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Nicotinamide (Niacinamide)

EP 8.0

DSM Nutritional Products Ltd

Branch Site Sisseln Hauptstrasse 4 Sisseln CH-4334, Switzerland

Switzerland

Vincozyn plus

VD-30603 - 18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Pyridoxine hydrochloride

EP 8.0

Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd

Le’anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, China.

China

Vincozyn plus

VD-30603 - 18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Dexpanthenol (D-Panthenol)

EP 8.0

DSM Nutritional Products

Dalry Ayrshire Scotland KA24 5JJ

Scotland

Abicin 250

VD-30650-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Dược- TTBYT Bình Định (Bidiphar)

Amikacin Sulfate

EP 7

Qilu Tianhe Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 849 Dongjia Town, Licheng District, Jinan Shandong, China

China

Kydheamo-2B

VD-30651-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Dược- TTBYT Bình Định (Bidiphar)

Natri clorid (Sodium chloride)

BP2013

Thai Refined Salt Co.Ltd TRS

146 Moo 3, Thaladkhae - Pimai Road, Krabeungyai Pimai District. Nakornratchasima 30110, Thailand

Thailand

Kydheamo-2B

VD - 30651-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Dược- TTBYT Bình Định (Bidiphar)

Sodium bicarbonate

EP 8

Sodawerk Stassfurt GmbH & Co. KG

An der Löderburger Bahn 4a Stassfurt D-39418, Germany

Germany

Lazibet MR 60

VD-30652-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Dược- TTBYT Bình Định (Bidiphar)

Gliclazide

BP 2013

Laboratorio Chimico Intemazionale S.p.A

Via Salvini, 10-20 122 Milan Italy

Italy

Livethine

VD-30653-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Dược- TTBYT Bình Định (Bidiphar)

L-Ornithin L-aspartate

NSX

Kyowa Hakko Bio Co., Ltd.

Hofu Plant: 1-1, Kyowa-cho, Hofu- shi, Yamaguchi

Japan

Oxacillin 1g

VD-30654-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Dược- TTBYT Bình Định (Bidiphar)

Oxacillin sodium

USP35

Saintsun Pharma Co. Ltd

No 21 Sofware Avenue, Nanjing, Jiangsu, China

China

Tozinax syrup

VD-30655-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Dược- TTBYT Bình Định (Bidiphar)

Zinc sulphate monohydrate

USP37

American Pharmaceutical

2240 Stoney Point Farms Rd, Cumming, GA 30041, USA.

USA

Vitamin B12 Kabi 1000 mcg

VD-30664-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar

Vitamin B12 (Cyanocobalamin)

USP 38

Hebei Yuxing Bio- Engineering Co., Ltd.

Xicheng district, Ningjin county, Hebei province, China

China

Glucose 10%

VD-30703-18

05/07/2023

Công ty Cổ phần Otsuka OPV

Glucose (Dextrose)

USP35

Hebei Shengxue Co Ltd

No 48 Shengxue road, Luancheng county, Shijiazhuang city, Hebei province

China

Glucose 20%

VD-30704-18

05/07/2023

Công ty Cổ phần Otsuka OPV

Glucose (Dextrose)

USP35

Hebei Shengxue Co Ltd

No 48 Shengxue road, Luancheng county, Shijiazhuang city, Hebei province

China

Acemuc

VD-30723-18

05/07/2023

Công ty Cổ phần Sanofi Việt Nam

Acetylcysteine

EP 8.8

MOEHS CATALANA, S.L.

Polígono Industrial Sur, César Martinell i Brunet, 12A, 08191, Rubí, Barcelona, Spain.

Spain

Acemuc

VD-30723-18

05/07/2023

Công ty Cổ phần Sanofi Việt Nam

Acetylcysteine

EP 8.8

WUHAN GRAND HOYO CO., LTD.

No. 1 Industrial Park, Gedian Economy Development Zone, Ezhou’ City, Hubei Province, China.

China

MYPARA SUSPENSION

VD-30732-18

05/07/2023

Công ty CP SPM

Paracetamol

USP34

Anqui Luan Pharmaceutical Co., Ltd.

No.35 Weixu North Road, Anqiu, Shandong, China

China

OMECARBO 40mg/1.1g

VD-30734-18

05/07/2023

Công ty CP SPM

Omeprazole

USP 38

DISHMAN PHARMACEUTICALS AND CHEMICALS LIMITED.

Bhadr-Raj Chambers, Swastik Cross Roads, Navrangpura, Ahmedabad-380 009 INDIA.

India

OMECARBO 40mg/1.1g

VD-30734-18

05/07/2023

Công ty CP SPM

Omeprazole

USP 38

SIMILAX LABORATORIES.

Plot #88/A, Flat #401 Sarala Nivas, Street # 1, Sagar Society Road # 2, Banjara Hills, Hydeabad- 34, INDIA.

India

OMECARBO 40mg/1.1g

VD-30734-18

05/07/2023

Công ty CP SPM

Sodium bicarbonate

USP 38

NATURAL SODA.

3200 RBC Road 31, Rifle, Colorado 81650. USA. Phone : 970-878-3674.

USA

OMECARBO 20mg/1.1g

VD-30733-18

05/07/2023

Công ty CP SPM

Omeprazole

USP 38

DISHMAN PHARMACEUTICA LS AND CHEMICALS LIMITED.

Bhadr-Raj Chambers, Swastik Cross Roads, Navrangpura, Ahmedabad-380 009 INDIA.

India

OMECARBO 20mg/1.1g

VD-30733-18

05/07/2023

Công ty CP SPM

Omeprazole

USP 38

SIMILAX LABORATORIES.

Plot #88/A, Flat #401 Sarala Nivas, Street # 1, Sagar Society Road # 2, Banjara Hills, Hydeabad- 34, INDIA.

India

OMECARBO 20mg/1.1g

VD-30733-18

05/07/2023

Công ty CP SPM

Sodium bicarbonate

USP 38

NATURAL SODA.

3200 RBC Road 31, Rifle, Colorado 81650. USA.

USA

OMECARBO PS 20mg/1.68g

VD-30735-18

05/07/2023

Công ty CP SPM

Omeprazole

USP 38

DISHMAN PHARMACEUTICA LS AND CHEMICALS LIMITED.

Bhadr-Raj Chambers, Swastik Cross Roads, Navrangpura, Ahmedabad-380 009 INDIA.

India

OMECARBO PS 20mg/1.68g

VD-30735-18

05/07/2023

Công ty CP SPM

Omeprazole

USP 38

SIMILAX LABORATORIES.

Plot #88/A, Flat #401 Sarala Nivas, Street # 1, Sagar Society Road # 2, Banjara Hills, Hydeabad- 34, INDIA.

India

OMECARBO PS 20mg/1.68g

VD-30735-18

05/07/2023

Công ty CP SPM

Sodium bicarbonate

USP 38

NATURAL SODA.

3200 RBC Road 31, Rifle, Colorado 81650. USA.

USA

OMECARBO PS 40mg/1.68g

VD-30736-18

05/07/2023

Công ty CP SPM

Omeprazole

USP 38

DISHMAN PHARMACEUTICA LS AND CHEMICALS LIMITED.

Bhadr-Raj Chambers, Swastik Cross Roads, Navrangpura, Ahmedabad-380 009

India

OMECARBO PS 40mg/1.68g

VD-30736-18

05/07/2023

Công ty CP SPM

Omeprazole

USP 38

SIMILAX LABORATORIES.

Plot #88/A, Flat #401 Sarala Nivas, Street # 1, Sagar Society Road # 2, Banjara Hills, Hydeabad- 34,

India

OMECARBO PS 40mg/1.68g

VD-30736-18

05/07/2023

Công ty CP SPM

Sodium bicarbonate

USP 38

NATURAL SODA.

3200 RBC Road 31, Rifle, Colorado 81650. USA.

USA

CARCITO 10

VD-30726-18

05/07/2023

Công ty CP SPM

Perindopril arginine

NSX

Aarti Industries Ltd.

Factory: Unit - IV, Plot No. E-50, MIDC, Tarapur, Tal.-Palghar, Dist.Thane, Pin - 401 506, Maharshtra, India.

INDIA

CARCITO 10

VD-30726-18

05/07/2023

Công ty CP SPM

Indapamide

EP 7.0

Suzhou Lixin Pharmaceutical Co., Ltd. China

No 21, Tangxi Road, Suzhou New District, 215151, P.R China.

CHINA

DURAPIL

VD-30727-18

05/07/2023

Công ty CP SPM

Dapoxetine hydrochloride

NSX

Nosch Labs Private Limited

Flat No. 404-406, Vijay Sai Towers, Opp: BJP Office, Kukatpally, Hyderabad, 500072, India

INDIA

DURAPIL FORT

VD-30728-18

05/07/2023

Công ty CP SPM

Dapoxetine hydrochloride

NSX

Nosch Labs Private Limited

Flat No. 404-406, Vijay Sai Towers, BJP Office Rd, M J Colony, Opp:, Kukatpally, Hyderabad, Telangana 500072, India

INDIA

IZIPAS

VD-30731-18

05/07/2023

Công ty CP SPM

Guaifenesin

USP38

Zhejiang Jianfeng Haizhou Pharmaceutical Co., Ltd

Zanhai industrial zone, linhai city, Zhejiang 317016

China

EZACID 20

VD-30729-18

05/07/2023

Công ty CP SPM

Esomeprazole magnesium dihydrate

EP 8.2

NIFTY LABS

203, Satya Sai Residency, Plot No. 7- 1-54/1, Beside MCH Park, Dharam Karan Road, Ameerpet, Hyderabad - 500 016, Telangana, India.

INDIA

EZACID 40

VD-30730-18

05/07/2023

Công ty CP SPM

Esomeprazole magnesium dihydrate

EP 8.2

NIFTY LABS

203, Satya Sai Residency, Plot No. 7- 1-54/1, Beside MCH Park, Dharam Karan Road, Ameerpet, Hyderabad - 500 016, Telangana, India.

INDIA

BICARFEN 200

VD-30725-18

05/07/2023

Công ty CP SPM

Ibuprofen

BP 2016

IOL CHEMICAL AND PHARMACEUTICALS LIMITED

Village Fatehgarh Chana, Mansa Road, Barnala- Punjab, India

INDIA

KAMSKY 1,5%

VD - 30871 - 18

05/07/2023

Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam

Dextrose monohydrat

BP 2014

Weifang Shengtai Medicine Co., Ltd

The East Of Changda Road, Changle County, Weifang, Shandong, China

China

KAMSKY 1,5%

VD - 30871 - 18

05/07/2023

Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam

Natri clorid

BP 2014

Hebei Huachen Pharmaceutical Co.,Ltd

Economic Technological Development Area, Huanghua, Hebei, China

China

KAMSKY 1,5%

VD - 30871 - 18

05/07/2023

Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam

Calci clorid.2H2O

BP 2014

Hebei Huachen Pharmaceutical Co.,Ltd

Economic Technological Development Area, Huanghua, Hebei, China

China

KAMSKY 1,5%

VD - 30871 - 18

05/07/2023

Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam

Calci clorid.2H2O

BP 2014

Macco Organiques, s.r.o.

Záhradní 46c, 792 01 Bruntál Czech Republic

Czech Republic

KAMSKY 1,5%

VD - 30871 - 18

05/07/2023

Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam

Magnesi clorid.6H2O

BP 2014

Hebei Huachen Pharmaceutical Co.,Ltd

Economic Technological Development Area, Huanghua, Hebei,

China

KAMSKY 1,5%

VD - 30871 - 18

05/07/2023

Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam

Magnesi clorid.6H2O

BP 2014

Macco Organiques, s.r.o.

Záhradní 46c, 792 01 Bruntál Czech Republic

Czech Republic

KAMSKY 1,5%

VD - 30871 - 18

05/07/2023

Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam

Natri lactat

USP 38

Purac Biochem bv

Arkelsedijk 46, P.O. Box 21, 4200 AA Gorinchem, the Netherlands

Netherlands

KAMSKY 1,5% - LOW CALCIUM

VD - 30872 - 18

05/07/2023

Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam

Dextrose monohydrat

BP 2014

Weifang Shengtai Medicine Co., Ltd

The East Of Changda Road, Changle County, Weifang, Shandong, China

China

KAMSKY 1,5% - LOW CALCIUM

VD - 30872 - 18

05/07/2023

Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam

Natri clorid

BP 2014

Hebei Huachen Pharmaceutical Co.,Ltd

Economic Technological Development Area, Huanghua, Hebei, China

China

KAMSKY 1,5% - LOW CALCIUM

VD - 30872 - 18

05/07/2023

Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam

Calci clorid.2H2O

BP 2014

Hebei Huachen Pharmaceutical Co.,Ltd

Economic Technological Development Area, Huanghua, Hebei, China

China

KAMSKY 1,5% - LOW CALCIUM

VD - 30872 - 18

05/07/2023

Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam

Calci clorid.2H2O

BP 2014

Macco Organiques, s.r.o.

Záhradní 46c, 792 01 Bruntál Czech Republic

Czech Republic

KAMSKY 1,5% - LOW CALCIUM

VD - 30872 - 18

05/07/2023

Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam

Magnesi clorid.6H2O

BP 2014

Hebei Huachen Pharmaceutical Co.,Ltd

Economic Technological Development Area, Huanghua, Hebei, China

China

KAMSKY 1,5% - LOW CALCIUM

VD - 30872 - 18

05/07/2023

Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam

Magnesi clorid.6H2O

BP 2014

Macco Organiques, s.r.o.

