BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 174/BXD-QLN
V/v trả lời văn bản số 79/2018/CV-PMQN ngày 08/7/2018 của Công ty TNHH ĐTXD Phú Mỹ - Quy Nhơn

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ - Quy Nhơn

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 79/2018/CV-PMQN ngày 08/7/2018 của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ - Quy Nhơn (Công ty), đề nghị có ý kiến về nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất đối với khách hàng khi chuyển nhượng căn hộ đã mua thuộc phần diện tích kinh doanh thương mại trong dự án nhà ở xã hội Phú Mỹ - Quy Nhơn. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội thì chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được dành 20% tổng diện tích đất để xây dựng nhà ở trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội (bao gồm cả dự án sử dụng quỹ đất 20%) để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại (kể cả nhà ở thương mại cao tầng hoặc thấp tầng) nhằm bù đắp chi phí đầu tư, góp phần giảm giá bán, giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội và giảm kinh phí dịch vụ quản lý, vận hành nhà ở xã hội sau khi đầu tư.

Theo quy định tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều 6 Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP thì đối với phần kinh doanh thương mại trong dự án nhà ở xã hội, chủ đầu tư được tự quyết định giá bán, cho thuê, cho thuê mua theo giá kinh doanh thương mại (trong cơ cấu giá bao gồm cả tiền sử dụng đất) và lợi nhuận thu được tính theo thực tế (trong trường hợp chưa tính được theo thực tế thì phải dự kiến phần lợi nhuận thu được để phân bổ) nhưng tối thiểu không được thấp hơn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được miễn cho phần diện tích đất xây dựng các công trình kinh doanh thương mại này để bù đắp chi phí đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, góp phần giảm giá bán, giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội và giảm kinh phí dịch vụ quản lý, vận hành nhà ở xã hội của dự án.

Như vậy, khách hàng mua căn hộ thuộc phần diện tích kinh doanh thương mại trong dự án phát triển nhà ở xã hội, khi chuyển nhượng căn hộ đã mua không phải nộp tiền sử dụng đất như đối với trường hợp bán lại nhà ở xã hội.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời văn bản số 79/2018/CV-PMQN ngày 08/7/2018 của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ - Quy Nhơn. Đề nghị Công ty nghiên cứu, thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Phạm Hồng Hà (để b/c);
- TT Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
- Lưu: VT, Cục QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Vũ Văn Phấn

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 174/BXD-QLN năm 2018 trả lời văn bản 79/2018/CV-PMQN của Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Phú Mỹ - Quy Nhơn do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu 174/BXD-QLN Ngày ban hành 08/08/2018
Ngày có hiệu lực 08/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Xây dựng Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 174/BXD-QLN năm 2018 trả lời văn bản 79/2018/CV-PMQN của Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Phú Mỹ - Quy Nhơn do Bộ Xây dựng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close