BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1736/BGDĐT-QLCL
V/v tăng cường chđạo tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và tuyn sinh ĐH, CĐSP, TCSP năm 2019

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi:

- Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo;
- Giám đốc các sở giáo dục, khoa học- công nghệ Bạc Liêu;
- Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng);
- Cục trưởng Cục Đào tạo (Bộ Công an);
- Giám đốc các đại học, học viện;
- Hiệu trưởng các trường đại học;
- Hiệu trưởng các trường cao đẳng, trung cấp có nhóm ngành đào tạo giáo viên.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia (gọi tắt là Kỳ thi) và tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng, trung cấp có nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (gọi tắt là tuyển sinh ĐH, CĐSP, TCSP) năm 2019 trên cơ sở tiếp tục phát huy những thành công đã đạt được trong ba năm qua với một số điều chỉnh về kỹ thuật theo hướng ngày càng tinh gọn, thiết thực, hiệu quả; khắc phục triệt để các hạn chế bất cập của Kỳ thi các năm trước, nhất là năm 2018, để áp dụng ổn định đến năm 2020.

Theo kế hoạch, Kỳ thi năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 24/6 đến ngày 27/6/2019 tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh); mỗi tỉnh có một cụm thi do sở GDĐT địa phương chủ trì, phối hợp với các đại học, học viện, các trường ĐH, CĐ (gọi chung là các trường ĐH, CĐ) do Bộ GDĐT điều động đến tham gia coi thi và trường ĐH được Bộ giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức chấm thi trắc nghiệm tại địa phương. Sau khi có kết quả của Kỳ thi, các trường đại học và trường cao đẳng, trung cấp có nhóm ngành đào tạo giáo viên triển khai công tác tuyển sinh; thực hiện đến hết ngày 31/12/2019.

Để việc tổ chức Kỳ thi và công tác tuyển sinh ĐH, CĐSP, TCSP hệ chính quy năm nay diễn ra an toàn, nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Bộ GDĐT đề nghị Giám đốc các sở GDĐT, Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), Cục trưởng Cục Đào tạo (Bộ Công an), Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, Hiệu trưởng các trường cao đẳng, trung cấp có nhóm ngành đào tạo giáo viên quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ tập trung chỉ đạo triển khai các công việc sau đây:

1. Phổ biến rộng rãi, quán triệt đầy đủ Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT, Quy chế tuyển sinh ĐH hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy và các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT cho các đối tượng thí sinh và cán bộ, giáo viên, giảng viên tham gia tổ chức thi và tuyển sinh năm 2019.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm thông tin kịp thời, đầy đủ về mục đích, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của Kỳ thi, nhất là những điểm mới trong tổ chức THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐSP, TCSP năm 2019; xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm trong thi và tuyển sinh.

3. Khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị, hoàn thiện các điều kiện về mọi mặt để tổ chức tốt thi và tuyển sinh.

a) Đối với các sở GDĐT và Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng):

- Tăng cường công tác tham mưu, đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (gọi chung là Chủ tịch UBND cấp tỉnh) giải pháp thực tiễn, khả thi để tổ chức Kỳ thi tại địa phương, đơn vị; chủ trì, phối hợp với các trường ĐH, CĐ được Bộ GDĐT điều động về địa phương tham gia tổ chức thi tham mưu trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh;

- Chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên, đảm bảo thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và ôn tập cho học sinh trong các trường phổ thông thuộc phạm vi quản lý;

- Hướng dẫn và tổ chức cho thí sinh đăng ký dự thi, đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh dự thi và cung cấp dữ liệu chính xác phục vụ cho công tác tổ chức thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐSP, TCSP;

- Xây dựng phương án huy động đội ngũ cán bộ, giáo viên đủ tiêu chuẩn tham gia coi thi, chấm thi, phúc khảo; tập huấn kỹ nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra thi cho cán bộ, giáo viên tham gia. Lưu ý: chọn cử cán bộ có năng lực, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm cao tham gia tổ chức thi, không để xảy ra các sai phạm như ở một số địa phương trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018;

- Chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, tài chính đảm bảo tổ chức thi an toàn, nghiêm túc, hiệu quả; bố trí các nguồn lực thực hiện các khâu của Kỳ thi theo đúng quy chế và các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT;

- Chủ trì, phối hợp với các trường ĐH, CĐ tham gia tổ chức thi tại địa phương thực hiện tốt việc in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, công bố kết quả thi và lưu trữ hồ sơ thi; tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh của tỉnh bảo đảm đúng quy chế và tiến độ.

b) Đối với Cục Đào tạo (Bộ Công an), các đại học, học viện, trường đại học và các trường cao đẳng, trung cấp có nhóm ngành đào tạo giáo viên:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tham gia tổ chức thi và kế hoạch tuyển sinh của đơn vị, đảm bảo quyền tự chủ tuyển sinh và phù hợp với nhiệm vụ được phân công;

- Thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch, rõ ràng phương án tuyển sinh, các quy định về tuyển sinh, kết quả tuyển sinh của đơn vị theo quy định của Quy chế tuyển sinh ĐH hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, trung cấp có nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành và các văn bản hướng dẫn tuyển sinh ĐH, CĐSP, TCSP năm 2019 của Bộ GDĐT;

- Bố trí đầy đủ đội ngũ cán bộ, giảng viên có chất lượng, đủ tiêu chuẩn tham gia tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại các địa phương theo điều động của Bộ GDĐT, đảm bảo đủ số lượng, đúng thành phần; chủ động hợp tác với sở GDĐT địa phương trong mọi hoạt động liên quan; nhất là trong công tác chấm thi trắc nghiệm (nếu được Bộ GDĐT giao chủ trì thực hiện).

Bộ GDĐT đề nghị Giám đốc các Sở GDĐT, Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), Cục trưởng Cục Đào tạo (Bộ Công an); Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, Hiệu trưởng các trường cao đẳng, trung cấp có nhóm ngành đào tạo giáo viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp để tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và thực hiện công tác tuyển sinh ĐH, CĐSP, TCSP năm 2019 đáp ứng các mục tiêu đề ra.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Ban Tuyên giáo TƯ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ (để p/h chỉ đạo);
- Bộ Tổng Tham mưu QĐNDVN (để p/h chỉ đạo);
- Tổng cục Chính trị CAND - Bộ CA (để p/h chỉ đạo);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Hội LHPNVN, Đoàn TNCSHCM, Công đoàn GDVN, Hội CCB, Hội Khuyến học, Đài THVN (để p/h);
- Các Báo, Đài (để p/h tuyên truyền);
- Các đơn vị thuộc Bộ GDĐT;
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1736/BGDĐT-QLCL về tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 1736/BGDĐT-QLCL Ngày ban hành 24/04/2019
Ngày có hiệu lực 24/04/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1736/BGDĐT-QLCL về tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close