Záhradní 46c, 792 01 Bruntál Czech Republic

Czech Republic

KAMSKY 1,5% - LOW CALCIUM

VD - 30872 - 18

05/07/2023

Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam

Natri lactat

USP 38

Purac Biochem bv

Arkelsedijk 46, P.O. Box 21, 4200 AA Gorinchem, the Netherlands

Netherlands

KAMSKY 2,5%

VD - 30873 - 18

05/07/2023

Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam

Dextrose monohydrat

BP 2014

Weifang Shengtai Medicine Co., Ltd

The East Of Changda Road, Changle County, Weifang, Shandong, China

China

KAMSKY 2,5%

VD - 30873 - 18

05/07/2023

Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam

Natri clorid

BP 2014

Hebei Huachen Pharmaceutical Co.,Ltd

Economic Technological Development Area, Huanghua, Hebei, China

China

KAMSKY 2,5%

VD - 30873 - 18

05/07/2023

Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam

Calci clorid.2H2O

BP 2014

Hebei Huachen Pharmaceutical Co.,Ltd

Economic Technological Development Area, Huanghua, Hebei, China

China

KAMSKY 2,5%

VD - 30873 - 18

05/07/2023

Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam

Calci clorid.2H2O

BP 2014

Macco Organiques, s.r.o.

Záhradní 46c, CZ- 792 01 Bruntál Czech Republic

Czech Republic

KAMSKY 2,5%

VD - 30873 - 18

05/07/2023

Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam

Magnesi clorid.6H2O

BP 2014

Hebei Huachen Pharmaceutical Co.,Ltd

Economic Technological Development Area, Huanghua, Hebei, China

China

KAMSKY 2,5%

VD - 30873 - 18

05/07/2023

Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam

Magnesi clorid.6H2O

BP 2014

Macco Organiques, s.r.o.

Záhradní 46c, 792 01 Bruntál Czech Republic

Czech Republic

KAMSKY 2,5%

VD - 30873 - 18

05/07/2023

Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam

Natri lactat

USP 38

Purac Biochem bv

Arkelsedijk 46, P.O. Box 21, 4200 AA Gorinchem, the Netherlands

Netherlands

KAMSKY 2,5% - LOW CALCIUM

VD - 30874 - 18

05/07/2023

Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam

Dextrose monohydrat

BP 2014

Weifang Shengtai Medicine Co., Ltd

The East Of Changda Road, Changle County, Weifang, Shandong, China

China

KAMSKY 2,5% - LOW CALCIUM

VD - 30874 - 18

05/07/2023

Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam

Natri clorid

BP 2014

Hebei Huachen Pharmaceutical Co.,Ltd

Economic Technological Development Area, Huanghua, Hebei, China

China

KAMSKY 2,5% - LOW CALCIUM

VD - 30874 - 18

05/07/2023

Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam

Calci clorid.2H2O

BP 2014

Hebei Huachen Pharmaceutical Co.,Ltd

Economic Technological Development Area, Huanghua, Hebei, China

China

KAMSKY 2,5% - LOW CALCIUM

VD - 30874 - 18

05/07/2023

Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam

Calci clorid.2H2O

BP 2014

Macco Organiques, s.r.o.

Záhradní 46c, 792 01 Bruntál Czech Republic

Czech Republic

KAMSKY 2,5% - LOW CALCIUM

VD - 30874 - 18

05/07/2023

Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam

Magnesi clorid.6H2O

BP 2014

Hebei Huachen Pharmaceutical Co.,Ltd

Economic Technological Development Area, Huanghua, Hebei, China

China

KAMSKY 2,5% - LOW CALCIUM

VD - 30874 - 18

05/07/2023

Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam

Magnesi clorid.6H2O

BP 2014

Macco Organiques, s.r.o.

Záhradní 46c, 792 01 Bruntál Czech Republic

Czech Republic

KAMSKY 2,5% - LOW CALCIUM

VD - 30874 - 18

05/07/2023

Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam

Natri lactat

USP 38

Purac Biochem bv

Arkelsedijk 46, P.O. Box 21, 4200 AA Gorinchem, the Netherlands

Netherlands

KAMSKY 4,25%

VD - 30875 - 18

05/07/2023

Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam

Dextrose monohydrat

BP 2014

Weifang Shengtai Medicine Co., Ltd

The East Of Changda Road, Changle County, Weifang, Shandong, China

China

KAMSKY 4,25%

VD - 30875 - 18

05/07/2023

Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam

Natri clorid

BP 2014

Hebei Huachen Pharmaceutical Co.,Ltd

Economic Technological Development Area, Huanghua, Hebei, China

China

KAMSKY 4,25%

VD - 30875 - 18

05/07/2023

Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam

Calci clorid.2H2O

BP 2014

Hebei Huachen Pharmaceutical Co.,Ltd

Economic Technological Development Area, Huanghua, Hebei, China

China

KAMSKY 4,25%

VD - 30875 - 18

05/07/2023

Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam

Calci clorid.2H2O

BP 2014

Macco Organiques, s.r.o.

Záhradní 46c, 792 01 Bruntál Czech Republic

Czech Republic

KAMSKY 4,25%

VD - 30875 - 18

05/07/2023

Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam

Magnesi clorid.6H2O

BP 2014

Hebei Huachen Pharmaceutical Co.,Ltd

Economic Technological Development Area, Huanghua, Hebei, China

China

KAMSKY 4,25%

VD - 30875 - 18

05/07/2023

Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam

Magnesi clorid.6H2O

BP 2014

Macco Organiques, s.r.o.

Záhradní 46c, 792 01 Bruntál Czech Republic

Czech Republic

KAMSKY 4,25%

VD - 30875 - 18

05/07/2023

Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam

Natri lactat

USP 38

Purac Biochem bv

Arkelsedijk 46, P.O. Box 21, 4200 AA Gorinchem, the Netherlands

Netherlands

KAMSKY 4,25% - LOW CALCIUM

VD - 30876 - 18

05/07/2023

Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam

Dextrose monohydrat

BP 2014

Weifang Shengtai Medicine Co., Ltd

The East Of Changda Road, Changle County, Weifang, Shandong, China

China

KAMSKY 4,25% - LOW CALCIUM

VD - 30876 - 18

05/07/2023

Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam

Natri clorid

BP 2014

Hebei Huachen Pharmaceutical Co.,Ltd

Economic Technological Development Area, Huanghua, Hebei, China

China

KAMSKY 4,25% - LOW CALCIUM

VD - 30876 - 18

05/07/2023

Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam

Calci clorid.2H2O

BP 2014

Hebei Huachen Pharmaceutical Co.,Ltd

Economic Technological Development Area, Huanghua, Hebei, China

China

KAMSKY 4,25% - LOW CALCIUM

VD - 30876 - 18

05/07/2023

Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam

Calci clorid.2H2O

BP 2014

Macco Organiques, s.r.o.

Záhradní 46c, 792 01 Bruntál Czech Republic

Czech Republic

KAMSKY 4,25% - LOW CALCIUM

VD - 30876 - 18

05/07/2023

Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam

Magnesi clorid.6H2O

BP 2014

Hebei Huachen Pharmaceutical Co.,Ltd

Economic Technological Development Area, Huanghua, Hebei, China

China

KAMSKY 4,25% - LOW CALCIUM

VD - 30876 - 18

05/07/2023

Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam

Magnesi clorid.6H2O

BP 2014

Macco Organiques, s.r.o.

Záhradní 46c, 792 01 Bruntál Czech Republic

Czech Republic

KAMSKY 4,25% - LOW CALCIUM

VD - 30876 - 18

05/07/2023

Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam

Natri lactat

USP 38

Purac Biochem bv

Arkelsedijk 46, P.O. Box 21, 4200 AA Gorinchem, the Netherlands

Netherlands

CANASONE

VD-30882-18

05/07/2023

Công ty TNHH Thai Nakorn Patana Việt Nam

Clotrimazol

USP 38

SIMS Trading s.r.l.

50125 Firenze - Via Dante Da Castiglione, 8

Italy

IZAC

VD-30883-18

05/07/2023

Công ty TNHH Thai Nakorn Patana Việt Nam

Neomycin sulfate

USP 30

Pharmacia & Upjohn Company

7000 Portage Road Kalamazoo, Michigan 49001

USA

IZAC

VD-30883-18

05/07/2023

Công ty TNHH Thai Nakorn Patana Việt Nam

Amylocain Hydrochlorid

NSX

Centipharm

Chemin dela Madeleine

France

Alzyltex

VD-30582-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm và sinh học y tế

Cetirizine dihydrochloride

EP8

Supriya Lifescience Limited

207/208, Udyog Bhavan, Sonawala Road, Goregaon (East), Mumbai- 400063 Maharashtra

India

Ausagel 100

VD-30766-18

05/07/2023

Công ty liên doanh dược phẩm Mebiphar- Austrapharm

Docusate sodium

USP34/NF 29

Badrivishal chemicals & pharmaceuticals

Plot No.13, Revenue Colony, Talegaon- Chakan Road, Talegaon Dabhade, Dist, Pune 410507, Maharashtra

India

Candinazol 150

VD-30839-18

05/07/2023

Công ty TNHH Liên doanh HASAN - DERMAPHARM

Fluconazol

EP8

Mylan Laboratories Limited

Plot No.14, 99&100, IDA, Pashamylaram Phase-II, Patancheru, Medak District - 502307, Andhra Pradesh

India

Carsantin 12,5mg

VD-30829-18

05/07/2023

Công ty TNHH Hasan- Dermapharm

Carvedilol

EP8

Arevipharma GmbH

Meissner strasse 35, 01445 Radebeul

Germany

Degicosid 8

VD-30840-18

05/07/2023

Công ty TNHH Liên doanh HASAN - DERMAPHARM

Thiocolchicosid

NSX

Alchem International Private Limited

25/2, Main Mathura Road, Village Kalli Ballabhgrh - 121004 Haryana

India

Diahasan

VD-30830-18

05/07/2023

Công ty TNHH Hasan- Dermapharm

Diacerein

EP8

Interquim S.A de C.V

Guillermo Marconi No.16, Fracc, Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlan Izcalli, Edo, de Mexico, 54730

Mexico

Esomex-20

VD-30818-18

05/07/2023

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma)

Esomeprazol magnesium pellets 8,5%

NSX

Metrochem API Private Limited

Flat No.302, Bhanu Enclave Sunder Nagar, Erragadda, Hyderabad-500038 Telangana State

India

Gelactive sucra

VD-30841-18

05/07/2023

Công ty TNHH Liên doanh HASAN - DERMAPHARM

Sucralfat suspension

NSX

SRL Phamar GmbH

Giulinistr.2, D 67065 Ludwigshafen/ Rhein

Germany

Hafenthyl supra 160mg

VD-30831-18

05/07/2023

Công ty TNHH Hasan- Dermapharm

Fenofibrat micronized

EP8

Olon S.p.A

Via B, Cellini, 20- 20090 Segrate (MI)

Italy

Hafenthyl supra 160mg

VD-30831-18

05/07/2023

Công ty TNHH Hasan- Dermapharm

Fenofibrat micronized

EP8

Perrigo API LTD

Neo-Hovav Eco- Industrial Park, P.O, Box 3593, Beer Sheva 8413502

Israel

Hasan-C 1000

VD-30832-18

05/07/2023

Công ty TNHH Hasan- Dermapharm

Acid Ascorbic

EP8

DSM Nutritional Products (UK) Ltd

Drakemyre, Dalry, Ayshire Scotland, KA24 5JJ

United Kingdom

Hasanflon 500

VD-30842-18

05/07/2023

Công ty TNHH Liên doanh HASAN - DERMAPHARM

Diosmin:Hesperidin 90:10

NSX

Chengdu Okay Pharmaceutical Co., Ltd

No.15, Chuang road, Linqiong Industrial zone, Qionglai, Chengdu

China

Levetacis 1000

VD-30843-18

05/07/2023

Công ty TNHH Liên doanh HASAN - DERMAPHARM

Levetiracetam

EP8

Zhejiang Huayi Pharmaceutical Co., Ltd

No.15, Shuangfeng Road, Fotang, Yiwu, Zhejiang, PC 322002

China

Levetacis 500

VD-30844-18

05/07/2023

Công ty TNHH Liên doanh HASAN - DERMAPHARM

Levetiracetam

EP8

Zhejiang Huayi Pharmaceutical Co., Ltd

No.15, Shuangfeng Road, Fotang, Yiwu, Zhejiang, PC 322002

China

Levetacis 750

VD-30845-18

05/07/2023

Công ty TNHH Liên doanh HASAN - DERMAPHARM

Levetiracetam

EP8

Zhejiang Huayi Pharmaceutical Co., Ltd

No.15, Shuangfeng Road, Fotang, Yiwu, Zhejiang, PC 322002

China

Loratadine- Mebiphar

VD-30583-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm và sinh học y tế

Loratadin

USP36

Vusudha Pharma Chem limited

78/A, Vengal Rao Naga, Hyderabad - 38 Andhra, Pradesh

India

Lordivas 5 mg

VD-30833-18

05/07/2023

Công ty TNHH Hasan- Dermapharm

Amlodipin besilat

EP8

Ercros S.A

Paseo del Deleite, s/n 28300 Aranjuez, Madrid

Spain

Mibelexin 250 mg

VD-30846-18

05/07/2023

Công ty TNHH Liên doanh HASAN - DERMAPHARM

Cephalexin monohydrat

EP8

DSM Sinochem Pharmaceutical Spain S.A

Calle Ripolles, 2 Poligono Industri Urvasa, Sta Perpetua de Mogada, 08130 Barcelona

