TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1622/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu tôn màu theo Quyết định số 1931/QĐ-BCT ngày 31/5/2017 của Bộ Công Thương

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trong quá trình quản lý, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ghi nhận một số trường hợp phát sinh liên quan việc doanh nghiệp nhập khẩu tôn màu đã được cơ quan có thẩm quyền tại các nước xuất khẩu cấp Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan cho mặt hàng có mã số HS cụ thể. Cục Giám sát quản lý về Hải quan đã thực hiện việc xác nhận thông tin giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan do nước xuất khẩu cung cấp đối với mã số HS này. Tuy nhiên, khi làm thủ tục hải quan, hàng hóa nhập khẩu phải thực hiện phân tích phân loại và có kết quả là mã số HS khác mã số HS thể hiện trên Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan. Trên cơ sở ý kiến của Cục Phòng vệ Thương mại nêu tại công văn số 432/PVTM-P2 ngày 18/5/2018, Cục Giám sát quản lý về Hải quan hướng dẫn nội dung về thay đổi mã HS trên giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan như sau:

Trường hợp có thay đổi mã số HS do có sự điều chỉnh theo kết quả phân tích, phân loại nhưng mã số HS thay đổi vẫn thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 1931/QĐ-BCT ngày 31/5/2017 số 536/QĐ-BCT ngày 9/2/2018 của Bộ Công Thương thì Chi cục Hải quan căn cứ Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan đã được Cục Giám sát quản lý về Hải quan xác nhận phù hợp để giải quyết thủ tục hải quan theo quy định. Cục Giám sát quản lý về Hải quan không xác nhận lại thông tin giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan lần nữa đối với các trường hợp các thông tin trên Giấy chứng nhận hạn ngạch phù hợp với các thông tin Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được từ nước xuất khẩu cung cấp.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh (thay trả lời công văn số 1337/HQHCM-GSQL ngày 25/5/2018);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Vũ Lê Quân

 

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1622/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu tôn màu theo Quyết định 1931/QĐ-BCT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 1622/GSQL-GQ1 Ngày ban hành 31/05/2018
Ngày có hiệu lực 31/05/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1622/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu tôn màu theo Quyết định 1931/QĐ-BCT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close