BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 1709/BHXH-TN
V/v Thanh toán chi phí KCB cho trẻ em bị nhiễm AIDS được cấp thẻ BHYT

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 26 tháng 5 năm 2008 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có văn bản số 1471/BHXH-TNgiao cho BHXH thành phố Hà Nội phát hành thẻ BHYT theo chế độ tự nguyện đợt đầu cho 555 đối tượng là trẻ em từ 6 - 15 tuổi bị ảnh hưởng và nhiễm HIV/AIDS đang cư trú 64 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Theo đề nghị của Cục phòng, chống HIV/AIDS; ý kiến thống nhất giữa đại diện các Bộ Y tế, Bộ Tài chính và BHXH Việt Nam về việc đảm bảo quyền lợi KCB cho các đối tượng trên. BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các địa phương lưu ý thực hiện một số điểm sau:

1. Danh sách cấp thẻ (mẫu C45/THE), BHXH thành phố Hà Nội sẽ chuyển đến BHXH các địa phương, BHXH các địa phương cần lưu ý mã thẻ của đối tượng này (ký hiệu YC) để có kế hoạch quản lý tốt đối tượng khi họ đi KCB. Thẻ BHYT của đối tượng trên sẽ được Cục phòng, chống HIV/AIDS giao cho Trung tâm AIDS các địa phương chuyển đến từng đối tượng.

2. Ngoài quyền lợi BHYT do cơ quan BHXH chi trả, những đối tượng này khi đi KCB sẽ được Cục Phòng, chống HIV/AIDS chi trả toàn bộ những chi phí hợp lý trong quá trình điều trị: phần đối tượng phải tự trả 20%, sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, thuốc ngoài danh mục,… Để thuận lợi cho các cháu khi đi KCB, BHXH các địa phương làm việc và thông báo cho các cơ sở KCB biết để không thu các chi phí trên; cơ quan BHXH sẽ thanh toán toàn bộ các chi phí cơ sở KCB đã cung cấp cho đối tượng.

3. Cơ quan BHXH theo dõi, thống kê những chi phí ngoài phạm vi quyền lợi BHYT đối tượng được hưởng, định kỳ hàng quý gửi về BHXH Việt Nam (Ban Giám định Y tế) để tổng hợp đề nghị Cục Phòng, chống HIV/AIDS chuyển trả khoản kinh phí đã chi bộ (theo mẫu gửi kèm). Bản thống kê kinh phí chi bộ gửi về BHXH Việt Nam trước ngày 15 của tháng đầu quý tiếp theo.

Yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện tốt những điểm trên đây; phối hợp với Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS địa phương để thực hiện và đảm bảo quyền lợi cho các cháu. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo về BHXH Việt Nam./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế, Bộ Tài chính;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Cục phòng, chống HIV/AIDS;
- Lưu: VT, Ban GĐYT, BHXH TN (03 bản)

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH…......

THỐNG KÊ CHI PHÍ KCB DO CƠ QUAN BHXH CHI BỘ NGOÀI PHẠM VI BHYT

QUÝ ……./NĂM 200…..

Đơn vị tính: đồng

STT

HỌ, TÊN ĐỐI TƯỢNG

MÃ, SỐ THẺ BHYT

NƠI KHÁM CHỮA BỆNH

TỔNG CHI PHÍ KCB ĐÃ THANH TOÁN

PHẦN KINH PHÍ KCB CƠ QUAN BHXH ĐÃ CHI HỘ

Tổng số

20% viện phí

Dịch vụ KT cao

Thuốc ngoài DM

Khác (nếu có cần ghi rõ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

 

 

 

Tổng số tiền đã chi hộ: ………………………………………………………………

 


NGƯỜI LẬP


TP. GIÁM ĐỊNH CHI


TP. KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

……… ngày       tháng        năm 200
GIÁM ĐỐC

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1709/BHXH-TN thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho trẻ em bị nhiễm AIDS được cấp thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu 1709/BHXH-TN Ngày ban hành 13/06/2008
Ngày có hiệu lực 13/06/2008 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bảo hiểm xã hội Việt Nam Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1709/BHXH-TN thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho trẻ em bị nhiễm AIDS được cấp thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close