Spain

Mibeserc 16 mg

VD-30847-18

05/07/2023

Công ty TNHH Liên doanh HASAN - DERMAPHARM

Betahistin dihydroclorid

EP8

Olon S.p.A

Via-Livelli, 1(Loc, Frazinone Mairano)- 26852 Casaletto Lodigiano (Lo)

Italy

Mibetel HCT

VD-30848-18

05/07/2023

Công ty TNHH Liên doanh HASAN - DERMAPHARM

Hydroclorothiazid

EP8

Pharmaceutical Works Polpharma S.A

19 Pelplinska Str., 83- 200 Starogard Gdanski

Poland

Mibetel HCT

VD-30848-18

05/07/2023

Công ty TNHH Liên doanh HASAN - DERMAPHARM

Telmisartan

EP8

Sharon Bio-Medicine Ltd

Plot No. L-6, MIDC, Taloja, Raigad - Dist, Maharastra

India

Mibeviru 200mg

VD-30849-18

05/07/2023

Công ty TNHH Liên doanh HASAN - DERMAPHARM

Aciclovir

EP8

Pharmaceutical Works Polpharma S.A

19 Pelplinska Str, 83-200 Starogard Gdanski

Poland

Mibeviru 400 mg

VD-30850-18

05/07/2023

Công ty TNHH Liên doanh HASAN - DERMAPHARM

Aciclovir

USP38

Zhejiang Charioteer Pharmaceutical Co., Ltd

Tongyuanxi, Dazhan, Xianju Zhejiang Province, 317321

China

Mibeviru 400 mg

VD-30850-18

05/07/2023

Công ty TNHH Liên doanh HASAN - DERMAPHARM

Aciclovir

EP8

Pharmaceutical Works Polpharma S.A

19 Pelplinska Str, 83-200 Starogard Gdanski

Poland

Nicspa

VD-30820-18

05/07/2023

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma)

Alverin citrat

BP2014

Yancheng Medical Chemical Factory

Room 101, 40#, Lane 283, Zhabei District, Shanghai

China

Nysiod-M

VD-30767-18

05/07/2023

Công ty liên doanh dược phẩm Mebiphar- Austrapharm

Miconazol nitrat

BP2014

Sharon Bio Medicine Ltd

W-34 & 34/1, MIDC, Taloja, Dist- Raigad, Maharashtra

India

Phaanedol enfant

VD-30205-18

05/07/2023

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma)

Clorpheniramin maleat

BP2014

Supriya Lifescience Ltd

207/208, Udyog Bhavan Sonawala Road, Goregaon (East), Mumbai- 400063, Maharashtra

India

Phaanedol enfant

VD-30205-18

05/07/2023

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma)

Paracetamol

BP2014

Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd

Xijingming Village Donganzhuang Township, Shenzhou Country, Hengshui City, Hebei Province 053800

China

Piraxnic

VD-30821-18

05/07/2023

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma)

Cinnarizin

EP8

Ray Chemicals Pvt Ltd

No.41, KHB Industrial Area Yelahanka, Bangalore North, Bangalore Urban- 560064

India

Piraxnic

VD-30821-18

05/07/2023

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma)

Piracetam

EP8

Jiangxi Yuehua Phamarceutical Co., Ltd

No.58, Changxi Road, Jingdezhen city

China

Prednison

VD-30877-18

05/07/2023

Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam

Prednison

USP 36

Henan lihua Pharmaceutical Co. Ltd

Middle ofHuanghe street, Anyang Hi- tech Industry development zone Henan

China

Prednison

VD-30878-18

05/07/2023

Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam

Prednison

USP 34

Henan Lihua Pharmaceutical Co.,Ltd

Middle of Huanghe Street, Anyang Hi- tech Industry Development Zone, Henan

China

Prednison

VD-30879-18

05/07/2023

Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam

Prednison

USP 36

Henan Lihua Pharmaceutical Co.,Ltd

Middle of Huanghe Street, Anyang Hi- tech Industry Development Zone, Henan

China

Prednison

VD-30880-18

05/07/2023

Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam

Prednison

USP 34

Henan lihua Pharmaceutical Co. Ltd

Middle ofHuanghe street, Anyang Hi-tech Industry development zone Henan

China

Prevost Plus

VD-30885-18

05/07/2023

Công ty TNHH United International Pharma

Sodium Alendronate

BP2013

Cipla Ltd

Plot No. D-7, M.I.D.C Industrial Area, Kurkumbh village, Pune India-413802 Daund, Maharashtra

India

Prevost Plus

VD-30885-18

05/07/2023

Công ty TNHH United International Pharma

Cholecalciferol (Vitamin D3)

NSX

DSM Nutritional Products Asia Pacific

2 Havelock Road #04- 01, Singapore 059763

Singapore

Rataf

VD-30822-18

05/07/2023

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma)

Dextromethorphan hydrobromid

USP37

Divi's Laboratories Limited

Divi tower, 7-1- 77/E/1/303, Dharam Karan Road, Ameerpet Hyderabad- 500016

India

Rataf

VD-30822-18

05/07/2023

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma)

Loratadin

USP37

Morepen Laboratories Limited

409, Antriksh Bhawan 22 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi - 110001

India

Rataf

VD-30822-18

05/07/2023

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma)

Paracetamol

BP2014

Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd

No.368 Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province, 053000

China

Simguline 10

VD-30823-18

05/07/2023

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma)

Montelukast natri (Sodium montelukast)

BP2014

Morepen Laboratories Limited

409, Antriksh Bhawan 22 Kasturba Gandhi Marg New Delhi- 110001

India

Tana-Nasidon

VD-30881-18

05/07/2023

Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam

Nefopam hydroclorid

CP2010

Anhui Wanhe Pharmaceutical Co., Ltd

Yangcun Industrial Zone, Tianchang City, Anhui Province

China

Terbiskin 1%

VD-30851-18

05/07/2023

Công ty TNHH Liên doanh HASAN - DERMAPHARM

Terbinafin hydroclorid

EP8

Ercros S.A

Paseo del Deleite, S/n 28300- Aranjuez, Madrid

Spain

Thegalin

VD-30824-18

05/07/2023

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma)

Alimemazin tartrat

BP2016

RL Fine chem

No.15, KHB Industrial Area, Yelahanka, Bangalore-560064 (new 560106)

India

Ursodex

VD-30206-18

05/07/2023

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma)

Acid ursodeoxycholic

BP2014

Zhejiang Medicines and Health Products Import & Export Co., Ltd

ZMC Building, 101- 2, N.Zhongshan Road Hangzhou

China

Zinc-Kid

VD-30556-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 3

Kẽm gluconat (Zinc gluconate)

USP34

Hangzhou viwa Co., Ltd

4th Floor, Building 5 No.600 on 21st Avenue, Xiasha Economic and Technological Development

China

Bromhexin

GC-300-18

05/07/2023

(Cở sở nhận gia công): Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam

Bromhexin hydrochlorid

EP8

Orex Pharma Pvt. Ltd. Thane

Plot No.N-31, Additional MIDC, Anandnagov, Ambemdth, Dist. Thane-421506

India

Paracetamol

GC-301-18

05/07/2023

(Cở sở nhận gia công): Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam

Paracetamol

USP36

Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd

No.368 Jiangshe Street, Hengshui City, Hebei Province, 053000

P.R. China

Pỉroxicam

GC-302-18

05/07/2023

(Cở sở nhận gia công): Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam

Piroxicam

BP2015/ EP8

Apex Healthcare Limited

4710, GIDC Estate, Ankleshwar-393002 Gujrat

India

Toussolène

GC-303-18

05/07/2023

(Cở sở nhận gia công): Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam

Alimemazin tartrat

EP8

Sanofi Chimie

45 Chemin de meteline

France

ESKAR RED

VD-30252-18

05/07/2023

Công ty Cổ phần Dược Khoa

Tetrahydrozolin hydroclorid

USP 38

PCAS

23 rue Bossuet, Z.I. de la Vigne aux Loups F-91160 Longjumeau, France

France

Bestpred 4

VD-30257-18

05/07/2023

Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2

Methylprednisolon

DĐVN IV

Zhejiang Xianju Pharmaceutial Co., Ltd

No. 1 Xianyao Road, xianju, Zhejiang, China

China

Bestpred 16

VD-30256-18

05/07/2023

Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2

Methylprednisolon

DĐVN IV

Zhejiang Xianju Pharmaceutial Co., Ltd

No. 1 Xianyao Road, xianju, Zhejiang, China

China

Candesartan 16

VD-30258-18

05/07/2023

Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2

Candesartan cilexetil

BP 2013

Dr. Reddy´s

APHC Industrial Estate, I.D.A., Pydibhimavaram, Ranasthalam Mandal, srikakulam District, Andhra Pradesh, India

India

Cevita 100

VD-30259-18

05/07/2023

Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2

Acid ascorbic

DĐVN IV

DSM Nutritional Products Ltd

P.O. Box 2676, CH - 4002 Basel, Switzerland

Switzerland

Efticele 200

VD-30260-18

05/07/2023

Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2

Celecoxib

BP 2016

Aarti Drugs Limited

Factory address: Plot No. W - 60 (B), 61 (B), 62 (B), 71 (B), 72 (B), 73 (B), M.I.D.C., Tarapur, Tal - Paighar, Dist. Thane - 401 506 (MH)

India

Euvaltan 40

VD-30261-18

05/07/2023

Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2

Valsartan

USP 38

Macleods Pharmaceuticals Limited - India

G- 2, Mahakali Caves Road, Shanti Nagar, Andheri (East) Mumbai 400 093

India

Gentamicin 0.3%

VD-30262-18

05/07/2023

Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2

Gentamicin sulfat

DĐVN IV

Yantai Justaware - China

No.1 Yanfu Road, Zhifu District, Yantai City, Shangdong Province, China

China

Larevir 300

VD-30263-18

05/07/2023

Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2

Lamivudin

USP 38

Shijiazhuang Lonzeal pharmaceutical. Co., Ltd

No. 16, West Ring Road, Shenze, Shijiazhuang, Hebei Province - 052560.

China

Medbose 50

VD-30265-18

05/07/2023

Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2

Acarbose

BP 2016

Hubei huarong Pharmaceutical Co., Ltd

East Road, North 2 nd Circle, Shijiazhuang, Hebei Province, China P.O. 050041

China

Medbose 100

VD-30264-18

05/07/2023

Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2

Acarbose

BP 2016

Hubei huarong Pharmaceutical Co., Ltd

East Road, North 2 nd Circle, Shijiazhuang, Hebei Province, China P.O. 050041

China

Timolol 0.25%

VD-30266-18

05/07/2023

Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2

Timolol maleat

DĐVN IV

Teva Pharmaceutical Fine Chemicals S.R.L

Via Briantea km 36 n. 83, 23892, Bulciago (LC)

Italy

Vitamin B1

VD-30267-18

05/07/2023

Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2

Thiamin hydroclorid

USP 38/NF 33

DSM - Germany

30 Pasir Panjang Road # 13 - 31, Singapore 117440

Germany

Zostopain 60

VD-30268-18

05/07/2023

Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2

Etoricoxib

IP 2014

Punjab Chemicals and Crop Protection Ltd.,

Cin No. L24231CH1975PLC00 3603 Pharma Division - Alpha Drug Villages: Kolimajra & Samalheri, PO: Lalru, District: SAS Nagar (Mohali), Punjab - 140501,

India

Linezolid 400

VD-30289-18

05/07/2023

Công ty Cổ phần Dược phẩm Amvi

Linezolid

IP 2014

Nosch Labs Private Limited

Flat No. 404 to 406, "Vijay Sai Towers", Opp: BJP office, Kukatpally, Hyderabad - 500072 India

India

Alverin

VD-30359-18

05/07/2023

Cty CP Dược Phẩm Euvipharm- Thành viên tập Đoàn F.I.T

Alverine citrate

EP 8.0

Hangzhou Viwa Co., Ltd.

4th Floor, Building 5. No.600 on 21st Avenue, Xiasha Economic and Technological Development ZoneHangzhou 310018, Zhejiang.

China

Ascorbin C 250 mg

VD-30360-18

05/07/2023

Cty CP Dược Phẩm Euvipharm- Thành viên tập Đoàn F.I.T

Ascorbic acid

USP 40

DSM Jiangshan Pharmaceutical (Jiangsu) Co., Ltd.

No.61, Jiangshan road, Jingjiang, Jiangsu (214500)P.R.China

China

Ascorbin C 250 mg

VD-30360-18

05/07/2023

Cty CP Dược Phẩm Euvipharm- Thành viên tập Đoàn F.I.T

Ascorbic acid

USP 38

Shangdong Luwei Pharmaceutical Co., Ltd

Shuangfeng Industrial park, zichuan District, Zibo city, Shangdong.

China

Bromhexin

VD-30361-18

05/07/2023

Cty CP Dược Phẩm Euvipharm- Thành viên tập Đoàn F.I.T

Bromhexine hydrochloride

BP 2013

Shanghai Shengxin Medicine Chemical Co., Ltd.

Dongjin Town Songjiang, City Shanghai.

China

Cefpodoxim 200 mg

VD-30362-18

05/07/2023

Cty CP Dược Phẩm Euvipharm- Thành viên tập Đoàn F.I.T

Cefpodoxime proxetil

USP 35

Aurobindo.

The Water Mark Building,Plot No. 11, Survey no.9,Kondapur, Hitech City, Hyderabad, India, 500084

India

Eulexcin 500

VD-30364-18

05/07/2023

Cty CP Dược Phẩm Euvipharm- Thành viên tập Đoàn F.I.T

Cephalexin monohydrate

BP 2016

NCPC HEBEI HUAMIN PHARMACEUTICA L CO., LTD.

