BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
\---------------

Số: 1665/TCT-CS
V/v xử lý về thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Thọ

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 796/CT-TTr ngày 26/2/2019 của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ về việc xử lý về thuế đối với Công ty Chế biến và Xuất nhập khẩu Dăm mảnh - Tổng công ty Giấy Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc xử lý về thuế đối với Công ty chế biến và xuất nhập khẩu dăm mảnh - Tổng công ty Giấy Việt Nam, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5047/TCT-CS ngày 13/12/2018 gửi Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ.

Theo báo cáo tại công văn của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ thì ngày 30/1/2019, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã có Thông báo số 323/TB-CT ngày 14/1/2019 gửi Tổng công ty Giấy Việt Nam đồng thời gửi Cục Thuế tỉnh Phú Thọ.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Phú Thọ căn cứ tình hình thực tế và quy định tại các văn bản pháp luật về thuế, liên quan và các công văn của Tổng cục Thuế nêu trên để xử lý về thuế phù hợp.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Phú Thọ được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh;
- Website - TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

Lưu Đức Huy

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1665/TCT-CS năm 2019 xử lý về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 1665/TCT-CS Ngày ban hành 25/04/2019
Ngày có hiệu lực 25/04/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1665/TCT-CS năm 2019 xử lý về thuế do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close