BẢO HIỂM XÃ HỘI 
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 166/BHXH-BT
V/v: Cấp thẻ BHYT.

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2007

 

Kính gửi: Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Nghị định số 90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">153/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ quy định về khám bệnh, chữa bệnh và tiêu chuẩn vật chất y tế đối với người đang làm công tác cơ yếu; thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc đối với thân nhân người đang làm công tác cơ yếu; Quyết định số240/2006/QĐ-TTg ngày 25/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ BHYT tự nguyện đối với cán bộ dân số, gia đình và trẻ em ở xã, phường, thị trấn; Thông tư liên tịch số17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21/11/2006 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Y tế hướng dẫn về chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn việc ghi mã số khám chữa bệnh trên thẻ BHYT cho các đối tượng này như sau:

1. Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, mã số khám chữa bệnh ký hiệu là: ES. Nếu sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao được cơ quan BHXH thanh toán 100% chi phí của dịch vụ, đồng thời được hưởng chi phí vận chuyển. Riêng bệnh binh điều trị vết thương, bệnh tật tái phát, nếu sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao được cơ quan BHXH thanh toán 100% chi phí của dịch vụ và được hưởng chi phí vận chuyển.

2. Người có công với cách mạng theo quy định tại điểm 6, mục I, phần I Thông tư liên tịch số 21/2005/TTLT/BYT-BTC và mục I Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT/BLĐTBXH-BTC-BYT (trừ đối tượng quy định tại điểm 1, nêu trên), mã số khám chữa bệnh ký hiệu là: EL. Nếu sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao được cơ quan BHXH thanh toán 100% chi phí của dịch vụ nhưng tối đa không quá 20.000.000 đồng cho một lần sử dụng dịch vụ, đồng thời được hưởng chi phí vận chuyển.

3. Thân nhân người đang làm công tác cơ yếu quy định tại khoản 3, điều 1, Nghị định số 153/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ, mã số khám chữa bệnh ký hiệu là: D6. Nếu sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao được cơ quan BHXH thanh toán 60% chi phí của dịch vụ nhưng tối đa không quá 20.000.000 đồng cho một lần sử dụng dịch vụ, không được hưởng chi phí vận chuyển. Nếu những đối tượng thuộc nhóm này sinh sống hoặc làm việc ở khu vực I, II, III thì ký hiệu mã số khám chữa bệnh là: DV và được hưởng chi phí vận chuyển.

4. Cán bộ dân số, gia đình và trẻ em cấp xã, mã số khám chữa bệnh ký hiệu là: T3. Nếu sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao được cơ quan BHXH thanh toán 60% chi phí của dịch vụ nhưng tối đa không quá 20.000.000 đồng cho một lần sử dụng dịch vụ, không được hưởng chi phí vận chuyển.

5. Người tham gia BHYT được hưởng các quyền lợi khám chữa bệnh BHYT khác nhau quy định tại Điểm 2, Quyết định số 2550/QĐ-BHXH ngày 12/6/2006 của BHXH Việt Nam nay hướng dẫn ghi bổ sung phương pháp ghép mã số khám chữa bệnh như sau:

- 01 ký tự đầu ghi ký hiệu nhóm đối tượng tham gia BHYT;

- 01 ký tự cuối ghi ký hiệu quyền lợi cao nhất cho người tham gia BHYT được lựa chọn.

Ví dụ 1: Ông A đang tham gia BHYT tại Công ty X, bình thường ghi theo ký hiệu là B1, nhưng Ông A lại là thương binh, ký hiệu ghi mã số KCB là BS.

Ví dụ 2: Bà B là người đang hưởng lương hưu, bình thường ghi theo ký hiệu là HN, nhưng Bà B lại là người có công giúp đỡ cách mạng, ký hiệu ghi mã số KCB là HL.

Ví dụ 3: Ông C là người đang hưởng lương hưu, bình thường ghi theo ký hiệu là HN, nhưng Ông C lại là người cao tuổi từ 90 tuổi trở lên, ký hiệu ghi mã số KCB là HS.

Yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ hướng dẫn nêu trên chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TGĐ, các Phó TGĐ;
- Các Ban: GĐYT, KHTC, TN, CNTT;
- Lưu: VT + BT (02b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Xuyên

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 166/BHXH-BT về cấp thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu 166/BHXH-BT Ngày ban hành 17/01/2007
Ngày có hiệu lực 17/01/2007 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bảo hiểm xã hội Việt Nam Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 166/BHXH-BT về cấp thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close