No. 18, Yangzi Road, Shijiazhuang Economic & Technological Development Zone, Hebei, P.R China.

China

Euvifast 60

VD-30365-18

05/07/2023

Cty CP Dược Phẩm Euvipharm- Thành viên tập Đoàn F.I.T

Fexofenadine hydrochloride

USP 39

Ami Lifesciences Pvt. Ltd.

Block No.82/B, ECP Road, At&PO karakhadi-391 450, Tal- padra, Dist- Baroda Gujarat,

India

Euvizin

VD-30366-18

05/07/2023

Cty CP Dược Phẩm Euvipharm- Thành viên tập Đoàn F.I.T

Zinc sulfat heptahydrat

BP 2013

Panreac Quimica S.L.U.

C/Garaf 2, Poligono Plade la Bruguera E- 08211 Castellar del Vallès, Barcelona.

Spain

Gatanin 500 mg

VD-30367-18

05/07/2023

Cty CP Dược Phẩm Euvipharm- Thành viên tập Đoàn F.I.T

N-Acetyl -DL- Leucine

NSX

Zhangjiagang Specom Biochemical Co.,Ltd.

No.1 GuoTai North Road, Economic Development Zone, ZhangJiaGang City, JiangSu Province, China Country.

China

Loratadin

VD-30368-18

05/07/2023

Cty CP Dược Phẩm Euvipharm- Thành viên tập Đoàn F.I.T

Loratadine

USP 36

Vasudha Pharma Chem Limited

Địa chỉ văn phòng: 78/A, Vengal Rao Nagar, Hyderabad - 500038, Andhra Pradesh, India

Địa chỉ nhà máy: Unit II Plot No 79, JN Pharma City, Thanam Village, Parawada Mandalam, Visakhapatnam - 531021, Andhra Pradesh, India.

India

Panthenol

VD-30369-18

05/07/2023

Cty CP Dược Phẩm Euvipharm- Thành viên tập Đoàn F.I.T

D-Panthenol

USP 35

DSM Nutritional Products (UK) LTD.

Dairy Ayrshire Scotland - UK KA24 5JJ

UK

Spiramycin 3 MIU

VD-30370-18

05/07/2023

Cty CP Dược Phẩm Euvipharm- Thành viên tập Đoàn F.I.T

Spiramycin

EP 8.0

Topfond Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 1199 Jiaotong Road(West). Yicheng District Zhumadian. Henan Province China.

China

Berberin

VD -30376 -18

05/07/2023

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội

Berberin hydroclorid

CP 2010

Northeast pharmaceutical group co., ltd

19F, Block B, Chamber of Commerce Headquarter Mans No.51 Youth Street, Shenhe District Shenyang Liaoning,

China

Glucosamin 250

VD -30377 -18

05/07/2023

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội

Glucosamin sulfat natri clorid

USP 38

Yangzhou rixing bio- tech Co.,LTD

No.58 Wuan Road, Gaoyou, Jiangsu, China

China

Propylthiouracil

VD -30378 -18

05/07/2023

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội

Propylthiouracil

BP 2014

Suzhou Hengyi Pharmaceutical Co., Ltd

No. 54, Kuntai Road, Xinzhen Kunshan Jiangsu, China

China

Mifentras 10

QLĐB -707 -18

18/07/2021

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội

Mifepristone

CP 2015

Zhejiang xianju junye pharmaceutical Co., ltd China

No 1, Lingxiu road, Xianju modern industrial centralization zone, Xianju, Zhejiang, China

China

Loperamid

VD-30408-18

05/07/2023

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Khánh Hòa

Loperamide hydrochloride

USP 38

Fleming Laboratories Limited.

4th Floor, Madhupala Towers, Ameerpet, Hyderabad-500 016, Telengana, India. Địa chỉ nhà máy: Survey No.270, Nawabpet Village, Shivampet Mandal, Medak Dist.,-502 313, Telangana,

India

Loperamid

VD-30408-18

05/07/2023

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Khánh Hòa

Loperamide hydrochloride

USP 38

Anugraha Chemicals

Địa chỉ văn phòng: #6, SFS-208, Opposite Mother Dairy, Yelahanka Newtown, Bangalore-560064, Karnataka, India.

Địa chỉ nhà máy: No. D- 47 to D-50, C-62 & C- 63, KSSIDC Industrial Estate, Doddaballapur, Bangalore - 561203, Karnataka, India.

India

Tetracyclin

VD-30409-18

05/07/2023

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Khánh Hòa

Tetracycline hydrochloride

EP 8.0

Ningxia Qiyuan Pharmaceutical Co.,Ltd.

No.1 Qiyuan Street, Wangyuan Industrial Area, Yinchuan Ningxia China

China

Trihexyphenidy l

VD-30410-18

05/07/2023

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Khánh Hòa

Trihexyphenidyl hydrochloride

BP 2015

Changzhou Kangpu Pharmaceutical Co., Ltd.

No.6 Jingde Road (E), Qianhuang Changzhou South, China

China

Acyclovir 200mg

VD-30479-18

05/07/2023

Công ty CPDP Quảng Bình

Acyclovir

DĐVN IV

Zhejang Charioteer Pharmaceutical Co.,Ltd. China

Tongyuanxi, Dazhan, Xianju, Zhejang Province, 317321, P.R. China.

China

Ducpro 35

VD-30632-18

05/07/2023

Công ty CP Dược TW Mediplantex

Sodium Alendronate trihydrat

USP 38

Pharmaceutical Works Polpharma S.A

Pelpli'nska 19,83- 200 Starogard Gda'nski

Poland

Tadalafil MP

VD-30633-18

05/07/2023

Công ty CP Dược TW Mediplantex

Tadalafil

EP 7.4

Ultratech India Limited

119 J.K Chambers, Sector -17, Vashi, New Mumbai, Maharashtra 400705

India

Losartan 50

VD-30637-18

05/07/2023

Công ty Cổ phần Dược Vacopharm

Losartan Potassium

USP 37

ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL Co. Ltd.

Xunqiao, Linhai, Zhejiang 317024

China

Meloxicam 7,5

VD-30638-18

05/07/2023

Công ty Cổ phần Dược Vacopharm

Meloxicam

EP 7.0

ZHEJIANG EXCEL PHARMACEUTICAL CO., LTD.

9 Dazha Road, Huangyan Economic Development Zone, Taizhou, Zhejiang

China

Vacodrota 40

VD-30639-18

05/07/2023

Công ty Cổ phần Dược Vacopharm

Drotaverine hydrochloride

NSX

ZHEJIANG APELOA KANGYU

333, Jiangnan Road, Hengdian, Dongyang, Zhejiang 322118

China

Vaco-Mg B6

VD-30640-18

05/07/2023

Công ty Cổ phần Dược Vacopharm

Pyridoxine hydrochloride

BP 2016

JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICA L CO., LTD

Le’anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300

China

VacoOmez 40

VD-30641-18

05/07/2023

Công ty Cổ phần Dược Vacopharm

Omeprazole pellets 8,5%

NSX

SAINOR PHARMA PVT LTD

Plot No. 31, Phase V, IDA, Jeedimetla, Hyderabad 500 055, T.S

India

Dung dịch milian

VD-30667-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Hóa Dược Việt Nam

Methylen Blue

USP 38

Vanshi Chemicals Pvt. Ltd

B-48, Baria Apt., Marwadi Chawl, S. V. Road, Malad (W), Mumbai, Maharashtra 400064, India.

India

Dung dịch milian

VD-30667-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Hóa Dược Việt Nam

Gentian violet

USP 38

North China Pharmaceutical Victor Co., Ltd

No.9 Zhaiying North Street, Shijiazhuang, China.

China.

Glycerin borat 3%

VD-30668-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Hóa Dược Việt Nam

Sodium tetraborat

BP2014

U.S. Borax, Inc

- 26.877 Tourney Rd. Valencia, California 91355-1847, USA

USA

Virutel

VD-30672-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Hóa Dược Việt Nam

Telmisartan

BP 2012

Glenmark Generics Limited

(Plot No 141- 143, 160-165, 170-172 Chandramuoli Audyogik Sahakari Vasahat, MOHOL, Dist Solapur- 413213)

India

Oresol hương cam

VD-30671-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Hóa Dược Việt Nam

Glucose or Glucose anhydrous

DĐVN IV

Xiwang Pharmaceutical Co., Ltd.

Handian Town, Zouping County, Binzhou, Shandong, China.

China.

Oresol hương cam

VD-30671-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Hóa Dược Việt Nam

Sodium citrat

DĐVN IV

Weifang Ensign Industry Co., Ltd.

No.1567,Changsheng Street,Changle, Weifang,262499, Shandong, China

China

Kingphar Fexofenadine

VD-30695-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Hóa Dược Việt Nam

Fexofenadin hydrochloride

USP 36

Xian Shunyi Bio- Chemical Technology Co., Ltd.

Zone A, Yipin Meidao, Gaoxin Road, Hi-Tech Zone, Xi'an, Shaanxi, China

China

Ocefelic

VD-30701-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Hóa Dược Việt Nam

Desloratadin

EP 8.0

Morepen Laboratories Ltd.,

Village Masulkhana Solan District- Himachal Pradesh- India

India

Oceprava- 10

VD-30702-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Hóa Dược Việt Nam

Pravastatin Sodium

EP 7.0

Biocon limited

Biocon Special Economic Zone. Plot No.2-4, Phase IV, Bommasandra-Jigani, Link Road,. Bommasandra Post, Banglore-560 099. India

India

Efodyl

VD-30737-18

05/07/2023

Công ty cổ phần tập đoàn Merap

Cefuroxime axetil

USP38

Chemo S.A Lugano Branch

Via F.Pelli 17.P.O Box Lugano, Switzerland

Switzerland

Navaldo

VD-30738-18

05/07/2023

Công ty cổ phần tập đoàn Merap

Fluorometholone acetate (Micronized)

USP38

Sicor Società Italiana Corticosteroidi S.r.l

Via Terazzano 77, 20017, Rho (Milan) Italy

Italy

Pemolip

VD-30739-18

05/07/2023

Công ty cổ phần tập đoàn Merap

Cefditoren pivoxil (Amorphous)

JP VI

Covalent Laboratories Private Limited

Survey No. 374, Gundla Machanoor Village, Hathnoor Mandal, Sangareddy Disk - 502 296. Telangana, India

India

Pemolip

VD-30740-18

05/07/2023

Công ty cổ phần tập đoàn Merap

Cefditoren pivoxil (Amorphous)

JP VI

Covalent Laboratories Private Limited

Survey No. 374, Gundla Machanoor Village, Hathnoor Mandal, Sangareddy Disk - 502 296. Telangana, India

India

Pemolip

VD-30741-18

05/07/2023

Công ty cổ phần tập đoàn Merap

Cefditoren pivoxil (Crystalline)

JP VI

Covalent Laboratories Private Limited

Survey No. 374, Gundla Machanoor Village, Hathnoor Mandal, Sangareddy Disk - 502 296. Telangana, India

India

Dodacin 375 mg

VD-30746-18

05/07/2023

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco

Sultamicillin tosilate dihydrate

EP 8.0

Aurobindo Pharma Limited

Unit - XI Survey No. 1/22, 2/1 to 5,6 to 18, 61 to 69, Pydibhimavaram - 532 409, Ranasthali mandal, Srikakulam Dist, A.P, India

India

Donolol 50 mg

VD-30747-18

05/07/2023

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco

Atenolol

BP 2016

Kopran Research Laboratories Limited

K-4/4, Additional MIDC, At/Post: Birwadi, Tal: Mahad, Dist: Raigad, Pin 402 302, Maharashtra, India

India

Dopagan Extra

VD-30748-18

05/07/2023

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco

Paracetamol

BP2014

Anqiu Lu'an Pharmaceutical Co., Ltd

No. 35, Weixu North Road, Anqiu City, Shandong Province, China

China

Dopagan Extra

VD-30748-18

05/07/2023

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco

Paracetamol

BP 2014

Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd

No. 368 Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province, 053000 P.R. China

China

Dopagan Extra

VD-30748-18

05/07/2023

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco

Caffeine

USP 36

Shangdong Xinhua Pharmaceutical Co., Ltd.

East Chemical Zone of Zibo High & New Technology, Development Zone, Zibo, Shandong Province P.R. China Hoặc The East Chemical Distrist of Advanced Technology Development, Zibo City, China

China

Dorobay 100 mg

VD-30749-18

05/07/2023

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco

Acarbose

EP 9.0

CKD Bio Corporation

292, Sinwon-ro, Danwon-gu, Ansan- si, Gyeonggi-do, Republic of Korea.

KOREA

Doroclor 500 mg

VD-30750-18

05/07/2023

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco

Cefaclor monohydrat

USP 38

Lupin Limited

Unit-1, 198-202 New Industrial Area No.2, Mandideep - 462046, District: Raisen [M.P], India

India

Dotrim 400mg/ 80mg

VD-30751-18

05/07/2023

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco

Sulfamethoxazole

BP 2014

Virchow Laboratories Limited.

Plot No. 4 to 10, S.V. Co-op, Industrial Estate, IDA, Jeedimetla, Hyderabad - 500 055, India

India

Dotrim 400mg/ 80mg

VD-30751-18

05/07/2023

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco

Trimethoprim

BP 2014

Shouguang Fukang Pharmaceutical Co., Ltd.

