THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1709/TTg-CN
V/v phương án lựa chọn nhà thầu tư vấn lập điều chnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng.

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2018

           

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại các văn bản: số 8233/UBND-SXD ngày 24 tháng 10 năm 2018 và số 9023/UBND-SKHĐT ngày 19 tháng 11 năm 2018, ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8513/BKHĐT-QLĐT ngày 29 tháng 11 năm 2018), Xây dựng (văn bản số 2823/BXD-QHKT ngày 08 tháng 11 năm 2018) về việc phương án lựa chọn nhà thầu tư vấn lập điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng và Thiết kế chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý áp dụng quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu 2013 để lựa chọn nhà thầu tư vấn lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Thiết kế chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030 như đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng tại các văn bản nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng tại các văn bản nêu trên để chỉ đạo thực hiện lựa chọn nhà thầu tư vấn trong trường hợp đặc biệt đảm bảo chất lượng, tiến độ và theo đúng quy định của pháp luật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NN,
KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN(2b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1709/TTg-CN năm 2018 về phương án lựa chọn nhà thầu tư vấn lập điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu 1709/TTg-CN Ngày ban hành 03/12/2018
Ngày có hiệu lực 03/12/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thủ tướng Chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1709/TTg-CN năm 2018 về phương án lựa chọn nhà thầu tư vấn lập điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close