North East of Dongwaihuan Road, Dongcheng Industrial Area, Shouguang City, Shandong Province, P.R. of China

China

Palexus 5 mg

VD-30754-18

05/07/2023

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco

Imidapril hydrocloride

NSX

SMS Pharmaceuticals Ltd.

Unit-II, Plot No. 24 & 24B and 36 & 37 S.V. Co-Operative Industrial Estate, Bachupally, Ranga Reddy District - 500 090 Andhra Pradesh, India

India

Prednison 5 mg

VD-30755-18

05/07/2023

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco

Prednisone

USP 38

Henan Lihua Pharmaceutical Co., Ltd.

Middle of Huanghe Street, Anyang Hi- Tech Industry Development Zone, Henan, China

CHINA

Fortamox 375 mg

VD-30752-18

05/07/2023

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco

Amoxicillin trihydrate (compacted)

EP 8.0

DSM Sinochem Pharmaceuticals India Pvt. Ltd.

Bhai Mohan Singh Nagar, Toansa, Distt.SBS Nagar (Nawanshahr), Punjab 144 533 India

India

Fortamox 375 mg

VD-30752-18

05/07/2023

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco

Sulbactam pivoxil

NSX

Zhuhai United Laboratories Co., Ltd

Sanzao Science & Technology Park, National Hi-Tech Zone, Zhuhai Guangdong, China

China

Fortamox 750 mg

VD-30753-18

05/07/2023

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco

Amoxicillin trihydrate (compacted)

BP 2017

DSM Sinochem Pharmaceuticals India Pvt. Ltd.

Bhai Mohan Singh Nagar, Toansa, Distt. SBS Nagar (Nawanshahr), Punjab 144 533, India

India

Fortamox 750 mg

VD-30753-18

05/07/2023

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco

Sulbactam pivoxil

NSX

Zhuhai United Laboratories Co., Ltd

Sanzao Science & Technology Park, National Hi-Tech Zone, Zhuhai Guangdong, China

China

Lotugyl Dental

VD-30756-18

05/07/2023

Cty CP Liên doanh DP Medipharco tenamyd BR s.r.l

Clorhexidin gluconat 20% (Solution)

DĐVNIV

R.N. Laboratories PVT.LTD

Plot No1 & 86, Sursez, Diamond Park, Sachin, Surat, Gujarat, India.

India

Lotusone

VD-30757-18

05/07/2023

Cty CP Liên doanh DP Medipharco tenamyd BR s.r.l

Betamethason dipropionat

USP 38

Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd

No. 1 Xianyao Road - Xianju , Zhejiang, China.

China

Magnesi B6

VD-30758-18

05/07/2023

Cty CP Liên doanh DP Medipharco tenamyd BR s.r.l

Pyridoxin hydroclorid

DĐVN IV

Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co.Ltd,China.

Le,anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, China.

China

Mediclophencid -H

VD-30759-18

05/07/2023

Cty CP Liên doanh DP Medipharco tenamyd BR s.r.l

Hydrocortison acetat

EP7.0

Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co., Ltd

No. 19, Xin Ye 9th Street, West Area of Tianjin Economic- Technological Development Area, Tianjin 300462, China

China

Mouthpaste

VD-30760-18

05/07/2023

Cty CP Liên doanh DP Medipharco tenamyd BR s.r.l

Triamcinolon acetonid

USP 38

Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co., Ltd

No. 19, Xin Ye 9th Street, West Area of Tianjin Economic- Technological Development Area, Tianjin 300462,

China

Tenadinir

VD-30761-18

05/07/2023

Cty CP Liên doanh DP Medipharco tenamyd BR s.r.l

Cefdinir

USP 38

Nectar Lifesciences Ltd-India

SCO 38-39, Sector 9d, Chandigarh 160009, India

India

Bluemint

VD-30863-18

05/07/2023

Công Ty TNHH Phil Inter Pharma

L-cystine

EP 8

Shijiazhuang Shixing Amino Acid Co., Ltd

Jiacun Indu. Zone, Gaocheng City, Hebei

China

Philfuroxim

VD-30866-18

05/07/2023

Công Ty TNHH Phil Inter Pharma

Cefuroxim

USP 40

Zhejiang Yongning Pharmaceutical Co.,Ltd

No. 4, Meihuajing Road, Huangyan District, Taizhou City, Zhejiang Province, China

China

Daiclo

VD-30865-18

05/07/2023

Công Ty TNHH Phil Inter Pharma

Clonixin lysinate

KPC 2012

Daehe Biopharma Co., Ltd.

Hyeomnyeok-ro 150, Siheung city, Gyeonggi-do

Korea

Cgovir

QLĐB-712-18

18/07/2021

Công ty TNHH Sinh Dược phẩm Hera

Sofosbuvir

NSX

Ruyuan Hec Pharm Co., Ltd

Xiaba Development Zone, Ruyuan County, Shaoguan City, Guangdong Province, PR China

China

Soledivir

QLĐB-713-18

18/07/2021

Công ty TNHH Sinh Dược phẩm Hera

Sofosbuvir

NSX

Ruyuan Hec Pharm Co., Ltd

Xiaba Development Zone, Ruyuan County, Shaoguan City, Guangdong Province, PR China

China

Soledivir

QLĐB-713-18

18/07/2021

Công ty TNHH Sinh Dược phẩm Hera

Ledipasvir Mono- acetone

NSX

Ruyuan Hec Pharm Co., Ltd

Xiaba Development Zone, Ruyuan County, Shaoguan City, Guangdong Province, PR China

China

Efava

QLĐB-701-18

05/07/2021

Công ty TNHH Sinh Dược phẩm Hera

Emtricitabine

NSX

Aurobindo Pharma Limited

Unit-XI, Survey No. 61 to 66, IDA, Pydibhimavaram 532409, Ranasthalam Mandal, Srikakulam Dist, A.P, India

India

Bidovidine

VD-30915-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Bidopharma USA - Chi nhánh Long An

Povidon-iod

USP 38

Adani Pharmachem Pvt. Ltd.

Plot No. 2729 to 2731, Road-I 1, Lodhika G.I.D.C., Village: -Metoda, Tal. Lodhika, Dist. Rajkot-360021, India

India

Trangusa AAA (fort)

VD-30916-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Bidopharma USA - Chi nhánh Long An

Dexamethason acetat

DĐVN IV

Zhejiang Xianju Pharmaceutial Co., Ltd

No. 1 Xianyao Road, xianju, Zhejiang, China

China

Ampicillin 0,5 g

VD-30397-18

05/07/2023

Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương.

Ampicillin sodium (sterile)

EP 9

Sterile India Pvt. Ltd.

- Địa chỉ trên GMP: Plot No.100, Sector- 56, Phase-IV, HSIIDC, Kundli District Sonepat (Haryana), India.

- Địa chỉ trên phiếu kiểm nghiệm: Plot No - 100, Sec-56, Phase-IV, HSIIDC, Kundli, Sonepat - 131028 Haryana

India

Ampicillin 0,5 g

VD-30397-18

05/07/2023

Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương.

Ampicillin sodium (sterile)

EP 9

Zhuhai United Laboratories Co., Ltd.

No. 2428, Anji Road, Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai, Guangdong 519040, P.R. China.

China

Imexime 100

VD-30398-18

05/07/2023

Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương.

Cefixime trihydrate

USP 39

Covalent Laboratories Private Limited

Sy No. 374, Gundla Machanoor Village, Hathnoor Mandal, Medak District, Telangana State, India.

India

Imexime 200

VD-30399-18

05/07/2023

Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương.

Cefixime trihydrate

USP 39

Covalent Laboratories Private Limited

Sy No. 374, Gundla Machanoor Village, Hathnoor Mandal, Medak District, Telangana State, India.

India

Opxil 500 mg

VD-30400-18

05/07/2023

Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương.

Cephalexin monohydrate

EP 8.8

DSM Sinochem Pharmaceuticals Spain, S.A.

- Địa chỉ trên GMP: Pol. Ind. Urvasa, c/ Ripollès, 2 08130 Santa Perpétua De Mogoda (Barcelona), Spain

- Địa chỉ trên COA: Calle Ripolles 2, Poligono Industrial Urvasa, Sta Perpetua de Mogoda, 08130 Barcelona, Spain

Spain

Mexcold 100

VD-30401-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm

Paracetamol

BP 2014

Anqiu Lu’an Pharmaceutical Co., Ltd.

No 35, Weixu North Road, Anqiu City, Shandong Province, China

China

Mexcold Plus

VD-30402-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm

Paracetamol

BP 2014

Mallinckrodt Inc

8801 Capital Boulevard, Raleigh, NC 27616 USA

USA

Mexcold Plus

VD-30402-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm

Caffeine

BP 2013

SHANDONG XINHUA PHARMACEUTICA L CO., LTD

14 Dongyi Road, Zhangdian District, Zibo, Shandong Province, China

China

Paracetamol 500 mg

VD-30403-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm

Paracetamol

BP 2016

Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 368, Jianshe Street, Hengshui City, Hebei 053000, China

China

Pharmox 200

VD-30404-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm

Amoxicillin trihydrate (powder)

EP 8

DSM Sinochem Pharmaceuticals India Pvt. Ltd.

Bhai Mohan Singh Nagar, Distt. Nawanshahr, Punjab 144 533, India.

India

Sunigam 300

VD-30405-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm

Tiaprofenic acid

BP 2013

ERREGIERRE S.p.A

Via Francesco Baracca, 19 - 24060 San Paolo D’Argon (BG), Italy

Italy

Tinforova 3 M.I.U

VD-30371-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

Spiramycin

EP 8.0

Topfond pharmaceutical Co.,Ltd

No.1199 Jiaotong road, Yicheng District Zhumadian, Henan Province, China.

China

Tinfotol 480

VD-30372-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

Sulfamethoxazole

BP 2014

Shouguang Fukang Pharmaceutical Co., Ltd

North-East of Dongwaihuan Road, Dongcheng Industrial Area, Shouguang City, 262700, Shandon Province, P.R. of China

China

Tinfotol 480

VD-30372-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

Trimethoprim

BP 2014

Shouguang Fukang Pharmaceutical Co., Ltd

North-East of Dongwaihuan Road, Dongcheng Industrial Area, Shouguang City, 262700, Shandon Province, P.R. of China

China

Befadol Extra

VD-30768-18

05/07/2023

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Paracetamol

BP 2013

Anqiu Lu’an Pharmaceutical Co.,Ltd

No.35, Weixu north road, Anqiu city Shandong pronvince, China

China

Befadol Extra

VD-30768-18

05/07/2023

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Caffeine anhydrous

BP 2013

Aarti Industries Limited

K-17/18/19. M.I.D.C., Tarapur, Dist. Thane - 401 506

India

Betamineo

VD-30769-18

05/07/2023

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Dexchlorpheniramine maleate

BP 2016

Supriya Lifescience Ltd

A 5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C, Tal.-Khed, Dist. -Ratnagiri, 415 722, Maharashtra, India

India

Betamineo

VD-30769-18

05/07/2023

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Betamethasone

USP 37

Hunan Yuxin Pharmaceutical Co.,Ltd

Longxutang, Shaoyang City, 422001, Hunan Provice, China

China

Deséafer 500

VD-30770-18

05/07/2023

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Deferasirox

NSX

Optimus Drugs Private Limited.

1-2-11/1, Above SBI Bank, Street No: 2, Kakatiya Nagar, Habsiguda, Hyderabad-500007, Telangana

India

Fentimeyer 1000

VD-30771-18

05/07/2023

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Fenticonazole nitrate

EP 8

OM Pharmaceutical Industries

T-130, MIDC, Tarapur, Boisar, Dist.- Palghar, Maharashtra- 401506, India

India

Latyz

VD-30772-18

05/07/2023

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Lamivudine

USP 38

Hetero Labs Limited (Unit-IX)

Plot No.2, Hetero infrastructure Ltd.- SEZ, N.Narasapuram (Vill.), Nakkapally (Mandal), Visakhapatnam (Dist)- 531081, A.P.

India

Meloxicam

VD-30773-18

05/07/2023

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Meloxicam

BP 2016

Technodrugs & Intermediates Pvt. Ltd

11-2/B, Ghanshyam industrial estate, Off Veera Desai Road, Andheri (W), Mumbai- 53,

India

Meyercosid 4

VD-30775-18

05/07/2023

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Thiocolchicosid

IP 2014

Vital Laboratories Pvt. Ltd

Plant No 1710 & A 1/2208, GIDC Estate, Phase III, Vapi-396 195 Gujarat

India

Meyercosid 8

VD-30776-18

05/07/2023

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Thiocolchicosid

IP 2010

Vital Laboratories Pvt. Ltd

Plant No 1710 & A 1/2208, GIDC Estate, Phase III, Vapi-396 195 Gujarat

India

Meyerdefen

VD-30777-18

05/07/2023

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Dexibuprofen

NSX

Hubei Biocause Heilen Pharmaceutical Co., Ltd

122 Yangwan Road, Jingmen City, Hubei Province, 448000

China

Meyerfast

VD-30778-18

05/07/2023

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Fexofenadine hydrochloride

USP 38

Virupaksha Organics Limited

Survey No.10, Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, Medak Dist.-502 319, Andhra Pradesh

India

Meyerfex

VD-30779-18

05/07/2023

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Fexofenadine hydrochloride

USP 38

Virupaksha Organics Limited

Survey No.10, Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, Medak Dist.- 502 319, Andhra Pradesh

India

Meyermazol 100

VD-30781-18

05/07/2023

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Clotrimazole

USP 36

Changzhou Yabang Pharmaceutical Co., Ltd

Changliang Road No.6, Jintan, Changzhou, Jiangsu, P. R. China, 213200

China

Meyerolac 200

VD-30782-18

05/07/2023

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Etodolac

USP 38

Zhejiang Chiral Medicine Chemicals Co., Ltd

Nanyang Economy Development Zone, Xiaoshan, Hangzhou, Zhejiang, China

China

Meyeroscal

VD-30783-18

05/07/2023

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Tricalcium phosphate

USP 38

Reephos Chemical Co., Ltd

No.69-45 South Julong Road, Xinpu Lianyungang, Jiangsu, China

China

Meyeroxofen

VD-30784-18

05/07/2023

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Loxoprofen sodium hydrate

JP XVI

Weihai Disu Pharmaceutical Co.,Ltd

No.55 Qilu Road, Economic & Technological. Development Zone, Weihai, Shandong

China

Meyersapride 5

VD-30769-18

05/07/2023

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Mosapride citrate dihydrate

JP XVI& NSX

Symed Labs Limited (Unit-II)

8-2-293/174/3, Beside BN Reddy colony, Road No. 14, Banjara Hills, Hyderabad-34 Telangana

India

Paracetamol Meyer-BPC

VD-30786-18

05/07/2023

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Paracetamol

BP 2013

Anqiu Lu’an Pharmaceutical Co.,Ltd

No.35, Weixu north road, Anqiu city, Shandong pronvince,

China

Pizin-AM

VD-30787-18

05/07/2023

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Piracetam

BP 2013

Northeast Pharmaceutical Group Co., Ltd

No. 37 Zhonggong North Street, Tiexi District, Shenyang, P.R.

China

Pizin-AM

VD-30787-18

05/07/2023

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Cinnarizin

BP 2013

Rakshit Drugs Pvt. Ltd

425/3RT, Door No. 7- 1-621/328, Sanjeeva Reddy Nagar, Hyderabad-500 038, A.P.,India

India

Sodilena 200

VD-30788-18

05/07/2023

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Amisulpride

BP 2013

Optimus Drugs (P) Limited

1-2-11/1, Above SBI Bank, St. No. 2, Kakatiya Nagar, Habsiguda, Hyderabad - 500007

India

Touxirup

VD-30789-18

05/07/2023

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Dextromethorphan hydrobromide

USP 37

Wockhardt Limited

Plot No. 138, GIDC Estate, Ankleshwar - 393 002. Dist. Bharuch, Gujarat, India

India

Touxirup

VD-30789-18

05/07/2023

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Chlorpheniramine maleate

USP 37

Supriya Lifescience Ltd

A-5/2, Lote Parshuram Industrial Area, MIDC, Taluka-Khed, Dist. Ratnagiri - 415722, Maharashtra,

India

Touxirup

VD-30789-18

05/07/2023

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Guaifenesin

USP 37

Delta Synthetic Co., Ltd

15, Minsheng St., Tucheng Dist., New Taipei City 23679, Taiwan (R.O.C.)

Taiwan

Violevo

VD-30790-18

05/07/2023

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Levocetirizin dihydroclorid

NSX

Metrochem Api Private Limited

Flat No. 302, Bhanu Enclave, Sunder Nagar, Erragadda, Hyderadda, Hyderabad-500 038.AP.

India

Biviclopi 75

VD-30208-18

05/07/2023

Công ty cổ phần BV Pharma

Clopidogrel bisulfat

USP 36

Aarti Drugs Limited

Mahendra Industrial Estate, Ground Floor, Road No 29, Plot No 109-D, Sion (East), Mumbai-400 022.

India

Bixofen 60

VD-30211-18

05/07/2023

Công ty cổ phần BV Pharma

Fexofenadin hydroclorid

USP 38

Alekhya Drugs Pvt. Ltd

Plot no: 145-150, 153 & 154A, IDA Kondapally, Ibrahimpatnam (M), Krishna Dist, A.P.- 521 228.

India

Urselon

VD-30215-18

05/07/2023

Công ty cổ phần BV Pharma

Methylprednisolone

USP 36

Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co., Ltd.

No. 109 Bawei Road, Hedong District Tianjin, TNJ 300462, china

China

Alchysin 4200

VD-30207-18

05/07/2023

Công ty cổ phần BV Pharma

Chymotrypsin

USP 39

Shanghai Linzyme Biosciences Ltd.

688-10, Minshen Rd, Xinqiao, Songjiang Shanghai 201612, China

China

Lamzidocom

VD-30906-18

05/07/2023

Công ty cổ phần BV Pharma

Lamivudin

USP 36

Anhui Biochem United Pharmaceutical Co., Ltd

No. 108 Shahe Road, Taihe, Anhui, China

China

Gastsus

VD-30213-18

05/07/2023

Công ty cổ phần BV Pharma

Oxetacain (oxethazain)

BP 2014

Sun Pharma

Sathammai Village, Karunkuzhi Post, Madhuranthagam TK Kancheepuram District, Tamil Nadu- 603 303, India

India

Gastsus

VD-30213-18

05/07/2023

Công ty cổ phần BV Pharma

Aluminium hydroxyd dry gel

USP 38

Nitika Pharmaceutical Specialities Pvt. Ltd.

85, Wanjra Layout Pilli Nadi, Industrial Area, Kamptee Road, Nagpur 440026, Maharashtra, India.

India

Gastsus

VD-30213-18

05/07/2023

Công ty cổ phần BV Pharma

Magnesi hydroxyd

USP 38

Nitika Pharmaceutical Specialities Pvt. Ltd.

85, Wanjra Layout Pilli Nadi, Industrial Area, Kamptee Road, Nagpur 440026, Maharashtra, India.

India

Bivigas

VD-30209-18

05/07/2023

Công ty cổ phần BV Pharma

Sucralfat

USP 39

Northeast Pharmaceutical Group Co., Ltd.

No 29 Shenxiliu Dong Road, Economic Technological Development District, Shenyang, PR China.

China

Effpadol sủi

VD-30308-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Bắc Ninh

Paracetamol

USP 36

Mallinckrodt Inc

8801 Capital Boulevard, Raleigh NC 27616 USA

USA

Redflox 500

VD-30309-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Bắc Ninh

Levofloxacin

USP 38

Shang dong Luoxin Pharma Group Hengzin Phar Co. Ltd

West side of Yanbi Road, Economic Development zone, Firxian, Linyi, Shandong, P.R.China

China

Franlucat 5 mg

VD-30699-18

05/07/2023

Công ty cổ phần liên doanh dược phẩm Éloge France Việt Nam

Montelukast sodium

USP 38

Morepen Laboratories Limited

Village Masulkhana, Parwanoo, Distt. Solan, (H.P.) India 173220

India

Franroxil 250

VD-30700-18

05/07/2023

Công ty cổ phần liên doanh dược phẩm Éloge France Việt Nam

Cefadroxil monohydrat

USP 38

DSM Sinochem Pharmaceuticals

Calle Ripollés, 2, Polígono Industrial Urvasa, 08130 Santa Perpétua de Mogoda, Barcelona, Spain

Spain

Betawtodex

VD-30762-18

05/07/2023

Công ty Dược Phẩm và Thương Mại Phương Đông-(TNHH)

Betamethason

USP38

Zhejiang Xinanju Pharmacetical co.,Ltd

No.1 Xianyao Road, Xianju, Zhejiang, China

China

Gaswin 500

VD-30763-18

05/07/2023

Công ty Dược Phẩm và Thương Mại Phương Đông-(TNHH)

Paracetamol

BP 2014

Anqiu Lu’an Pharmacetical co.,Ltd

No.35, Weixu North Road, Anqiu, Shangdong China

China

Gmdiacetyl 20

VD-30764-18

05/07/2023

Công ty Dược Phẩm và Thương Mại Phương Đông-(TNHH)

Tenoxicam

EP 7.0

Nantong Jinghua Pharmacetical Co.,Ltd

43 Yaogang Road, Nantong Jiangsu China

China

Lodegald-Urso

VD-30765-18

05/07/2023

Công ty Dược Phẩm và Thương Mại Phương Đông-(TNHH)

Acid Ursodeoxycholic

EP8

Suzhou Tianlu Bio- pharmacetical Co.,Ltd

1128 YinZhong South Road, Wuzhong Economic Development Zone, Suzhou 215124, China

China

Fenxicam - M

VD-30744-18

05/07/2023

Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên

Meloxicam

BP 2014

Technodrugs & Intermediates Pvt. Ltd

11/II B, Ganshyam Industrial Estate, Off Veera Desai Road, Behind Fun Republic, Andheri (W), Mumbai - 400053

India

Samaca

VD-30745-18

05/07/2023

Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên

Natri hyaluronat (Sodium Hyaluronate)

BP 2017

Bloomage Freda Biopharm Co.,Ltd

No.678 Tianchen ST., High - Tech Development Zone, Jinan, China 250101

China

ROSUVASTA TIN 5-US

VD-30319-18

05/07/2023

Công ty TNHH US Pharma USA

Rosuvastatin calcium

NSX

Morepen Laboratories Limited

4th Floor, Antriksh Bhawan, 22 K.G. Marg, New Delhi - 110001, India

India

ALPHATAB

VD-30886-18

05/07/2023

Công ty TNHH US Pharma USA

AlphaChymotrysin

USP 38

Ningbo Lizyme Biosciences Co, Ltd.

8 Xinshun, Rd, Xiaocao’e Town, Xuyao, Zhejing, China

China

BETAHISTINE -US 8mg

VD-30887-18

05/07/2023

Công ty TNHH US Pharma USA

Betahistine dihydrochloride

USP 38

Hangzhou Starshine Pharmaceutical Co., LTD

10/F, Tianyuan Building, No.508 Wensan Road, Hangzhou, China, 310006

China

CADIFAST 180

VD-30888-18

05/07/2023

Công ty TNHH US Pharma USA

Fexofenadine hydrochloride

USP 34

Ra Chem Pharma Limited - Muktyala

145 To 150, Ida - Kondapalli, Ibrahimpatnam (Mandal), Krishna (Dist)- India

India

CADIGESIC 650MG

VD-30889-18

05/07/2023

Công ty TNHH US Pharma USA

Paracetamol

BP 2014

Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd, Trung Quốc

368, Jianshe Street, Hengshui city, Hebei Province, 053000 P.R. China.

China

CADINESIN

VD-30890-18

05/07/2023

Công ty TNHH US Pharma USA

Mephenesin

TCNSX

Synthokem Labs Private Limited (Unit - II)

Địa chỉ văn phòng: P.B. No.1911, B-5, Industrial Estate, Sanathnagar, Hyderabad - 500 018, India

India

CAPLEXIB 200

VD-30891-18

05/07/2023

Công ty TNHH US Pharma USA

Celecoxib

USP 38

Kekule Pharma Limited

MIA, Khazipally, Jinnaram Mandal, Medak - 502 319, T.S, India

India

CEDOKIDS 30

VD-30892-18

05/07/2023

Công ty TNHH US Pharma USA

Racecadotril

Ph.Eur 8.0

Rampex Labs PVT. Ltd

Plot No.34-C, J.N.Pharma city, Parawada, Visakhapatnam 531019. A.P, India

India

GLIMEPIRID 2-US

VD-30893-18

05/07/2023

Công ty TNHH US Pharma USA

Glimepirid

USP 38

Prudence Pharma Chem

Plot No. 7407, G.I.D.C. Estate, Ankleshwar - 393002. Gujarat, India

India

GLIMEPIRID 4-US

VD-30894-18

05/07/2023

Công ty TNHH US Pharma USA

Glimepirid

USP 38

Prudence Pharma Chem

Plot No. 7407, G.I.D.C. Estate, Ankleshwar - 393002. Gujarat, India

India

LEVOCETIRIZ IN-US

VD-30895-18

05/07/2023

Công ty TNHH US Pharma USA

Levocetirizin dihydrocloride

NSX

Maps Laboratories Private Limited.

Plot No 38, Rafaleshwar G.I.D.C., NH8-A, National, At. Jambudia, Tal.-Morbi, Dist-Rajkot- 363642 (Gujarat)

India

LYTOIN

VD-30898-18

05/07/2023

Công ty TNHH US Pharma USA

Guaifenesin

USP 38

Gennex Laboratories Limited

Survey No.133, IDA, Bollaram, Jinnaram Mandal, Medak District - 502 325, Telangana,

India

TOPDOLAC 40

VD-30899-18

05/07/2023

Công ty TNHH US Pharma USA

Etodolac

USP 40

Kreative Organics Private Limited

D-123, Phrase - III, IDA, Jeedimatla, Hyderabad - 500 055, India

India

TOPGALIN 75

VD-30900-18

05/07/2023

Công ty TNHH US Pharma USA

Pregabalin

NSX

Maps Laboratories Private Limited.

Plot No. 38, Rafaleshwar G.I.D.C., 8-A, National highway, At. Jambudia, Tal.-Morbi, Dist - Rạjkot - 363 642, Gujarat, India.

India

USAPRED

VD-30901-18

05/07/2023

Công ty TNHH US Pharma USA

Prednison

USP 38

Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co., Ltd

109 Ba Wei Road, hedong District, Tianjin, China

China

USAPRIL 20

VD-30902-18

05/07/2023

Công ty TNHH US Pharma USA

Enalapril maleate

USP 38

Zhejiang Changming Pharmaceutical Co., Ltd

No1, Badu Road, Tiantai Industrial Park, Tiantai Zhejiang, China

China

USCLOVIR 800

VD-30903-18

05/07/2023

Công ty TNHH US Pharma USA

Acyclovir

USP 38

Zhejiang Charioteer Pharmaceutical Co., Ltd

Tongyuanxi, Dazhan, Xianju, Zhejiang Province, 317321, P.R. China.

China

USRIZIN

VD-30904-18

05/07/2023

Công ty TNHH US Pharma USA

Cetirizin 2HCl

EP 8.0

Sreekara Organics

Plot No.159/A, S.V.Co-op. Ind. Estate, IDA Bollaram, Jinnaram Mdl., Medak Dist. -502 325.A.P. India

India

XOROF

VD-30905-18

05/07/2023

Công ty TNHH US Pharma USA

Loxoprofen sodium hydrate

JP 16

SCI Pharmtech, INC

186-2, Hai-Hu- Tsun, Lu-Chu- Hsiang, Taoyuan, Taiwan 338

Taiwan

Haxium 40

VD-30250-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - Chi nhánh nhà máy dược phẩm DHG tại Hậu Giang

Esomeprazole magnesi trihydrat enteric coated pellets 22,5% w/w

NSX

PRECISE CHEMIPHARMA PVT. LTD.

Regd.

Office: 108, Malwa, Patanwala Ind. Estate, L.B.S. Marg, Ghatkoper (W), Mumbai - 400 086 (India). Work: Gut No. 215/1 & 215/2, Khatwad Phata, At. Post - Talegaon, Tal - Dindori, Dist - Nashik - 422 202, Maharashtra,

India

Coperil 5

VD-30856-18

05/07/2023

Công ty TNHH MTV Dược Phẩm DHG

Perindopril arginine

NSX

Apotex Pharmachem India Pvt.Ltd.

Plot No.1A, Bommasandra Industrial Area, 4th Phase, Bommasandra Industrial Estate (Post Office), Bangalore -560 099

India

Expas Forte

VD-30857-18

05/07/2023

Công ty TNHH MTV Dược Phẩm DHG

Drotaverin hydroclorid

NSX

Zhejiang Apeloa Kangyu Pharmaceutical Co., Ltd.

333, Jiangnan Road, Hengdian, Dongyang, Zhejiang 322118, China.

China

Hagimox 500 Caplet

VD-30858-18

05/07/2023

Công ty TNHH MTV Dược Phẩm DHG

Amoxicilin trihydrat

BP 2015

DSM Sinochem Pharmaceuticals India Pvt. Ltd.

Bhai Mohan Singh Nagar, Toansa, Distt. Nawanshahr, Punjab 144 533, India.

India

Lipvar 10

VD-30859-18

05/07/2023

Công ty TNHH MTV Dược Phẩm DHG

Atorvastatin calcium

USP 38

DSM Sinochem Pharmaceuticals India Privated Limited

Bhai Mohan Singh Nagar, Toansa, Distt. Nawanshahr - 144 533, Punjab,

India

Dacolfort

VD-30231-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược Danapha

Diosmin: Hesperidin (9:1)

NSX

Hunan Yuantong Pharmaceutical Co., Ltd

Yonglong Road, National biological base, Liuyang Biomedical Park, Changsha, Hunan Province, 410 329, China

China

Citalopram 10 mg

VD-30229-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược Danapha

Citalopram hydrobromide

USP 38

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., ltd.

Xunqiao, Linhai Zhejiang 317024, China

China

Citalopram 20 mg

VD-30230-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược Danapha

Citalopram hydrobromide

USP 38

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., ltd.

Xunqiao, Linhai Zhejiang 317024, China

China

Damipid

VD-30232-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược Danapha

Rebamipid

JP XVI

Jiangxi Synergy Pharmaceutical Co., Ltd.

Jiangxi Fengxin Industrial Park, Fenxin 330700, Jiangxi Province, P.R.China

China

Danapha- Natrex 50

VD-30233-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược Danapha

Naltrexone hydrochloride

EP 7

Siegfried Ltd

Untere Bruehlstrasse 4, 4800 Zofingen, Switzerland

Switzerland

Dibulaxan

VD-30234-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược Danapha

Paracetamol

BP 2015

Anquiu Luan Pharmaceutical Co., Ltd.

No.35, Weixu North Road, Anqiu City, Shandong Province, China

China

Dibulaxan

VD-30234-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược Danapha

Ibuprofen

EP 8

BASF

Highway 77 South, Bishop, TX, USA

USA

Etocox 200

VD-30235-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược Danapha

Etodolac

USP 38

Zhejiang Chiral Medicine Chemicals Co., Ltd

Nanyang Economy Development Zone, Xiaoshan, Hangzhou, Zhejiang, China

China

Etocox 200

VD-30235-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược Danapha

Etodolac

USP 38

Kreative Organics Pvt, Ltd.

D-123, Phase-III, IDA, Jeedimetla, Hyderabad-500 055, Telangana State, India

India

Neuropyl 800

VD-30236-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược Danapha

Piracetam

EP 7

Jiangxi YueHua Pharmaceutical Co., Ltd

No.58, Changxi Road, Jingdezhen City, Jiangxi Province, China

China

Ống hít sao vàng

VD-30237-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược Danapha

Menthol

EP 7

Sharp global limited

F-76 C&D INdustrial area phase-1 Bhiwadi 301019 (Dist. Alwar), Rajasthan, India

India

Ống hít sao vàng

VD-30237-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược Danapha

Camphor

DAB-6

Fujian Green Pine Co., ltd

Huiyao Industrial Park Jianyang, Fujian, China

China

Primaquin

VD-30238-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược Danapha

Primaquine phosphate

BP 2014

Ipca Laboratories Limited

89A-B/90/91, Industrial Estate, Pologround, Indore- 452003, India

India

PVP-Iodine 10%

VD-30239-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược Danapha

Povidone iodine

BP 2013

Basf

25 Middlesex/Essex, Turnpike, Iselin, NJ 08830-0770, USA

USA

Maxxflame- B10

VD-30290-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Baclofen

USP 38

Iffect Chemphar Co., Ltd.

Suite A2, 15/F Hillier Comm Bldg, 65-67 Bonham Strand East, Sheung Wan, Hong Kong, P.R. China

China

Maxxflame- B20

VD-30291-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Baclofen

USP 38

Iffect Chemphar Co., Ltd.

Suite A2, 15/F Hillier Comm Bldg, 65-67 Bonham Strand East, Sheung Wan, Hong Kong, P.R. China

China

Maxxhepa urso 250

VD-30292-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Ursodeoxycholic acid

EP 8.0

Iffect Chemphar Co., Ltd.

Fanyang, Sanjie Economic zone, Shengzhou, Zhejiang, China

China

Maxxneuro-DZ 5

VD-30293-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Donepezil hydrochloride

USP 38

Nosch Labs Private Limited

Unit-II, Sy No.14, Gaddapotharam Village, IDA, Kazipally, Jinnaram (Mandal), Medak District, Telangana, India

India

Maxxneuro- MZ 30

VD-30294-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Mirtazapine

EP 8.0

Neuland Laboratories Limited

Unit-I, Sy.No.347, 473, 474, 490/2 Bonthapalli Village, Veerabhadraswamy Temple Road, Jinnaram Mandal, Medak District, Telagana State, India.

India

SovaAPC

QLĐB-711-18

18/07/2021

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Sofosbuvir

NSX

Ruyuan Hec Pharm Co., Ltd

Xiaba Development Zone, Ruyuan County, Shaoguan City, Guangdong Province, P.R. China

China

Aluminium Phosphat gel

VD-30328-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Aluminium phosphat gel

USP 38

Vasundhara Rasayans Ltd.

C-104, MIDC, Mahad, Raigad, Maharashtra, India.

India

Glimepiride 2

VD-30329-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Glimepiride

BP 2016

Abhilasha Pharma Pvt. Ltd

Plot No. 1408,1409, GIDC, Ankleshwar, Gujarat, India

India

Losartan 25

VD-30330-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Losartan potassium

USP 38

Vasudha Pharma Chem Limited Co.,

Plot No. 79, Jawaharlal Nehru Pharma City, Parawada, Vishakhapatnam, Andhra Pradesh, India

India

Panalgan

VD-30332-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Paracetamol

USP 38

Mallinckrodt Inc.

8801, Capital Boulevard, Raleigh, NC 27616, USA.

USA

Panalgan

VD-30332-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Paracetamol

USP 38

Granules India Limited

Office: 2nd Floor, 3rd Block, My Home Hub, Madhapur, Hyderabad, India. Manufacturing site: H.No. 6-5 & 6-11, Temple Road, Bonthapally, Medak Dist. 502 313, Andhra Pradesh.

India

Panalgan

VD-30333-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Paracetamol

USP 38

Mallinckrodt Inc.

8801, Capital Boulevard, Raleigh, NC 27616, USA.

USA

Panalgan

VD-30333-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Paracetamol

USP 38

Granules India Limited

Office: 2nd Floor, 3rd Block, My Home Hub, Madhapur, Hyderabad, India. Manufacturing site: H.No. 6-5 & 6-11, Temple Road, Bonthapally, Medak Dist. 502 313, Andhra Pradesh.

India

Panalgan 325

VD-30334-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Paracetamol

BP 2014

Anqiu Lu'an Pharmaceutical Co. Ltd.

35, Weixu North Road, Anqiu City, Shangdong Province, China

China

Panalgan effer extra

VD-30335-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Paracetamol

USP 38

Mallinckrodt Inc.

8801, Capital Boulevard, Raleigh, NC 27616, USA.

USA

Panalgan effer extra

VD-30335-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Caffeine

BP 2016

Aarti Industries Limited

K_17/18/19, M.I.D.C, Tarapur, Dist. Thane, India

India

Panalgan Extra

VD-30336-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Paracetamol

BP 2016

Anqiu Lu'an Pharmaceutical Co. Ltd.

35, Weixu North Road, Anqiu City, Shangdong Province, China

China

Panalgan Extra

VD-30336-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Caffeine

BP 2016

Jilin Shulan Synthetic Pharmaceutical Co., Ltd.

No.2066, People’s main road, Shulan city, Jilin province, China

China

Atton

VD-30379-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Paracetamol

BP 2016

Hebei jiheng (group) Pharmaceutical co., LTD

No. 368 Jianshe streat, Hengshui city, Hebei Provine, China

China

Atton

VD-30379-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Chlorpheniramine maleate

BP 2016

Supriya Lifescience Ltd.

A-5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C., Taluka Khed, Dist. Ratnagiri 415722, Maharashtra State,

India

Calcitriol

VD-30380-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Calcitriol

BP 2016

Shreeji Pharma International

311, Atlantis Heights, Sarabhai Main Road, Vadiwadi, Vadodara - 390 007 Gujarat,

India

Cephalexin 500 mg

VD-30381-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Cephalexin

USP 38

Lupin Limited

198-202 New Industrial Area No. 2, Mandideep - 462046, District: Raisen [M.P] India

India

Diclofenac methyl

VD-30382-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Diclofenac sodium

BP 2016

Suzhou Ausun Chemical Co., Ltd.

No. 6 Jinshan Road Hi-Tech Industrial Development Zone, Suzhou, Jiangsu, China

China

Faskit

VD-30383-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Zinc gluconate

USP 38

Givaudan Lavirotte

56 Rue Paul Cazeneuve, 69008 Lyon, France

France

Fonroxil

VD-30384-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Cefadroxil

BP 2013

DSM Sinochem Phamrmaceuticals Spain, S.A.

c/ Ripollès, 2. Pol. Ind. Urvasa 08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA (BARCELONA),

Spain

Fonroxil 250

VD-30385-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Cefadroxil

BP 2016

DSM Sinochem Phamrmaceuticals Spain, S.A.

c/ Ripollès, 2. Pol. Ind. Urvasa 08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA (BARCELONA),

Spain

Hasulaxin 375mg

VD-30386-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Sultamicillin tosilate dihydrate

EP 9.0

Jiangxi Fushine Pharmaceutical Co. Ltd.

No.2, Yuli Industrial Zone, Changjiang District, Jingdezhen City, Jiangxi Province, China

China

ID-Arsolone 4

VD-30387-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Methylprednisolone

USP 38

Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co.,Ltd.

No.3 Donghai Fourth Avenue Duqiao Medical and Chemical Industry Zone Linhai, Zhejiang, China.

China

Levivina

VD-30388-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Vardenafil hydrocloride trihydrate

EP 9.0

Chempro Pharma Pvt. Ltd

Plot No. J-76, M.I.D.C. Tarapur, Boisar, Thane 401 506 Maharashtra State, India

India

Mezathin S

VD-30389-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

L-ornithine L- aspartate

NSX

Ningbo Haishuo Biotechnology Co,.Ltd

597 Wanglong Road, East City, Industrial Zone, Xiangshan, Ningbo, Zhejiang,

China

Mezaverin 120 mg

VD-30390-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Alverine citrate

EP 8.0

Yancheng ChemHome Chemical Co., Ltd

No.91 Kaifang Street, Yancheng, Jiangsu,

China

Moxilaf

VD-30391-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Povidone iodine

USP 36

Adani pharmachem private Ltd

Plot No.2729 to 2731, Road-1, Lodhika G.I.D.C., Metoda, Dist Rajkot, India

India

Newspiraz 750.000 I.U

VD-30392-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Spiramycin

EP 8.0

Topfond Pharmaceutical Co. Ltd

No. 1199, Jiaotong Road (West), Yicheng Distri ct, Zhumadian, Henan Province, China

China

Nikoramyl 5

VD-30393-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Nicorandil

BP 2013

Yashica Pharmaceuticals (P) Ltd.

No. 11/12, Shubham Apartment, Syndicate,Kalyan (W), Dist Thane 421 301.Maharashtra State, India

India

Pecrandil 10

VD-30394-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Nicorandil

BP 2013

Yashica Pharmaceuticals (P) Ltd.

No. 11/12, Shubham Apartment, Syndicate,Kalyan (W), Dist Thane 421 301.Maharashtra State, India

India

Rotundin 30mg

VD-30395-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Rotundine

CP 2005

Sichuan Province Yuxin Pharmaceutical Co., Ltd

No.51 West Section of Changjiang Road, Economical Development District (Southdistrict), Shifang City, Sichuan Province, China

China

Tradamadol

VD-30396-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Paracetamol

USP 38

Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., LTD

No. 368 Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province, 053000, P.R China

China

Zadonir

VD-30815-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Ceftibuten hydrate

JP XVI

Parabolic Drugs Limited

Village Sundhran, Derabassi, Distt. Mohali, Punjab, India

India

Zobisep

VD-30816-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Ceftibuten hydrate

JP XVI

Parabolic Drugs Limited

Village Sundhran, Derabassi, Distt. Mohali, Punjab, India

India

Aguzar 200

VD-30412-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Etodolac

USP 35

FAGRON, INC

2400 Pilot Knob Road - St. Paul, Minnesota 55120- USA

USA

Albevil Fort

VD-30413-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Ibuprofen

USP 38

BASF SOUTH EAST ASIA PTE LTD

33 Tuas Avenue 11 Singapore 038987

Singapore

Avoir 250

VD-30665-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Paracetamol

USP 32

ATABAY MARINA

Eskihisar, Darica, Istanbul, Turkey

Turkey

Bepromatol 10

VD-30414-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Bisoprolol Fumarate

USP 38

Arevipharma GmbH

Meißner Straße 35, D-01445 Radebeul , Germany

Germany

Calciferat 1250 mg/440IU

VD-30415-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Vitamin D3 (Colecalciferol)

EP 8.0

DSM Nutritional Products Ltd.

Site Sisseln, Hauptstrasse 4, CH- 4334 Sisseln, Switzerland

Switzerland

Calciferat 750mg/200IU

VD-30416-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Vitamin D3 (Colecalciferol)

EP 8.0

DSM Nutritional Products Ltd.

Site Sisseln, Hauptstrasse 4, CH- 4334 Sisseln, Switzerland

Switzerland

Ciheptal 800

VD-30417-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Piracetam

EP 8.0

Jingdezhen Kaimenzi Medicinal Chemistry Co., Ltd

No 58, ChangxiRoad, Jingdezhen City, China

China

Comcystin

VD-30418-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Bisoprolol fumarate

USP 38

Arevipharma GmbH

Meißner Str. 35, 01445 Radebeul, Germany

Germany

Comcystin

VD-30418-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Hydrochlorothiazide

USP 38

Changzhou Pharmaceutical Factory

No. 518, Laodong East Road, Changzhou, Jiangsu Province, PR China

China

Creutan 12.5

VD-30419-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Carvedilol

USP 38

INDO GULF GROUP

51/57, Dontad Street, 1st Floor, Off. No.11, Mumbai - 400 009

India

Devasco 5

VD-30431-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Benazepril hydrochloride

EP 8.0 + NSX

Rolabo Outsourcing, S.L.

Poligono Industrial Malpica Calle J, n° 3y 4 50016 Zaragoza, Spain

Spain

Dextro VK

VD-30803-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Dextromethorphan hydrobromid

USP 38

WOCKHARDT LIMITED

Plot No. 138, GIDC Estate, Ankleshwar- 393002, Dist. Bharuch, Gujarat, India

India

Dextro VK

VD-30803-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Guaifenesin

USP 38

Zhejian Haizhou Pharmaceutical Co.Ltd

Yanhai Industrial Zone, Linhai City, Zhejiang 317016, China

China

Fazuphen

VD-30804-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Fexofenadine hydrochloride

USP 37

Virupaksha Organics PVT.LTD

Survey No10, Gaddapotharam village, Jinnaram Mandal, Medak dist 502319, Jelangana, India.

India

Foribat 80

QLĐB-703-18

05/07/2021

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Febuxostat

NSX

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd

Xunqiao, Linhai, Zhejiang 317024, China

China

Gutized

VD-30420-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Loxoprofen sodium hydrate

JP XVI

Weihai Disu Pharmaceutical Co., Ltd

No.55 Qilu Road, Economic & Technological. Development Zone, Weihai, Shandong, China

China

Medi- Acyclovir 800

VD-30421-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Acyclovir

USP 38

Hangzhou Starshine Pharmaceutical Co., Ltd.

Wensan Road, Xihu Dist., Hangzhou, Zhejiang, China

China

Parterol 12

VD-30422-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Galantamine Hydrobromide

USP 40

AUROBINDO PHARMA LIMITED

Unit-XI, Sy.No.1/22,2/1 to5,6 to18, 61 to 69, Pydibhimavaram Village, Ranasthalam Mandal, Srikakulam District, Andhra Pradesh, India

India

Pasein 40

VD-30473-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Escin sodium

NSX

Teva Kutno S.A.

Henryka Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno, Poland

Poland

Rabedisun

VD-30423-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Rabeprazole Sodium

JP XVI

TAJ PHARMACEUTICA LS LIMITED

434, Laxmi Plaza, Laxmi Industrial Estate, New Link Road, Andheri (W), Mumbai - 400 053,

India

Rectiphlo

VD-30424-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Diosmin/Hesperidin 9:1

NSX

Hangzhou viwa Co., Ltd

Block B, 5F, Huanglong Hengli Mansion, No.5 Huanglong Road, 310007, Hangzhou,

China

Ritsu

VD-30425-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

L-Carnitine (Levocarnitine)

USP 38

NORTHEAST PHARMACEUTICA L GROUP CO., LTD.

Zhonggong Bel Street, Tiexi District, Shengyang, China

China

Rubpic 20

VD-30426-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Rosuvastatin calcium

NSX

YUHAN CHEMICAL INC

5BA-402 Shihwa Industrial Complex, 678-1 Sunggok- dong, Ansan-City, Kyunggi-do, Korea

Korea

Simloxyd

VD-30427-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Magnesium Hydroxide

USP 38

Nitika Pharmaceutical specialities PVT. Ltd

85, Pilli Nadi Industrial Area, Kamptee Road, Nagpur - 440026, Maharashtra, India

India

Simloxyd

VD-30427-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Dried Aluminum Hydroxide gel

USP 38

Nitika Pharmaceutical specialities PVT. Ltd

85, Pilli Nadi Industrial Area, Kamptee Road, Nagpur - 440026, Maharashtra, India

India

Simloxyd

VD-30427-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Simethicone

USP 38

Basildon Chemical company Limited

Kimber Road Abingdon Oxon OX14 1RZ United Kingdom

England

Tazoretin

VD-30474-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Adapalen

BP 2014

Nantong Desheng Chemical Co., Ltd.

14-203, Longxing Jiayuan, Huanghai Rd., Gangzha Dist., Nantong, Jiangsu, China

China

Tonsga

VD-30428-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Escitalopram oxalate

USP 40

Cadila Pharmaceuticals Limited

1389 Trasad Road, Dholka, Ahmedabad, In 387 810, India

India

Vilouric 40

QLĐB-704-18

05/07/2021

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Febuxostat

NSX

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd

Xungiao, Linhai, Zhejiang 317024, China

China

Vilouric 80

QLĐB-705-18

05/07/2021

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Febuxostat

NSX

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd

Xungiao, Linhai, Zhejiang 317024, China

China

Vitamin - 3B

VD-30429-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Vitamin B1 (Thiamine mononitrate)

BP 2011

Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd

Le’anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300, China

China

Vitamin - 3B

VD-30429-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride)

BP 2011

Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd

Le’anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300, China

China

Vitamin - 3B

VD-30429-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Vitamin B12 (Cyanocobalamin)

BP 2011

Heibei Huarong Pharmaceutical Co., Ltd

East Road, North 2nd Circle, Shijiazhuang, Hebei Province, China PC 050041

China

Xolisco

VD-30432-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Bezafibrate

BP 2013

Shijiazhuang Aopharm Medical Technology Co., Ltd

Room 3-2103, Wonder MallBussiness Square, No. 15 # Yuhua Road (west), Shijiazhuang, Hebei, China

China

Zegcatine 80

VD-30430-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Drotaverine hydrochloride

NSX

Zhejiang Apeloa Kangyu Pharmaceutical Co., Ltd.

333 Jiangnan Road, Hengdian, Dongyang, Zhejiang, 322118, China

China

Cefactum

VD-30475-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

Cefdinir

JP 17

Covalent Laboratories Private Limited

Survey No. 374, Gundla Machanoor Village, Hathnoor Mandal, Medak Dist - 502 296 Telangana. India

India

Edxor

VD-30476-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

Venlafaxin hydroclorid

USP 38

Aarti Industries Limited

Unit-IV, Plot No. E- 50, MIDC, Tarapur, Tal.-Palghar, Dist.- Thane, Pin-401 506. Maharashtra, India.

India

Fudaste 500mg

VD-30477-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

Cefadroxil monohydrat

USP 38

Aurobindo Pharma LTD

Plot Nos 79 - 91, I.D.A, Chemical Zone, Pashamylaram Patancheru, Mandal, Medak Dist. A.P. India.

India

Orenter 50mg

VD-30478-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

Losartan potassium

USP 38

Chempro Pharma Private Limited

568, Chirabazar, Pushpawati Bldg.No 1, 1st Floor, Marine Lines, Mumbai- 400002, India

India

Adisus

VD-30547-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Nalidixic acid

BP 2016

Elixir Pharma

164-A, Phase II, Opp. Lathia Industries, G.I.D.C, Naroda, Ahmedabad-382 330 Gujarat, India

India

Alicopin

VD-30548-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Haloperidol

USP 37

RPG life sciences limited

25, MIDC Land, Thane Belapur Road, Navi Mumbai 400705, Maharashtra, India

India

Ambroxol-H

VD-30742-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Ambroxol hydrochloride

BP 2016

Ami Lifesciences Pvt. Ltd

Block No. 82/B, ECP Road, At & PO: Karakhadi -391 450, Tal: Padra, Dis: Baroda, Gujarat, INDIA

India

Amoxicilin 500mg

VD-30549-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Amoxicilin trihydrate

BP 2014

North China Pharmaceutical Group Semisyntech Co.,ltd.

No20 Yangzi road Shijahuang Economic & Techcological devolopment Zone, Hebei, P.R China

China

Cofsil 50

VD-30550-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Sildenafil citrate

USP 38

SMS pharmaceuticals ltd.

SY. No 180/2, Kazipalli Village, Jinnaram (M), Medak District - 502319.A.P., India

India

Downlipitz 200

VD-30551-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Bezafibrate

BP 2013

Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co., Ltd

Henryka Sienkiewicza 25, 99- 300 Kutno, Poland

China

Downlipitz 400

VD-30552-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Bezafibrate

BP 2013

Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co., Ltd

Waisha Road 99, Jiaojiang, Taizhou city, Zhejiang, China 318000

China

Revole

VD-30867-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Esomeprazole Pellets 15.0% w/w

NSX

Lee Pharma Limited

Site 1: Plot No.V, Phase II, VSEZ, Duvvada, Visakhapatnam-533 049, Andhra Pradesh, India.

Site 2: Survey No.:199 Plot No. 3, D.No.5-9-265/2 Rajivgandhi Nagar, Prashanti Nagar Ind, Extn, Kukatpally, Hyderabad-500 072 Andhra Pradesh, India

India

Celecoxib 200mg

VD-30610-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

Celecoxib

EP 8.0

Aarti Drugs Limited

Plot No. W- 60(B),61(B),62(B),7 1(B),72(B),73(B), M.I.D.C,Tarapur,Tal ,Palghar, Dist. Thane - 401 506 (MH). India.

India

Cerdesfatamin

VD-30611-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

Betamethason

EP 8.0

Henan Lihua Pharmaceutical Co.,LTD

Địa chỉ: Middle of Huanghe street, Anyang Hi-Tech Industry Development Zone, Henan, China

China

Cerdesfatamin

VD-30611-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

Dexclorpheniramin maleate

USP 38

Mahrshee Laboratories PVT.LTD

3014-15,GIDC Indl.Area, Phase - III, Panoli - 394116

India

Cetirizin

VD-30919-18

06/07/2023

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

Cetirizin dihydroclorid

BP 2014

Supriya Lifescience LTD A 5/2, Lote Parshuram

Industrial Area, M.I.D.C, Tal.- Khed,Dist. Ratnagiri, 415 722, Maharashtra, India.

India

Difilen

VD-30615-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

Diclofenac sodium

BP 2014

Aarti Drugs Limited

Plot No G-60, M.I.D.C., Tarapur, Boisar. Tal. Palghar. Dist. Thane. India

India

Motabic

VD-30619-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

Meloxicam

BP2014

Apex Healthcare Limited

Plot No: 4710- G.I.D.C., Ankleshwar-393 002, Gujarat. India

India

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 16162/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Đợt 162) do Cục Quản lý Dược ban hành

Số hiệu 16162/QLD-ĐK Ngày ban hành 17/08/2018
Ngày có hiệu lực 17/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Quản Lý Dược Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 16162/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Đợt 162) do Cục Quản lý Dược ban hành
Mục lục

Mục lục

Close